| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/XXVI/2013 Rady Gminy Włodowice

z dnia 25 marca 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Włodowice

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i   art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art.6n ust.1 ustawy z   dnia 13 września 1996r o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach ( tj. Dz .U. Z   2012r poz. 391 z   póź. zm.)  

Rada Gminy Włodowice uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Deklarację, o   której mowa w   § 1   właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   Urzędzie Gminy Włodowice w   terminie:  

1)   do dnia 15 maja 2013 r. – dla pierwszej deklaracji,  

2)   14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,  

3)   14 dni od daty zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej ze zmiany liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ze zmiany stawki takiej opłaty, w   związku z   przyjętym sposobem zbierania odpadów tj. przystąpienia lub odstąpienia od zbierania odpadów w   sposób selektywny.  

§   3.   Określa się warunki i   tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:  

1.   format elektroniczny deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa się w   następujących formatach danych XML;DOC, RTF;CSV;TXT;GIF;TIF;BMP;JPG;PDF;ZIP  

2.   deklaracje o   których mowa w   § 1   będą zgodne z   wzorami opublikowanymi w   repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy e-PUAP, SEKAP zgodnie z   art. 19b ustawy z   dnia 17 lutego 2005r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z   2013r poz. 235)  

3.   deklaracje przesyłane w   formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w   rozumieniu ustawy z   dnia 18 września 2001r. o   podpisie elektronicznym ( t.j Dz.U 2013r. Poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, SEKAP zgodnie z   art. 20a i   20b ustawy z   dnia 17 lutego 2005r. o   informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z   2013r poz.235 )  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy Włodowice  


Mirosława   Jęderko

 


Załącznik do Uchwały Nr 206/XXVI/2013
Rady Gminy Włodowice
z dnia 25 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1   Deklaracja  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HRM partners

ekspert z zakresu HR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »