| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 21 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197,
poz. 1172, z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat
za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 73,
poz. 1317), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: Uchwałą Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/11 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2126).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 Uchwały Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2126), który stanowi: „§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.”;

2) § 3 Uchwały Nr XVIII/240/12 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 22 marca 2012 r. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2012 r., poz. 2126), który stanowi: „§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2012 r.”.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr VI/38/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 24 lutego 2011 r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Pszczyna

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pszczyna, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Ustala się opłatę w wysokości 1,60 zł za każdą godzinę sprawowania opieki
nad dzieckiem po czasie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w § 1.

2. Opłata jest ustalana miesięcznie jako iloczyn liczby godzin oraz stawki określonej
w ust. 1.

3. Wprowadza się następujące ulgi w opłacie, o której mowa w ust. 1:

1) dla rodzin objętych pomocą finansową ośrodka pomocy społecznej – 50 % odpłatności na każde dziecko,

2) dla rodzin dzieci niepełnosprawnych – 75 % odpłatności za dziecko niepełnosprawne.

Wyżej wymienione ulgi nie podlegają zsumowaniu, wybiera się wariant korzystniejszy dla rodziny dziecka.

Ulga zostaje zastosowana po złożeniu pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych)
do dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.

§ 3. Liczbę godzin sprawowania opieki przez przedszkole lub oddział przedszkolny
w szkole podstawowej określa umowa cywilno-prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola/szkoły podstawowej a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr L/545/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca
2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna (Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 145, poz. 2389 z dnia 5 sierpnia 2010 r.)
oraz Uchwałę Nr LII/578/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/545/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie
opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Pszczyna
(Dz. Urz. Województwa Śląskiego Nr 234, poz. 3468 z dnia 29 października 2010 r.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tobolewscy Kancelaria Doradztwa Biznesowego

Kredyty inwestycyjne, kredyt deweloperski, kredyt obrotowy, restrukturyzacja zadłużenia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »