| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/391/13 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 6 r ust. 3 oraz art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391,
z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172,
z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W treści Uchwały Nr XXIII/319/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia
27 września 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012, poz. 4655 z dnia
12 listopada 2012 r.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. 1. otrzymuje brzmienie:

Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości,
na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi świadczone będą następujące usługi:

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych mokrych w ilości będącej iloczynem liczby mieszkańców danej nieruchomości i przyjętego normatywu produkcji odpadów obliczonego dla mieszkańca na miesiąc wynoszącego 50 l
oraz odpadów komunalnych suchych w nieograniczonej ilości. .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013 r.

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka


Uzasadnienie


Artykuł 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 styczna 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach daje możliwość przejęcia przez gminę obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym. Intencją tej uchwały jest przejęcie przez gminę tego obowiązku. Wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych daje możliwość kontroli ich wielkości podstawionych na konkretne posesje.
Jest to szczególnie istotne przy obowiązującym na terenie gminy Pszczyna limicie odbioru odpadów zmieszanych wynoszącym 50 l/mieszkańca/miesiąc.

Projekt uchwały, jako akt prawa miejscowego, objęty jest konsultacjami społecznymi, zgodnie z treścią Uchwały Nr LI/559/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

W trakcie trwania konsultacji tj. od 8 marca do 18 marca 2013 r. do projektu uchwały wpłynęły opinie i uwagi, po zapoznaniu się z nimi do projektu uchwały nie wprowadzono zmian.

Przewodniczący Rady


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »