| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XXVI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 188/XXIV/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U   .z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm. ) oraz art.5ust.1 pkt.1, art.6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj Dz.U.z 2012r. poz.391z póź.zm)  

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 188/XXIV/2013 Rady Gminy Włodowice z   dnia 31 stycznia 2013r w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 4   uchwały otrzymuje brzmienie:  

"  

§   4.   Ustala się utworzenie mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie. "  

2)   po § 5   dodaje się §5a, § 5b, § 5c w   brzmieniu:  

§   5a.   " Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w   pojemniki ( w   tym worki) służące do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i   częstotliwość pozbywania się odpadów z   nieruchomości oraz obowiązek utrzymywania tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   5b.   Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego i   stanowi:  

1.   gospodarstwo 1-2 osobowe - pojemnik 120l  

2.   gospodarstwo 3-4 osobowe - pojemnik 240l  

3.   gospodarstwo 5-7 osobowe - pojemnik 360l  

4.   gospodarstwo 8   osobowe i   powyżej – pojemnik 480l  

§   5c.   Prawo do stosowania niższej stawki ulega utracie w   przypadku stwierdzenia nie stosowania selektywnego zbierania odpadów. Utrata prawa do niższej stawki jest stosowana przez okres kolejno następujących 2   miesięcy. "  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria GRAVIS LEGAL GROUP Widera, Sułkowski Sp.j.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »