| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/155/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu oraz upoważnienia Prezydenta Bytomia do ustalania cen i opłat za korzystanie z tych obiektów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm), art. 4
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 45 poz. 236) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska u chwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Korzystanie z obiektów może odbywać się odpłatnie lub nieodpłatnie.

2. Wysokość opłat i cen oraz zniżki za korzystanie z obiektów ustala Prezydent Bytomia, na podstawie propozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu uwzględniających koszty utrzymania obiektów.

3. W uzasadnionych interesem publicznym przypadkach dopuszcza się udzielenie zniżek, które spowodują określenie cen i opłat na poziomie niższym od kosztów eksploatacji obiektów.;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

Podstawą do korzystania z obiektów jest umowa zawarta z Ośrodkiem albo zakup biletu, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2.

2. Bilety mogą być jednorazowe lub okresowe.;

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

Obiekty, po uprzednim uzgodnieniu z Ośrodkiem, mogą być nieodpłatnie udostępniane na potrzeby:

1) uczestnictwa we współzawodnictwie sportu młodzieżowego sekcji młodzieżowych klubów sportowych mających swoją siedzibę w Bytomiu, prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży;

2) działalności bytomskich uczniowskich klubów sportowych;

3) nieodpłatnych kursów i szkoleń organizowanych dla mieszkańców Bytomia przez Gminę Bytom oraz jej jednostki;

4) imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez Gminę Bytom oraz jej jednostki organizacyjne;

5) szkolnego współzawodnictwa sportowego grup dziecięcych i młodzieżowych z terenu Bytomia;

6) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez podmioty realizujące zadania własne Gminy Bytom;

7) niekomercyjnych imprez sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych organizowanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Bytom;

8) uczestnictwa grup szkolnych w lekcjach wychowania fizycznego, jeżeli ich temat i charakter nie pozwala na zorganizowanie zajęć lekcyjnych na terenie placówki oświatowej.

2. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu, w uzasadnionych interesem publicznym przypadkach innych niż określone w ust. 1, po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Bytomia, może nieodpłatnie udostępnić gminne obiekty użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym, pozostające w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Rogowski


Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/155/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 marca 2013 r.

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, organy gminy wydają przepisy dotyczące zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Realizacja uchwały nr XLIV/599/09 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo-rekreacyjnym pozostających w posiadaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bytomiu wskazuje na potrzebę dokonania korekty mającej na celu uszczegółowienie i dostosowanie przyjętych uregulowań do wprowadzonych zmian w zadaniach jednostek gminy. Projekt uchwały w proponowanym brzmieniu dostosowuje zasady korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej do aktualnych struktur organizacyjnych i potrzeb gminy w tym zakresie.

Z przeprowadzonych zgodnie z zapisami uchwały nr LXX/985/10 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 października 2010 r. konsultacji sporządzono protokół, który został podany do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej Gminy Bytom - www.bytom.pl w zakładce "organizacje pozarządowe".

Do projektu uchwały nie wniesiono żadnych uwag.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Tołwiński

Radca Prawny z kancelarii BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »