| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/155/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz upoważnienia Prezydenta Bytomia do ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska u chwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. Wysokość opłat i cen oraz zniżki za korzystanie z obiektów ustala Prezydent Bytomia, na podstawie propozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu uwzględniających koszty utrzymania obiektów.

3. W uzasadnionych interesem publicznym przypadkach dopuszcza się udzielenie zniżek, które spowodują określenie cen i opłat na poziomie niższym od kosztów eksploatacji obiektów.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Podstawą do korzystania z obiektów jest umowa zawarta z Ośrodkiem albo zakup biletu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2.

2. Bilety mogą być jednorazowe lub okresowe.;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Obiekty, po uprzednim uzgodnieniu z Ośrodkiem, mogą być nieodpłatnie udostępniane na potrzeby:

1) uczestnictwa we współzawodnictwie sportu młodzieżowego sekcji młodzieżowych klubów sportowych mających swoją siedzibę w Bytomiu, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży;

2) działalności bytomskich uczniowskich klubów sportowych;

3) nieodpłatnych kursów i szkoleń organizowanych dla mieszkańców Bytomia przez Gminę Bytom oraz jej jednostki;

4) imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Bytom oraz jej jednostki organizacyjne;

5) szkolnego współzawodnictwa sportowego grup dziecięcych i młodzieżowych z terenu Bytomia;

6) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez podmioty realizujące zadania własne Gminy Bytom;

7) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Bytom;

8) uczestnictwa grup szkolnych w lekcjach wychowania fizycznego, jeżeli ich temat i charakter nie pozwala na zorganizowanie zajęć lekcyjnych na terenie placówki oświatowej.

2. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, w uzasadnionych interesem publicznym przypadkach innych niż określone w ust. 1, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Bytomia, może nieodpłatnie udostępnić gminne obiekty użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, pozostające w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/155/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy wydają przepisy dotyczące zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Realizacja uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wskazuje na potrzebę dokonania korekty mającej na celu uszczegółowienie i dostosowanie przyjętych uregulowań do wprowadzonych zmian w zadaniach jednostek gminy. Projekt uchwały w proponowanym brzmieniu dostosowuje zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do aktualnych struktur organizacyjnych i potrzeb gminy w tym zakresie.

Z przeprowadzonych zgodnie z zapisami uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Masterlease Polska

Firma leasingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »