| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV.183.2013 Rady Gminy Przystajń

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 – z późn. zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Przyznaje się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, osobom zamieszkałym na terenie gminy Przystajń, zwaną dalej zapomogą.

§ 2. Zapomoga, o której mowa w § 1 przysługuje, gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko podczas jednego porodu.

§ 3. Zapomogę przyznaje się jednorazowo w wysokości 1 500,00 zł na każde dziecko.

§ 4. Zapomogę przyznaje się na podstawie złożonego wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przystajń.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Henryka Kapuścik


Załącznik do Uchwały Nr XXV.183.2013
Rady Gminy Przystajń
z dnia 25 marca 2013 r.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH GMINY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni, ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń

tel./fax 34 3191044.

CZĘŚĆ I

1. Dane wnioskodawcy

Imię

Nazwisko

Numer PESEL

Data urodzenia

Stan cywilny

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr mieszkania

Telefon

2. Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Lp.

Imię i nazwisko

PESEL

Data urodzenia

1

2

3

4


CZĘŚĆ II

1) Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka finansowanej ze środków własnych gminy

Oświadczam, że:

- powyższe dane są prawdziwe,

- zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka finansowanej ze środków własnych gminy.

...............................................................................

(data,                    podpis osoby ubiegającej się)

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:

1) Skrócony odpis aktu urodzenia dzieci

2) Kserokopie dokumentów stwierdzających tożsamość rodziców dzieci

Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....................................                              ..........................................................................................

(miejscowość, data)                                                           ( podpis osoby ubiegającej się)

POUCZENIE

Na podstawie Uchwały Nr XXV.183.2013 Rady Gminy Przystajń z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zapomoga przysługuje:

- osobom zamieszkałym na terenie gminy Przystajń,

- gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko podczas jednego porodu.

....................................                              ..........................................................................................

(miejscowość, data)                                                           ( podpis osoby ubiegającej się)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE FORMY WYPŁACENIA ŚWIADCZENIA

Imię i nazwisko ........................................................................................................

Adres .......................................................................................................................

Proszę o przekazywanie przyznanego świadczenia na rachunek bankowy:

..................................................................................................................................................................

(nazwa banku)

□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

(numer rachunku)

Oświadczam, że jestem właścicielem / współwłaścicielem / osobą upoważnioną* do w/w konta bankowego.

_________

*) Niepotrzebne skreślić.

...............................................................................

(data,                    podpis osoby ubiegającej się)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »