| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/274/2013 Rady Gminy Tworóg

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tworóg, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz zasad i rozmiaru zniżek, o których mowa w art.42 ust.6 ustawy Karta Nauczyciela

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142/2001, poz.1591 z późn.zm) art.42 ust.6 i 7 pkt 2 i 3 w związku art.91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj.z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 późn.zm.),

Rada Gminy Tworóg
uchwala:

§ 1.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, nie wymienionych w art. 42 ust.3 ustawy karta Nauczyciela – wynosi odpowiednio:

lp.

STANOWISKO

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

doradca zawodowy

30

2

pedagog szkolny

28

3

psycholog szkolny

28

4

logopeda

28

5

Nauczyciel przedszkola, prowadzący zajęcia w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i dzieci z innych grup wiekowych

22

6

Nauczyciel prowadzący gimnastykę korekcyjną

18

§ 2.

1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin ustala dyrektor szkoły.

2. W celu ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela realizującego w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, należy zsumować ilość godzin przydzielonych takiemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły i podzielić je przez współczynnik "i" wyliczony według wzoru:

i = (x1 : y1) + (x2 : y2) + ... (xn : yn)

gdzie: x1, x2, xn – to ilość godzin – dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin – przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

y1, y2, yn – to tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych określona w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz w niniejszej uchwale.

Wyniki należy zaokrąglać w następujący sposób: poniżej 0,5 w dół, natomiast 0,5 i więcej w górę.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, który jest zobowiązany do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia etatu ustala się w sposób, o którym mowa w ust. 2.

4. Godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – przydzielone powyżej wymiaru ustalonego zgodnie z ust. 2 są godzinami ponadwymiarowymi w rozumieniu art. 35 ust. 2 Karty Nauczyciela.

5. Jeżeli tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przydzielonych nauczycielowi w innej szkole, przekracza wymiar, który jest uzupełnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, to godzin przekraczających ten wymiar nie należy traktować jako godzin ponadwymiarowych w rozumieniu art. 35ust. 2 Karty Nauczyciela

§ 3.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w gimnazjum, szkołach podstawowych, przedszkolach i innych placówkach oświatowych obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, do liczby godzin zajęć określonych w poniższej tabeli:

l.p.

STANOWISKO KIEROWNICZE

Tygodniowy wymiar godzin

1

Dyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum,(zespołu) liczącej :
* Do 6 oddziałów
* 7 – 8 oddziałów
* 9 – 16 oddziałów
* 17 i więcej


10
8
5
3

2

Wicedyrektor szkoły podstawowej, gimnazjum (zespołu) o liczbie :
* 12 – 16 oddziałów
* 17 i więcej


10
7

3

Kierownik świetlicy szkolnej

22

4

Dyrektor przedszkola czynnego 5 godzin dziennie liczącego :
* 1 oddział


20

5

Dyrektor przedszkola czynnego powyżej 5 godzin dziennie liczącego :
* 1 oddział
* 2 oddziały
* 3 oddziały
* 4 – 5 oddziałów
* 6 – 7 oddziałów


18
15
10
8
6

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z ust.1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo nauczycielowi.

§ 4.

Traci moc: Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 7 maja 2012 r. Uchwała Nr XXII/176/2012 Rady Gminy Tworóg z dnia 27 sierpnia 2012 r.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tworóg.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Tworóg


Henryk Chmmiel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Daniela Wybrańczyk

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »