| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 239/XXVI/2013 Rady Gminy Dębowiec

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły i przedszkola oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego i logopedy oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. z 2006 r. Dz.U. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) Rada Gminy Dębowiec uchwala:

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami ustalić następująco:

1) dyrektor szkoły liczącej do 12 oddziałów 8 godzin

2) dyrektor szkoły liczącej 13 i więcej oddziałów 0 godzin

3) dyrektor przedszkola jednooddziałowego 15 godzin

4) dyrektor przedszkola dwu i więcej oddziałowego 12 godzin

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin wicedyrektora oraz nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się o 2 godziny.

3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określony w ust. 1 i 2 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektora, wicedyrektora bądź nauczyciela pełniącego inne stanowisko kierownicze w szkole w zastępstwie z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela dla pedagoga szkolnego i logopedy wynosi 20 godzin.

§ 3. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oblicza się według wzoru:

infoRgrafika


gdzie:
W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczyciela,
x1, x2, … ,xn– oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym na poszczególnych stanowiskach,
y1, y2, … ,yn– oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla poszczególnych stanowisk.

2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć należy ustalać z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć poniżej 0,5 godziny należy pomijać, a czas zajęć co najmniej 0,5 godziny liczyć za pełną godzinę.”.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębowiec Nr 259/XXX/2009 z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie obowiązkowego wymiaru godzin dyrektora i wicedyrektora szkoły, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagoga szkolnego oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli przedmiotów i zajęć o różnym wymiarze godzin.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Marian Matejczuk

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Michał Wójtowicz

Ekspert Kredytowy Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »