| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/211/13 Rady Gminy Kochanowice

z dnia 20 marca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XXVII/192/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kochanowice

              Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Rada Gminy Kochanowice

uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVII/192/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kochanowice wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.),

2) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21),

3) nieruchomości – rozumie się przez to nieruchomości, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

4) właścicielu nieruchomości – rozumie się przez to właściciela nieruchomości, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy,

5) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 8 niniejszego Regulaminu; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów,

6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach,

7) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy o odpadach,

8) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach,

9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.),

10) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej, przewidziane w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),

11) nieczystościach ciekłych - należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy,

12) zbiornikach bezodpływowych – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy,

13) zbieraniu odpadów – należy to rozumieć zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy o odpadach,

14) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 4 ust. 17  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),

15) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem wymienionych niżej zasad.

2. Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

3. Na terenie gminy odpady komunalne należy zbierać w:

1) koszach ulicznych o pojemności co najmniej 20 l,

2) koszach ustawianych w miejscach publicznych (nie będące koszami ulicznymi) o pojemności co najmniej 20 l,

3) pojemnikach (kubłach) na odpady zmieszane o pojemności co najmniej 120 l - 1100 l,

4) przezroczystych workach polietylenowych PE-HD na odpady zbierane selektywnie, o pojemności 120 l, w następującej kolorystyce:

a) niebieski, który może być oznaczony napisem „Papier” - z przeznaczeniem na papier,

b) zielony, który może być oznaczony napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,

c) żółty, który może być oznaczony napisem „Tworzywa sztuczne i metal” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal,

d) brązowy, który może być oznaczony napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,

5) pojemnikach na odpady zbieranych selektywnie dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej o pojemności 1100 l dla każdej frakcji odpadów, tj. papier, szkło, bioodpady oraz zbieranych łącznie tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu. Pojemniki powinny być oznaczone odpowiednim napisem – Papier, Szkło, Bioodpady, Tworzywa sztuczne i metal, zgodnie z ich przeznaczeniem..

4. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach (kubłach) o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

1) dla nieruchomości  na której zamieszkują 1 lub 2 osoby – 120 l,

2) dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 3 do 5 osób – 240 l,

3) dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 6 do 10 osób – 360 l,

4) dla nieruchomości  na której zamieszkuje od 11 do 20 osób – 1100 l, przyjmując na każde następne 10 osób pojemnik o pojemności 1100 l.

5) dla nieruchomości na której znajdują się budynki użyteczności publicznej, poza wymienionymi niżej, nie mniej niż 5 l na każdego pracownika, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

6) dla szkół wszelkiego typu – nie mniej niż 3 l na każdego ucznia i pracownika, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

7) dla żłobków i przedszkoli – nie mniej niż 3 l na każde dziecko i pracownika, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 1100 l,

8) dla lokali handlowych – nie mniej niż 30 l na każde 10 m2powierzchni całkowitej lokalu handlowego, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

9) dla lokali gastronomicznych – nie mniej niż 10 l na 1 miejsce konsumpcyjne, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 240 l,

10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 10 l na każdych 10 pracowników, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

11) dla hoteli, pensjonatów itp. – nie mniej niż 20 l na jedno łóżko, ale w ilości nie mniejszej jednak niż jeden pojemnik o pojemności 120 l,

12) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

13) dla ogródków działkowych zrzeszonych – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1100 l,

14) dla nieruchomości w zabudowie letniskowej – nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności co najmniej 120 l.

5. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w następujący sposób:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej – do worków, o których mowa w ust. 3 pkt 4,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej – do pojemników o pojemności co najmniej 1100 l, o których mowa w ust. 3 pkt 5.”,

3) § 9 otrzymuje brzmienie:

Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), na równej nawierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.;

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

1. Odpady komunalne zmieszane należy usuwać z następującą częstotliwością z nieruchomości:

1) z zabudową jednorodzinną – jeden raz w miesiącu,

2) z zabudową wielorodzinną – jeden raz na dwa tygodnie,

3) niezamieszkałych – co najmniej jeden raz w miesiącu.

2. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki należy usuwać zgodnie z następującą częstotliwością:

1) papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i bioodpady z nieruchomości:

a) z zabudową jednorodzinną – jeden raz w miesiącu,

b) z zabudowie wielorodzinnej – jeden raz na dwa tygodnie,

c) niezamieszkałych – co najmniej  jeden raz w miesiącu.

2) dla punktów selektywnego zbierania odpadów – według potrzeb, co najmniej jednak jeden raz w miesiącu,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) odpady wielkogabarytowe – co najmniej jeden raz w roku,

5) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory – na bieżąco do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; ponadto przeterminowane leki można wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach, których lista zamieszczona jest na stronie internetowej gminy; baterie można wrzucać do pojemników znajdujących się w punktach sprzedaży, urzędzie gminy i placówkach oświatowych.

3. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w ust. 2, mieszkańcy mogą pozbywać się odpadów zbieranych selektywnie w następujący sposób:

1) przekazywać do stałych lub mobilnych punktów selektywnego zbierania odpadów,

2) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Ustala się następującą częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z koszy ulicznych – co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników; w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

2) z koszy ustawianych w miejscach publicznych (nie będących koszami ulicznymi) – co najmniej raz na tydzień, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników; w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów,

3) z cmentarzy – co najmniej jeden raz w miesiącu, nie dopuszczając do przepełnienia pojemników; w razie konieczności należy zwiększyć częstotliwość usuwania odpadów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kochanowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Pietrek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »