| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXI/230/2013 Rady Gminy Ciasna

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Ciasna dla przedszkoli niepublicznych oraz trybu i zasad kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r., Nr 256 poz. 2572 ze zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Ciasna uchwala:

§ 1.

1. Uchwała niniejsza określa tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa w przepisach art. 90 ust. 1a i 2b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty zwanej dalej ustawą.

2. Podstawą obliczenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia jest uchwała budżetowa Rady Gminy Ciasna oraz otrzymana część oświatowej subwencji  ogólnej dla gminy na dany rok kalendarzowy.

§ 2.

1. Wysokość należnej dotacji oblicza się jako iloczyn kwoty podstawy obliczania dotacji i rzeczywistej liczby uczniów.

2. Jako podstawę obliczania dotacji przyjmuje sie wysokość dotacji przypadającej na 1 ucznia:

1) dla niepublicznych przedszkoli - na każdego ucznia w wysokości 75 % ustalonych w budżecie gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Ciasna w danym roku budżetowym;

2) dla niepublicznych przedszkoli, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, w wysokości takiej, jaką przewidziano na takie dziecko w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Ciasna w danym roku budżetowym.

§ 3.

1. Dotacji udziela się na podstawie wniosku osoby prawnej lub osoby fizycznej, prowadzącej niepubliczne przedszkole, złożonego w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji z wyszczególnieniem planowanej liczby uczniów.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający: imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, adres zameldowania oraz zamieszkania ucznia, dokładną datę przyjęcia do placówki, informację o przewidywanym okresie uczęszczania w roku budżetowym, którego dotyczy wniosek.

4. Osoba fizyczna lub organ osoby prawnej prowadzący niepubliczne przedszkole składa informację:

a) do 10 dnia każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Ciasna o faktycznej liczbie uczniów, sporządzoną na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności opiekuńczej i wychowawczej, odpowiedniej dla danego typu i rodzaju przedszkola lub według stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja przypadająca na dany miesiąc,

b) o  liczbie uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalonej jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy: kwiecień, maj, czerwiec danego roku, w przypadku braku przerwy wakacyjnej pkt b nie ma zastosowania.

5. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

6. Dotacja obliczana jest w poszczególnych miesiącach na każdego ucznia, wskazanego w informacji miesięcznej, o której mowa w ust.4, składanej przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole.

7. Kwota dotacji wypłacona w danym miesiącu w wysokości wyższej lub niższej niż należna, będzie uwzględniona przy naliczaniu dotacji na kolejny miesiąc.

8. Do czasu ustalenia podstawy obliczania dotacji, środki przekazywane są zaliczkowo w wysokości podstawy z roku poprzedniego.

9. Po ustaleniu podstawy obliczania dotacji przypadającej na ucznia w roku bieżącym następuje wyrównanie kwot dotacji przekazywanej zaliczkowo. W przypadku przekazania dotacji w wysokości wyższej od należnej kwota nadpłaty zostaje zaliczona na poczet dotacji należnej na następny miesiąc. W przypadku wypłacenia kwoty niższej od należnej, kwota ta zostanie wyrównana.

10. Brak informacji o której mowa w ust. 4, bądź informacji o ustaniu prawa do dotacji, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych rat dotacji. Złożenie zaległej informacji sprawozdawczej jest podstawą do przekazania zaległych rat dotacji na rzecz uprawnionego niepublicznego przedszkola.

11. W przypadku zmiany w trakcie roku budżetowego danych będących podstawą obliczenia dotacji dla niepublicznego przedszkola, Gmina dokonuje weryfikacji kwoty dotacji należnej dla niepublicznego przedszkola i odpowiednio, o ustaloną różnicę, zwiększa lub zmniejsza raty dotacji na kolejne miesiące danego roku.

§ 4.

1. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole zobowiązana jest do:

1) zgłoszenia w ciągu 14 dni w referacie właściwym do spraw oświaty Urzędu Gminy Ciasna, wszelkich zmian danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji,

2) złożenia rozliczenia wykorzystania dotacji w referacie właściwym do spraw oświaty Urzędu Gminy Ciasna, z tym że rozliczenie składane będzie pisemnie dwa razy w roku: za okres od 01 stycznia do 30 czerwca w terminie do 10 lipca danego roku oraz za cały rok łącznie tj. od 01 stycznia do 31 grudnia w terminie do 20 stycznia roku następnego lub w przypadku, gdy osoba prowadząca podejmie decyzję o zaprzestaniu działalności danego podmiotu, w terminie 30 dni po otrzymaniu ostatniej raty dotacji.

2. Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

3. Dotacja niewykorzystana, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

§ 5.

1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontrolowania prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanej dla niepublicznego przedszkola z budżetu Gminy Ciasna.

2. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy, zawierające imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę, nazwę kontrolowanego przedszkola  niepublicznego oraz zakres przedmiotowy i czas trwania kontroli.

3. Kontroli podlega w szczególności:

1) zgodność danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznych informacjach o aktualnej liczbie uczniów i rozliczenie dotacji na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania,

2) prawidłowość wykorzystania dotacji zgodnie z przeznaczeniem - na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej.

4. Kontrola może być przeprowadzona w trakcie wydatkowania dotacji oraz po jej wykorzystaniu:

1) okresowo, po uprzednim powiadomieniu osoby prowadzącej dotowany podmiot o terminie planowanej kontroli, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli,

2) doraźnie, w przypadku gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

§ 6.

1. Czynności kontrolne przeprowadza się w siedzibie osoby prowadzącej oraz w siedzibie niepublicznego przedszkola.

2. W ramach kontroli niepublicznego przedszkola kontrolowany jest obowiązany:

1) zapewnić warunki do sprawnego przeprowadzenia kontroli;

2) przedstawić na żądanie kontrolującego dokumentację, o której mowa w ustawie, oraz sporządzić kopie, odpisy i wyciągi z dokumentów;

3) udzielić ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli.

3. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole kontroli.

4. Protokół zawiera:

1) pełną nazwę i adres niepublicznego przedszkola, nazwę i adres osoby prowadzącej oraz imię i nazwisko osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli,

3) imiona i nazwiska kontrolujących,

4) określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą,

5) opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem zakresu tych nieprawidłowości oraz wnioski końcowe,

6) opis załączników do protokołu,

7) pouczenie kontrolowanego o prawie zgłaszania zastrzeżeń i składania wyjaśnień do protokołu,

8) podpisy kontrolujących i osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub osób upoważnionych do reprezentowania kontrolowanego, na każdej stronie protokołu.

5. Osobie prowadzącej niepubliczne przedszkole  przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do treści protokołu i wnoszonych wniosków, do organu kontrolującego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

6. Osoba prowadząca niepubliczne przedszkole  może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie właściwym do jego podpisania wyjaśnienie tej odmowy.

7. Odmowa podpisania protokołu przez osobę prowadzącą niepubliczne przedszkole nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.

§ 7.

1. Na podstawie protokołu kontroli kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, w którym zawarte są wnioski i/lub zalecenia kierowane do osoby prowadzącej kontrolowany podmiot.

2. Osoba prowadząca, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest zobowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić organ dotujący o sposobie realizacji zaleceń kontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna.

§ 9.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/230/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

pieczątka niepublicznego przedszkola

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI NA ROK .........................

1. Dane niepublicznego przedszkola

Pełna nazwa

....................................................................................................................................................................

Adres niepublicznego przedszkola

....................................................................................................................................................................

Regon:..........................................................................NIP:.........................................................................

2. Dane osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole:

Nazwa osoby:

....................................................................................................................................................................

Adres osoby

....................................................................................................................................................................

3. Dane osoby reprezentującej (zgodnie z odpowiednią ewidencją lub rejestrem) niepubliczne przedszkole albo jej pełnomocnika:

Nazwisko i imię:

....................................................................................................................................................................

Tytuł prawny /pełniona funkcja

....................................................................................................................................................................

4. Numer i data zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek:

....................................................................................................................................................................

5. Data rozpoczęcia działalności niepublicznego przedszkola:

....................................................................................................................................................................6. Planowana miesięczna liczba uczniów:

UCZNIOWIE

w okresie  01 styczeń- 31 sierpień

w okresie 01 wrzesień – 31 grudzień

1.

w przedszkolu

w tym:

a) spoza Gminy Ciasna

b) liczba dzieci niepełnosprawnych

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

(w załączeniu imienny wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin z podaniem daty urodzenia, adresu zameldowania i zamieszkania oraz datą przyjęcia do placówki i przewidywanym okresem uczęszczania).

7. Rachunek bankowy niepublicznego przedszkola właściwy do przekazania dotacji:

Nazwa banku:

....................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego:

....................................................................................................................................................................

8. Osoba prowadząca zobowiązuje się do comiesięcznego składania informacji o aktualnej liczbie uczniów . Rozliczenia dotacji oraz jej przeznaczenia na pokrycie wydatków bieżących wynikających ze statutowej działalności niepublicznego przedszkola.

                                                                                                               

…............................................................

                                                                                    (podpis i pieczęć osoby prowadzącej)

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/230/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

pieczątka niepublicznego przedszkola

INFORMACJA  MIESIĘCZNA za miesiąc…........................................................

(o faktycznej liczbie uczniów wg stanu na pierwszy dzień miesiąca, za który udzielana jest dotacja)

1. Pełna nazwa i adres niepublicznego przedszkola:

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Pełna nazwa i adres organu prowadzącego:

…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Faktyczna liczna uczniów (wg stanu na pierwszy dzień miesiąca)

UCZNIOWIE

w okresie  01 styczeń- 31 sierpień

w okresie 01 wrzesień – 31 grudzień

1.

w przedszkolu

w tym:

a) spoza Gminy Ciasna

b) liczba dzieci niepełnosprawnych

c) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

4. Rachunek bankowy niepublicznego przedszkola właściwy do przekazania dotacji:

Nazwa banku:

....................................................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego:

...................................................................................................................................................................

5. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                                                               

…............................................................

                                                                                                  (podpis i pieczęć osoby prowadzącej)

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/230/2013
Rady Gminy Ciasna
z dnia 25 marca 2013 r.

pieczątka niepublicznego przedszkola

ROZLICZENIE WYKORZYSTANIA DOTACJI
otrzymanych w okresie od …....................... do …..............................

1. Dane niepublicznego przedszkola

…................................................................................................................................................................

Adres niepublicznego przedszkola

....................................................................................................................................................................

Regon:..........................................................................NIP: ......................................................................

2. Dane osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej niepubliczne przedszkole:

Nazwa osoby:

....................................................................................................................................................................

Adres osoby

....................................................................................................................................................................

3. Kwota dotacji otrzymanych w okresie od …................ do …............ łącznie …..…....................zł

4. Kwota wydatku sfinansowana środkami z dotacji:

Wynagrodzenia nauczycieli: ….............................................................................

Wynagrodzenia pozostałych pracowników: ….....................................................

Pochodne od wynagrodzeń: …..............................................................................

Opłaty za media: …...............................................................................................

Zakup materiałów i wyposażenia: …........... …... ….............................................

Zakup pomocy  naukowych i dydaktycznych: …..................................................

Wynajem pomieszczeń: ….....................................................................................

inne: …...................................................................................................................

5. Kwota dotacji niewykorzystanej:…..............................................................

6. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu Gminy Ciasna należy zamieścić opis:„Wydatek sfinansowany ze środków otrzymanej dotacji z budżetu Gminy Ciasna, w kwocie …...... zł,  słownie: …………., dotyczący …......(nazwa dotowanej szkoły lub placówki niepublicznej).......”oraz podpis i pieczęć osoby prowadzącej.

7. Na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego oświadczam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                       

                                                        ............................................................             

                                                                                                                (podpis i pieczęć osoby prowadzącej)

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »