| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 239/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami ustalić następująco:

1) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów 8 godzin

2) dyrektor szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów 0 godzin

3) dyrektor przedszkola jednooddziałowego 15 godzin

4) dyrektor przedszkola dwu i więcej oddziałowego 12 godzin

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się o 2 godziny.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w ust. 1 i 2 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektora, wicedyrektora bądź nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zastępstwie z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla pedagoga szkolnego i logopedy wynosi 20 godzin.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oblicza się według wzoru:

infoRgrafika


gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,
x1, x2, … ,xn– oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach,
y1, y2, … ,yn– oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalać z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny należy pomijać, a czas zajęć co najmniej 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.”.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec Nr 259/XXX/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »