| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/157/2013 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 15 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 6r ust. 3   w związku z   art. 5   ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego (t. j. Dz. U. z   2010 r. Nr 234, poz. 1536 z   późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z   terenu Gminy Kruszyna i   zagospodarowania tych odpadów oraz wyposażenia w   pojemniki, w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są wytworzone w   gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:  

1)   zmieszane odpady komunalne,  

2)   papier,  

3)   metal,  

4)   tworzywa sztuczne,  

5)   szkło,  

6)   opakowania wielomateriałowe,  

7)   odpady ulegające biodegradacji,  

8)   meble i   inne odpady wielkogabarytowe.  

2.   Poniższe frakcje będą odbierane od mieszkańców w   sposób wskazany w   § 5:  

1)   przeterminowane leki i   chemikalia,  

2)   zużyte baterie i   akumulatory,  

3)   zużyty sprzęt elektryczny i   elektroniczny,  

4)   odpady budowlane i   rozbiórkowe, pochodzące z   remontów i   innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a   także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,  

5)   zużyte opony,  

6)   inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.  

3.   Odpady wymienione w   ust. 1   i 2   odbierane są w   każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości, w   terminach określonych w   harmonogramie, z   uwzględnieniem § 5   ust. 2.  

§   3.   Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w   pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej częstotliwość i   sposób pozbywania się odpadów z   nieruchomości, z   uwzględnieniem zasad określonych w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Kruszyna.  

§   4.   1.   Odpady komunalne zmieszane odbierane są z   nieruchomości w   pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z   opublikowanym przez gminę harmonogramem raz na cztery tygodnie.  

2.   Selektywnie zebrane odpady z   papieru, szkła, metalu oraz odpady z   tworzywa sztucznego i   opakowania wielomateriałowe gromadzone łącznie w   odpowiednim pojemniku do selektywnej zbiórki odbierane są z   nieruchomości raz na cztery tygodnie.  

3.   Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w   pojemnikach do gromadzenia bioodpadów odbierane są z   nieruchomości zamieszkałych przez gminę raz na cztery tygodnie.  

4.   Termin odbioru odpadów komunalnych, o   których mowa w   ust. 1-3, gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.  

5.   Odpady wielkogabarytowe odbierane są z   nieruchomości jeden raz w   roku. Szczegółową informację o   terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.  

§   5.   1.   Odpady wymienione w   § 2   ust. 2   mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w   punkcie selektywnego zbierania odpadów.  

2.   Do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w   sposób selektywny odpady komunalne z   papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i   opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone z   pielęgnacji ogrodów, a   także odpady wielkogabarytowe, w   przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z   nieruchomości.  

3.   Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i   na własny koszt.  

4.   Informację o   lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kruszyna oraz w   lokalnej gazecie.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marian   Klekot

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »