| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/210/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 marca 2013r.

w sprawie ulg w podatku od nieruchomości znajdujących się we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

Na podstawieart.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 161 z późn.zm.)

Rada Gminy w Kochanowicach  uchwala:

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości z tytułu posiadania na terenie gminy Kochanowice budynków i budowli      zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, którzy po dniu wejścia w życie niniejszej    uchwały wzniosą na podstawie pozwolenia na budowę budynki lub budowle, w których będzie    prowadzona działalność gospodarcza, albo też nadbudują istniejące budynki na podstawie    pozwolenia na budowę lub w nabytym budynku, w którym dotychczas nie była prowadzona    działalność gospodarcza, uruchomią taką działalność, oraz  utworzą nowe miejsca pracy w ilości nie    mniejszej  niż określono w § 3.

2. Przez nowe miejsce pracy rozumie się stanowisko utworzone na podstawie umowy o pracę w wymiarze co najmniej  ½ etatu.

3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków i budowli oraz związanych z nimi    gruntów, które znajdowały się w posiadaniu przedsiębiorców w dniu wejścia w życie niniejszej    uchwały, chyba że budynki te i budowle zostały oddane do użytku lub dokonano ich nadbudowy w roku poprzedzającym jej wejście w życie.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje, jeśli kiedykolwiek nieruchomość lub    budowla, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegała zwolnieniu od podatku od nieruchomości.

§ 2. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia w przypadku :

1) postawienia go w stan likwidacji – z dniem jej ogłoszenia,

2) ogłoszenia jego upadłości - z dniem jej ogłoszenia,

3) naruszenia przez niego obowiązku składania Wójtowi Gminy Kochanowice zaświadczeń z właściwego urzędu skarbowego o niezaleganiu z zapłatą podatków do dnia 31 stycznia i 30 lipca     każdego roku podatkowego – za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi,

4) podania przez niego nieprawdziwych danych co do spełnienia warunków uprawniających do    uzyskania ulgi -  za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi,

5) zbycia nieruchomości, zmiany właściciela, przekształcenia i podziału istniejącego przedsiębiorcy,     wniesienia przez niego nieruchomości lub budowli jako aportu do spółki kapitałowej w okresie     objętym ulgą  - z dniem zbycia, zmiany, przekształcenia, podziału lub wniesienia,

6) zmniejszenia stanu zatrudnienia w okresie zwolnienia lub w ciągu trzech następujących lat -  za     cały okres, po jakim  korzystał z ulgi,

7) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub jej zawieszenia w okresie objętym ulgą z dniem zaprzestania lub zawieszenia,

8) powstania zaległości z zapłatą zobowiązań w stosunku do Gminy Kochanowice – za cały okres,     przez jaki korzystał z ulgi,

9) niewyrażenia przez niego zgody na przeprowadzenie u niego kontroli podatkowej w związku z ulgą

za cały okres, przez jaki korzystał z ulgi.

§ 3. Zwolnienie, o którym mowa w §1,  trwa :

- 1 rok - przy utworzeniu 20 nowych miejsc pracy,

- 2 lata - przy utworzeniu 30 nowych miejsc pracy,

- 3 lata - przy utworzeniu 40 nowych miejsc pracy,

- 4 lata -  przy utworzeniu 80 nowych miejsc pracy,

§ 4. 1. Zwolnienie od podatku przysługuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym    przedsiębiorca złożył wymaganą deklarację lub informację dotyczącą podatku od nieruchomości    oraz kompletny wniosek o którym mowa w §5 niniejszej uchwały.

2. Podatnik korzystający ze zwolnienia może z niego skorzystać w ciągu 5 lat od momentu zaistnienia    zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.

3. Zwolnienie udzielone na podstawie niniejszej uchwały jest pomocą de minimis, a jej udzielenie    następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu   Komisji /WE/nr1998/2006 z dnia 15    grudnia 2006 r. w sprawie zastosowania art.  87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379/5 z 28 grudnia 2006 r.).

4. Podmiot prowadzący działalność może uzyskać pomoc, o jakiej mowa w ust. 1, jeżeli jej wartość    brutto wraz z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w roku, w którym ubiega    się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, nie przekracza kwoty stanowiącej    równowartość 200.000 euro, a w odniesieniu do podmiotu gospodarczego działającego w sektorze    transportu drogowego 100 000 euro. Pomoc nie może być udzielona przedsiębiorcy w okolicznościach określonych w art.1 ust.1 rozporządzenia, o którym mowa w ust.3.

5. Podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ma obowiązek przedłożenia Wójtowi Gminy    Kochanowice:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności  wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

§ 5. 1. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego niniejszą uchwałą jest złożenie wniosku wyrażającego wolę podatnika do skorzystania ze zwolnienia wraz z informacją dotyczącą nowych inwestycji oraz informacją o pomocy udzielonej w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia tego wniosku.

2. We wniosku podatnik:

1) podaje, w jakim okresie będzie korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości,

2) deklaruje kwotę zwolnienia na dany rok podatkowy,

3. Informacja dotycząca nowej inwestycji powinna zawierać :

1) lokalizację inwestycji,

2) czas realizacji inwestycji,

3) rodzaj i wielkość ponoszonych nakładów – kosztorys,

4) wymagane zezwolenia na realizację inwestycji,

5) spodziewane efekty po zakończeniu inwestycji,

6) źródło i sposób finansowania inwestycji,

7) planowaną liczbę nowych miejsc pracy na terenie Gminy Kochanowice                      tworzonych w związku z realizowaną inwestycją.

§ 6. 1. Ustala się, iż intensywność pomocy nie przekroczy 50%, zaś w przypadku małych i średnich przedsiębiorców, 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą. Intensywność tej pomocy będzie badana w oparciu o przedkładane przez przedsiębiorcę informacje. Pomoc nie będzie przysługiwać w przypadku gdy przedsiębiorca nie przedłoży takich informacji, przedłoży nieprawdziwe informacje.

2. W przypadku pomocy, o której mowa w ust.1, przy obliczaniu intensywności pomocy uwzględnia się :

1) cenę nabycia gruntów,

2) nakłady na budowle i budynki,

3) nakłady na wyposażenie obiektów w środki trwałe związane z prowadzeniem działalności      gospodarczej, w tym w szczególności w :

- maszyny i urządzenia,

- narzędzia, przyrządy i aparaturę,

- wyposażenie techniczne dla prac biurowych,

- infrastrukturę techniczną.

§ 7. 1. O zaistniałych okolicznościach powodujących utratę prawa do zwolnienia z podatku od nieruchomości  podatnik winien powiadomić organ podatkowy pisemnie w ciągu 14 dni od zaistnienia przesłanek do utraty tego zwolnienia.

2. Utrata prawa do zwolnienia rodzi obowiązek zwrotu nienależnie udzielonej pomocy wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości odsetek od zaległości podatkowej,  liczonych od dnia utraty prawa do tego zwolnienia.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »