| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 202/XXVI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Włodowice Nr 188/XXIV/2013 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U   .z 2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm. ) oraz art.5ust.1 pkt.1, art.6r ust.3 ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj Dz.U.z 2012r. poz.391z póź.zm)  

Rada Gminy Włodowice uchwala co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 188/XXIV/2013 Rady Gminy Włodowice z   dnia 31 stycznia 2013r w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów, w   zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:  

1)   § 4   uchwały otrzymuje brzmienie:  

"  

§   4.   Ustala się utworzenie mobilnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, prowadzonego przez przedsiębiorcę wyłonionego w   drodze przetargu, na zasadach określonych w   umowie. "  

2)   po § 5   dodaje się §5a, § 5b, § 5c w   brzmieniu:  

§   5a.   " Gmina przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w   pojemniki ( w   tym worki) służące do gromadzenia odpadów komunalnych o   pojemności uwzględniającej liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość i   częstotliwość pozbywania się odpadów z   nieruchomości oraz obowiązek utrzymywania tych pojemników w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym.  

§   5b.   Wielkość pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby mieszkańców gospodarstwa domowego i   stanowi:  

1.   gospodarstwo 1-2 osobowe - pojemnik 120l  

2.   gospodarstwo 3-4 osobowe - pojemnik 240l  

3.   gospodarstwo 5-7 osobowe - pojemnik 360l  

4.   gospodarstwo 8   osobowe i   powyżej – pojemnik 480l  

§   5c.   Prawo do stosowania niższej stawki ulega utracie w   przypadku stwierdzenia nie stosowania selektywnego zbierania odpadów. Utrata prawa do niższej stawki jest stosowana przez okres kolejno następujących 2   miesięcy. "  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BEDS.pl

sklep internetowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »