| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII.278.2013 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2013 roku”

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2013 roku”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2013 roku” - w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń


Załącznik do Uchwały Nr XXXII.278.2013
Rady Miejskiej w Strumieniu
z dnia 26 marca 2013 r.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY STRUMIEŃ W 2013 ROKU

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Urzędzie, należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Strumieniu, przy pomocy którego Burmistrz Strumienia wykonuje zadania określone w Programie;

2) Referacie, należy przez to rozumieć Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu;

3) schronisku, należy przez to rozumieć schronisko dla zwierząt, o którym mowa w art. 4 pkt 25 ustawy;

4) organizacji pozarządowej – organizacji współpracującej z Urzędem, której statutowym celem jest sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi;

5) Policji, należy przez to rozumieć Komisariat Policji w Strumieniu,

6) zwierzętach bezdomnych, należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 16 ustawy;

7) zwierzętach domowych, należy przez to rozumieć zwierzęta określone w art. 4 pkt 17 ustawy;

8) kotach wolno żyjących, należy przez to rozumieć koty żyjące na wolności, w stanie dzikim, w otoczeniu człowieka;

9) Programie, należy przez to rozumieć „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień w 2013 roku”.

10) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.).

§ 2. 1. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Strumienia, za pośrednictwem Referatu.

2. Realizatorami Programu są:

1) Burmistrz Strumienia, za pośrednictwem Referatu;

2) schronisko;

3) Policja;

4) organizacje pozarządowe.

Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU

§ 3. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Strumień oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.

2. Zadania priorytetowe Programu to:

1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

3) odławianie bezdomnych zwierząt;

4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schroniskach dla zwierząt;

5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

6) usypianie ślepych miotów;

7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

§ 4. Zapewnienie bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Strumień miejsca w schronisku dla zwierząt następuje:

1) poprzez przyjmowanie przez schronisko zwierząt bezdomnych na podstawie zgłoszeń Policji bądź Urzędu;

2) z udziałem organizacji pozarządowych poprzez realizację zadań publicznych, obejmujących opiekę nad zwierzętami bezdomnymi.

§ 5. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie wykonują:

1) Referat Ochrony Środowiska poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych;

2) organizacje pozarządowe poprzez realizację zadań publicznych obejmujących opiekę nad kotami wolno żyjącymi oraz podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.

§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Strumień planuje się do powierzenia:

1) schronisku, z tym że:

- bezdomne zwierzęta domowe będą przewożone do schroniska, a w przypadku zwierząt rannych również do zakładów leczniczych, z którymi umowy podpisało schronisko bądź Urząd,

- bezdomne zwierzęta gospodarskie przewożone są do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 10 Programu;

2) organizacjom pozarządowym, które posiadają pracowników przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych, a także odpowiedni sprzęt; odłowione zwierzęta pozostaną pod opieką tych organizacji.

§ 7. Obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt planuje się do powierzenia:

1) schronisku poprzez przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na stan zdrowia i/lub wiek;

2) organizacjom pozarządowym poprzez realizację zadań publicznych obejmujących zabiegi sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących z terenu powiatu cieszyńskiego.

§ 8. 1. Poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt planuje się do powierzenia:

1) schronisku poprzez prowadzenie działań zmierzających do pozyskiwania nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania;

2) organizacjom pozarządowym poprzez prowadzenie akcji adopcyjnych i promocyjnych.

2. Poszukiwania właścicieli dla bezdomnych zwierząt wykonywał będzie także Referat poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska na stronie internetowej Urzędu - umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt.

§ 9. Usypianie ślepych miotów zwierząt planuje się do powierzenia schronisku poprzez dokonywanie przez lekarza weterynarii zabiegów usypiania ślepych miotów.

§ 10. W celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich wskazuje się gospodarstwo rolne zlokalizowane w Bąkowie przy ul. Podlesie 46.

§ 11. Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem  zwierząt następuje:

1) poprzez zawarcie umów z zakładami leczniczymi dla zwierząt w zakresie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

2) w schronisku poprzez zapewnienie specjalistycznej pomocy lekarsko-weterynaryjnej.

Rozdział 3.
FINANSOWANIE PROGRAMU

§ 12. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z Programu, w wysokości 50.000,00 zł zabezpieczone są w budżecie gminy Strumień.

§ 13. Wydatkowanie środków finansowych, o których mowa w § 12, następuje poprzez zlecanie:

1) wykonywania usług i dostaw, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

2) realizacji zadań organizacjom pozarządowym, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »