| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr WO.031.3.6.2013 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej; Wójta Gminy Mierzęcice

z dnia 1 marca 2013r.

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza

Zawarte w   dniu 1.03.2013 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza, reprezentowaną przez:  

Iwonę Krupę – Zastępcę Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza  

Elżbietę Gęcę - Naczelnika Wydziału Oświaty,  

działającą na podstawie Uchwały nr XVIII/328/12 Rady Miejskiej w   Dąbrowie Górniczej  
z dnia 20 czerwca 2012 r. w   sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do zawierania porozumień pomiędzy gminą Dąbrowa Górnicza a   innymi jednostkami samorządu terytorialnego, w   zakresie zadań własnych gminy i   powiatu obejmujących sprawy edukacji publicznej,  

a  

Gminą Mierzęcice,   reprezentowaną przez:  

Grzegorza Podlejskiego – Wójta Gminy Mierzęcice  

w sprawie zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza  
na każdego ucznia uczęszczającego do niepublicznego przedszkola na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, a   niebędącego mieszkańcem Gminy Dąbrowa Górnicza.  

Na podstawie art. 90 ust. 1, 2b i   2c ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty  
(tekst jednolity Dz. U. z   2004 r., Nr 256, poz. 2572, z   późn. zm.) w   związku z   art. 46  
z dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity  
Dz. U. z   2010 r., Nr 80, poz. 526, z   późn. zm.)  

ustala się, co następuje:  

§   1.  

1.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się do zwrotu Gminie Dąbrowa Górnicza części dotacji  

przekazywanej przez Gminę Dąbrowa Górnicza na każdego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Mierzęcice, a   uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza, wyliczonej na podstawie art. 90 ust. 2c ustawy z   dnia 7   września 1991 r. o   systemie oświaty.  

2.   Gmina Mierzęcice, w   okresie obowiązywania niniejszego porozumienia zobowiązuje się  

do zabezpieczenia w   swoim budżecie środków na realizację postanowień porozumienia,  

w ramach działu 801 – Oświata i   wychowanie, w   rozdziale 80104 – Przedszkola,  

w § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie  

porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.  

§   2.  

1.   Kwotę dotacji należnej dla Gminy Dąbrowa Górnicza ustala się co miesiąc, jako iloczyn ilości dzieci w   danym miesiącu rozliczeniowym i   jednostkowej miesięcznej stawki ustalonej jako 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez Gminę Dąbrowa Górnicza na jednego ucznia  

w przedszkolu publicznym, prowadzonym przez Gminę Dąbrowa Górnicza, która  

w 2013 roku wynosi   382,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa złote 00/100)   .  

2.   Podstawą do ustalenia należnej dotacji dla Gminy Dąbrowa Górnicza, o   której mowa  

w ust. 1   będzie miesięczna specyfikacja według załączonego wzoru.  

3.   Gmina Mierzęcice zobowiązuje się przekazać miesięczne kwoty dotacji, o   której mowa  

w ust. 1   na rachunek Gminy Dąbrowa Górnicza: Getin Noble Bank SA, nr   : 91 1560 1010 0000 9480 0000 0968   w ciągu 14 dni od daty otrzymania specyfikacji.  

4.   Jednostkowe miesięczne stawki dotacji, o   których mowa w   ust. 1, uwzględniające zmiany stawek w   trakcie trwania porozumienia, zostaną określone aneksami do niniejszego porozumienia.  

5.   W przypadku braku zapłaty w   terminie określonym w   ust. 3, zostaną naliczone odsetki  

za każdy dzień zwłoki w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.  

§   3.  

Gmina Dąbrowa Górnicza będzie przekazywała Gminie Mierzęcice pisemną informację  

do 10 listopada każdego roku budżetowego na temat ilości uczniów (wraz z   podaniem ich imion  

i nazwisk oraz adresów zamieszkania), którzy będą dotowani przez Gminę Dąbrowa Górnicza  

na podstawie wniosków o   dotacje złożone przez organy prowadzące przedszkola.  

§   4.  

W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o   finansach publicznych, przepisy ustawy z   dnia 7   września 1991 r.  

o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.  

§   5.  

1.   Porozumienie może być zmienione lub wcześniej rozwiązane na zasadzie porozumienia stron.  

2.   Zmiany w   Porozumieniu mogą być dokonane wyłącznie w   formie pisemnych aneksów  

podpisanych przez obie strony.  

§   6.  

1.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania, z   mocą obowiązującą od 1   stycznia  

2013 roku.  

2.   Porozumienie zawarto na czas określony od dnia 1   stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.  

§   7.  

Porozumienie podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.  

Porozumienie sporządzono w   dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron.  

 

Z-ca Prezydenta Miasta  


Iwona   Krupa


Naczelnik Wydziału Oświaty  


Elżbieta   Gęca

Wójt  


Grzegorz   Podlejski

 


Załącznik do Porozumienia międzygminnego Nr WO.031.3.6.2013
Wydziału Oświaty
z dnia 1 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1   do Porozumienia WO.031.3.6.2013  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »