| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/228/2013 Rady Gminy Mierzęcice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, art. 51 ust.1, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 211, 212, 235, 236 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Mierzęcice  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonać zmian w   planie dochodów budżetu gminy na 2013 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 1   załączonej do Uchwały.  

Plan dochodów po zmianach wynosi: 37 067 441,94 zł, w   tym:  

-   dochody bieżące: 17 528 665,74 zł  

-   dochody majątkowe: 19 538 776,20 zł  

§   2.   Dokonać zmian w   planie wydatków budżetu gminy na 2013 rok w   sposób określony w   Tabeli Nr 2   załączonej do Uchwały.  

Plan wydatków po zmianach wynosi: 41 138 924,55 zł, w   tym:  

-   wydatki bieżące: 17 349 715,37 zł  

-   wydatki majątkowe: 23 789 209,18 zł  

§   3.   Dokonać zmiany Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady Gminy Mierzęcice z   dnia 27 grudnia 2012r. w   sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, w   następujący sposób:  

§3 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ustala się deficyt budżetu w   wysokości 4   071 482,61 zł którego źródłami pokrycia są przychody budżetu gminy:  

- kredyty, w   wysokości 0,00 zł  

- pożyczki, w   wysokości 3   916 594,16 zł  

- obligacje komunalne, w   wysokości 93 422,71 zł  

- wolne środki w   wysokości 61 465,74 zł  

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu Gminy w   wysokości 7   478 059,90 zł i   łączną kwotę rozchodów budżetu gminy w   kwocie 3   406 577,29 zł na 2013 rok, jak w   Tabeli Nr 3   załączonej do uchwały”  

§4 otrzymuje brzmienie:  

„Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych pożyczek i   kredytów na:  

1. Pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1   200 000,00zł  

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w   wysokości 4   071 482,61 zł  

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych kredytów i   pożyczek w   kwocie  

3 406 577,29zł”  

do § 12 dodaje się zapis:  

"- zaciągania zobowiązań z   tytułu umów wykraczających poza rok budżetowy, które nie są ujęte w   Wieloletniej Prognozie Finansowej, do wysokości 2   500 000,00 zł dla każdej umowy, na okres nie dłuższy niż 3   lata."  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mierzęcice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Twardoch

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/228/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1  


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/228/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2  


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/228/2013
Rady Gminy Mierzęcice
z dnia 26 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Tabela Nr 3  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »