| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   w związku z   art. 5   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Kruszyna i   zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w   pojemniki, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier,  

3)   metal,  

4)   tworzywa sztuczne,  

5)   szkło,  

6)   opakowania wielomateriałowe,  

7)   odpady ulegające biodegradacji,  

8)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 5:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a   także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,  

5)   zużyte opony,  

6)   inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w   terminach określonych w   harmonogramie, z   uwzględnieniem § 5   ust. 2.  

§   3.   Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów z   nieruchomości, z   uwzględnieniem zasad określonych w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Kruszyna.  

§   4.   1.   Odpady komunalne zmieszane odbierane są z   nieruchomości w   pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na cztery tygodnie.  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła, metalu oraz odpady z   tworzywa sztucznego i   opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w   odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości raz na cztery tygodnie.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zamieszkałych przez gminę raz na cztery tygodnie.  

4.   Termin odbioru odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 1-3, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.  

5.   Odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości jeden raz w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.  

§   5.   1.   Odpady wymienione w   § 2   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »