| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/260/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r

Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, art.51, art. 58 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217,art.233 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z   późn. zm.) oraz art.3 ustawy z   dnia 13 listopada 2003 r. o   dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z   2010r. Nr 80, poz.526 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Lelów uchwala:  

§   1.   1.   Zwiększyć dochody bieżące gminy o   kwotę 113.718 zł, w   tym dochody bieżące gminy na realizacje zadań własnych o   kwotę 113.314 zł, dochody bieżące gminy na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej o   kwotę 404 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejszyć dochody bieżące gminy o   kwotę 2.500 zł, w   tym dochody bieżące gminy na realizacje zadań z   zakresu administracji rządowej o   kwotę 2.500 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

3.   Zwiększyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 10.160 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmniejszyć dochody majątkowe gminy o   kwotę 10.160 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Zwiększyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 97.369 zł, w   tym wydatki bieżące gminy na realizacje zadań własnych o   kwotę 96.965 zł, wydatki bieżące gminy na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej o   kwotę 404 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o   kwotę 6.500 zł, w   tym wydatki bieżące gminy na realizacje zadań własnych o   kwotę 4.000 zł, wydatki bieżące gminy na realizacje zadań z   zakresu administracji rządowej o   kwotę 2.500 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

3.   Zwiększyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 48.623 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

4.   Zmniejszyć wydatki majątkowe gminy o   kwotę 28.274 zł, zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Zwiększyć dotacje udzielone z   budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych o   kwotę 20.000 zł, zgodnie z   § 2   ust. 3. Zestawienie dotacji z   budżetu gminy na 2013 r. stanowi załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

§   4.   1.   Wprowadzić do budżetu Gminy Lelów zadanie inwestycyjne w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i   ochrona wód, pt. „Przyłącze kanalizacyjne przy ul. Klasztornej w   Lelowie”.  

2.   Dokonać podziału zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 921 – Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdziale 92109 – Domy i   ośrodki kultury, świetlice i   kluby, pt. „Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w   Białej Wielkiej” na dwa zadania inwestycyjne, tj. pt. „Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w   Białej Wielkiej” oraz „Rewitalizacja budynku świetlicy wiejskiej w   Białej Wielkiej w   ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Biała Wielka”.  

3.   Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90095 – Pozostała działalność, pt. „Rozbudowa targowiska gminnego: „Mój rynek”” na zadanie inwestycyjne pt. „Rozbudowa targowiska gminnego w   Lelowie „Mój rynek””,  

4.   Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 600 – Transport i   łączność, Rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, pt. „Odwodnienie dróg na osiedlu przy ulicy Sportowej w   Lelowie” na zadanie inwestycyjne pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z   przebudową nawierzchni dróg i   ciągów pieszych na osiedlu przy ulicy Sportowej w   Lelowie”,  

5.   Wprowadzić zmianę nazwy zadania inwestycyjnego ujętego w   Dziale 900 – Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska, Rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i   dróg, pt. „Oświetlenie uliczne ul. Koniecpolska, Por. Werbińskiego w   Lelowie” na zadanie inwestycyjne pt. „Oświetlenie uliczne ul. Koniecpolska, Por. Werbińskiego, Bohaterów Września w   Lelowie””.  

§   5.   Wprowadzić zmianę w   załączniku Nr 8a do Uchwały Nr XXXIII/231/2013 Rady Gminy Lelów z   dnia 18 stycznia 2013 r. w   sprawie uchwalenia budżetu gminy Lelów na 2013 r. w   związku ze zmianami ujętymi w   § 1   ust. 3   i 4, § 2   ust. 3   i 4   oraz § 4   i nadać mu treść w   brzmieniu jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   7.   Uchwała podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.                

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/260/2013
Rady Gminy Lelów
z dnia 22 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »