| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/389/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),
art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach
(tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 642, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr 700/02 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27.03.2002 r. w sprawie zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pszczynie na Miejsko - Powiatową Bibliotekę Publiczną w Pszczynie i nadania statutu (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13 maja 2002 r. Nr 30, poz. 1084), zmienioną:

1) Uchwałą Nr XXVII/320/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
30 października 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 220, poz. 4623 z dnia
23 grudnia 2008 r.),

2) Uchwałą Nr XIX/262/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 2137 z dnia 22 maja 2012 r.).

§ 2. Nadać statut Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/389/13
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 2013 r.

S T A T U T
Miejsko – Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

§ 1. 1. Miejska Biblioteka Publiczna została utworzona na mocy decyzji Wydziału Powiatowego Starostwa Pszczyńskiego w dniu 1 września 1946 r. i po przyjęciu nazwy
Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie , zwanej dalej „Biblioteką”, działa
na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 642, z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406),

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm),

4) niniejszego Statutu.

2. Biblioteka może używać nazwy skróconej: MPBP

§ 2. Siedzibą Biblioteki jest miasto Pszczyna, a terenem działania powiat pszczyński w województwie śląskim.

§ 3. 1. Biblioteka jest organizowana i prowadzona przez Gminę Pszczyna, zwaną Organizatorem.

2. Organizator zapewnia warunki działalności i rozwoju Biblioteki, odpowiadające jej zadaniom.

3. Biblioteka wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Pszczyńskim a Gminą Pszczyna, zawierającego wykaz przejętych zadań i warunki ich finansowania.

4. Nadzór nad Biblioteką w zakresie organizacji i funkcjonowania sprawuje Burmistrz Pszczyny.

5. Zarząd Powiatu ma prawo kontroli i wglądu w dokumentację Biblioteki, w części jej działalności dotyczącej zadań powiatowej biblioteki publicznej.

6. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje oraz pomocy instrukcyjno – metodycznej i szkoleniowej udziela Biblioteka Śląska.

§ 4. Biblioteka jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

§ 5. Biblioteka używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

Cele i zadania Biblioteki

§ 6. Biblioteka jest główną, publiczną biblioteką na obszarze powiatu. Głównym jej celem jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu.

§ 7. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych,

2) udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz,

3) prowadzenie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych,

4) opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnej oraz innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

5) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych,

6) gromadzenie i udostępnianie piśmiennictwa specjalistycznego na terenie powiatu,

7) udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad bibliotekami publicznymi tworzącymi sieć biblioteczną na terenie powiatu,

8) organizacja form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego,

9) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,

10) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami, organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych mieszkańców.

§ 8. Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspakajania potrzeb czytelniczych mieszkańców powiatu.

Organy Biblioteki i jej organizacje

§ 9. 1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Burmistrz Pszczyny po zasięgnięciu opinii stowarzyszenia zawodowego bibliotekarzy.

§ 10. 1. W Bibliotece może być utworzone jedno stanowisko Zastępcy Dyrektora.

2. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Biblioteki po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny.

3. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i gospodarczej oraz w miarę potrzeby specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną.

4. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor.

§ 11. Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji, określone w odrębnych przepisach.

§ 12. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określa regulamin wynagradzania obowiązujący w Bibliotece, wprowadzony przez Dyrektora w porozumieniu z przedstawicielem pracowników.

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci i osób niepełnosprawnych, filie biblioteczne, a także inne komórki organizacyjne, służące zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

2. Sieć placówek Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie stanowi załącznik
nr 1 do Statutu.

3. Wykaz bibliotek z terenu powiatu, nad którymi Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny, stanowi załącznik nr 2 do Statutu.

§ 14. 1. Dyrektor może powoływać doraźne komisje do określonych zadań.

2. Skład osobowy komisji, jak również przedmiot ich działania, ustala Dyrektor zarządzeniami.

§ 15. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Pszczyny.

§ 16. Przy Bibliotece mogą działać stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Gospodarka Finansowa Biblioteki

§ 17. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach właściwych dla instytucji kultury, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywności ich wykorzystania.

§ 18. 1. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji.

2. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

§ 19. Źródłami finansowania Biblioteki są przychody z prowadzonej działalności, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z jednostek samorządu terytorialnego i budżetu państwa, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 20. Dyrektor corocznie, w terminie 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada Organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza Pszczyny.

§ 21. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi według zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki, w zakresie dopuszczonym przez ustawę o bibliotekach, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

§ 22. Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Biblioteki służy realizacji celów statutowych.

Postanowienia końcowe

§ 23. Statut Biblioteki nadaje i zmienia Rada Miejska w Pszczynie.

§ 24. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Sieć placówek Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Lp.

Nazwa placówki

Adres

1.

Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna
Dział Udostępniania Zbiorów.

Pszczyna, ul. Piastowska 1

2.

Filia nr 1

Pszczyna, ul. Zgrzebnioka 14

3.

Filia nr 3

Pszczyna, ul. Bednorza 1

4.

Filia nr 5

Pszczyna, ul. Staromiejska 43

5.

Filia nr 6

Pszczyna, ul. Kazimierza Wielkiego 5

6.

Filia Brzeźce

Brzeźce, ul. Ofiar Faszyzmu 10

7.

Filia Czarków

Czarków, ul. Powstańców Śląskich 25 a

8.

Filia Ćwiklice

Ćwiklice, ul. Zawadzkiego 15

9.

Filia Jankowice

Jankowice, ul. Żubrów 36A

10.

Filia Łąka

Łąka, ul. Fitelberga 1

11.

Filia Piasek

Piasek, ul. Katowicka 63

12.

Filia Studzienice

Studzienice, ul. Szewczyka 93

13.

Filia Studzionka

Studzionka, ul Jordana 3A

14.

Filia Wisła Mała

Wisła Mała, ul. Pawia 42

15.

Filia Wisła Wielka

Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 23

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 2 do Statutu Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Wykaz bibliotek z terenu powiatu, nad którymi Biblioteka sprawuje nadzór merytoryczny

Lp.

Nazwa placówki

1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Goczałkowicach Zdroju

2.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kobiórze

3.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miedźnej z/s w Grzawie

4.

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach

5.

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Nadanie nowej treści Statutu Miejsko - Powiatowej Bibliotece Publicznej w Pszczynie wynika z:

1) konieczności dostosowania formy Statutu do obowiązujących zasad techniki prawodawczej zgodnych z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908),

2) nadania nazwy skróconej „MPBP” oraz ujednolicenia nazwy Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie,

3) zmiany nazwy działów: Wypożyczalni dla Dorosłych i Dzieci oraz Czytelni z Oddziałem Książki Mówionej na Dział Udostępniania Zbiorów,

4) zmiany nazw stanowisk dostosowanych do obowiązujących przepisów prawa
w związku z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 3 października 2012 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1105),

5) zmiany sposobu zatrudniania zastępcy dyrektora mającej na celu ujednolicenie sposobów zatrudniania zastępcy dyrektora w samorządowych instytucjach kultury w Gminie Pszczyna,

6) konieczności wprowadzenia prawidłowej nazwy: Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowicach,

7) uściślenia celów i zadań Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian oraz wcześniej wprowadzonymi zmianami (Uchwałą Nr XXVII/320/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 października 2008 r.
i Uchwałą Nr XIX/262/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 kwietnia 2012 r.) zasadne jest ustalenie nowej treści statutu dla jego czytelności i przejrzystości w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, co wymaga uchylenia dotychczas obowiązującego Statutu
Miejsko - Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

Projekt uchwały w okresie od 4 do 13 marca 2013 r., jako akt prawa miejscowego, objęty został konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. We wskazanym okresie nie wpłynęły żadne opinie i uwagi dotyczące ww. projektu uchwały.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »