| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat
za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 73,
poz. 1317), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2126).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2126), który stanowi: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”;

2) § 3 Uchwały Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2126), który stanowi: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr VI/38/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,60 zł za każdą godzinę sprawowania opieki
nad dzieckiem po czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w § 1.

2. Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej
w ust. 1.

3. Wprowadza się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w ust. 1:

1) dla rodzin objętych pomocą finansową ośrodka pomocy społecznej – 50 % odpłatności na każde dziecko,

2) dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – 75 % odpłatności za dziecko niepełnosprawne.

Wyżej wymienione ulgi nie podlegają zsumowaniu, wybiera się wariant korzystniejszy dla rodziny dziecka.

Ulga zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych)
do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

§ 3. Liczbę godzin sprawowania opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr L/545/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca
2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 145, poz. 2389 z dnia 5 sierpnia 2010 r.)
oraz Uchwałę Nr LII/578/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/545/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 234, poz. 3468 z dnia 29 października 2010 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Różyk

ekspert ds. oceny ryzyka w transporcie, prawa przewozowego i ubezpieczeń transportowych CDS Kancelaria Brokerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »