| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/211/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/192/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kochanowice

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Kochanowice

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/192/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kochanowice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Na terenie gminy odpady komunalne należy zbierać w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 20 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l,

4) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne i metal” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

d) brązowy, który może być oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

5) pojemnikach na odpady zbieranych selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów, tj. papier, szkło, bioodpady oraz zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem – Papier, Szkło, Bioodpady, Tworzywa sztuczne i metal, zgodnie z ich przeznaczeniem..

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości  na której zamieszkują 1 lub 2 osoby – 120 l,

2) dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 3 do 5 osób – 240 l,

3) dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 6 do 10 osób – 360 l,

4) dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 11 do 20 osób – 1100 l, przyjmując na każde następne 10 osób pojemnik o pojemności 1100 l.

5) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

6) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

7) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

8) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

9) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

13) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

14) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l.

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – do pojemników o pojemności co najmniej 1100 l, o których mowa w ust. 3 pkt 5.”,

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z następującą częstotliwością z nieruchomości:

1) z zabudową jednorodzinną – jeden raz w miesiącu,

2) z zabudową wielorodzinną – jeden raz na dwa tygodnie,

3) niezamieszkałych – co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i bioodpady z nieruchomości:

a) z zabudową jednorodzinną – jeden raz w miesiącu,

b) z zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,

c) niezamieszkałych – co najmniej  jeden raz w miesiącu.

2) dla punktów selektywnego zbierania odpadów – według potrzeb, co najmniej jednak jeden raz w miesiącu,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady wielkogabarytowe – co najmniej jeden raz w roku,

5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory – na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy; baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży, urzędzie gminy i placówkach oświatowych.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych – co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników; w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) – co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników; w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) z cmentarzy – co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników; w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »