| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/1/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

Na podstawie art. 211, art.235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157,
poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51, art. 54 i art. 58 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia

RADA MIEJSKA W BIERUNIU
uchwala:

§ 1

Dokonać zmian w dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Dokonać zmian w wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4

Ustalić deficyt w wysokości 10.103.923,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW - 1.603.923,00 zł,

- zaciągniętego kredytu - 8.500.000,00 zł,

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący  Rady Miejskiej w Bieruniu


Adam Rozmus


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/1/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 marca 2013 r.

Dział

Wyszczególnienie

Zwiększenie dochodów

1

2

3

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

200 000,00

Dochody bieżące

200 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych

100 000,00

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych

100 000,00

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

259 703,00

Dochody bieżące

259 703,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/2/2013

259 703,00

926

KULTURA FIZYCZNA

713 456,00

Dochody majątkowe

713 456,00

- środki z RPO WSL na realizację zadania "Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni"

713 456,00

OGÓŁEM

1 173 159,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/1/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 marca 2013 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Zmniejszenie wydatków

1

2

3

4

600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60 000,00

60004

Lokalny transport zbiorowy

45 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

45 000,00

- remont wiat przystankowych

5 000,00

- przewóz osób niepełnosprawnych, rozkłady jazdy

40 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

15 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

15 000,00

- utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego

15 000,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

133 000,00

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

133 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

133 000,00

- zakup energii, wody i gazu

45 000,00

- remonty w budynkach komunalnych

55 000,00

- wywóz nieczystości stałych

13 000,00

- kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych

20 000,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

66 600,00

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

40 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

40 000,00

- wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego

40 000,00

71013

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

20 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

20 000,00

- regulacja ul. Rędzinnej

20 000,00

71035

Cmentarze

6 600,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

6 600,00

- administrowanie cmentarzem

6 600,00

750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

605 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

305 000,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

305 000,00

- wynagrodzenia osobowe

165 000,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

140 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

300 000,00

- koszty postępowania sądowego

300 000,00

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

748 621,00

80101

Szkoły podstawowe

348 036,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

192 036,00

- wynagrodzenia osobowe

113 436,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

76 100,00

- wynagrodzenie bezosobowe

2 500,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

156 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

66 000,00

- zakup pomocy dydaktycznych

16 000,00

- usługi remontowe

64 000,00

- usługi pozostałe

8 000,00

- podróże służbowe zagraniczne

2 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4 446,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

1 446,00

- wynagrodzenia osobowe

846,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

600,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

3 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

1 500,00

- zakup pomocy dydaktycznych

1 500,00

80104

Przedszkola

70 724,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

35 374,00

- wynagrodzenia osobowe

35 374,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

35 350,00

- wpłaty na PFRON

4 800,00

- zakup materiałów i wyposażenia

2 900,00

- zakup pomocy dydaktycznych

2 650,00

- usługi remontowe

25 000,00

80110

Gimnazja

243 238,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

133 088,00

- wynagrodzenia osobowe

87 588,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

42 500,00

- wynagrodzenia bezosobowe

3 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

110 150,00

- zakup materiałów i wyposażenia

28 700,00

- zakup pomocy dydaktycznych

29 950,00

- usługi remontowe

32 500,00

- usługi pozostałe

16 500,00

- podróże służbowe zagraniczne

2 500,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

23 295,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

17 470,00

- wynagrodzenia osobowe

10 970,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

6 500,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

5 825,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4 725,00

- podróże służbowe zagraniczne

1 100,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

48 533,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

48 533,00

- szkolenia pracowników

48 533,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

10 349,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

3 849,00

- wynagrodzenia osobowe

2 449,00

- składki na ubezpieczenia społeczne

1 400,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

6 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia

6 500,00

852

POMOC SPOŁECZNA - BUDŻET GMINY

97 000,00

85204

Rodziny zastępcze

5 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

5 000,00

- koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych

5 000,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

38 200,00

Wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych

33 200,00

- zasiłki celowe

33 200,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

5 000,00

- zakup usług pozostałych

5 000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

34 800,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

34 800,00

- zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- zakup energii

20 000,00

- usługi telefonii komórkowej

3 000,00

- szkolenia pracowników

1 800,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

12 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

12 000,00

- zakup usług opiekuńczych

12 000,00

85295

Pozostała działalność

7 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

7 000,00

- zakup usług pozostałych

7 000,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

32 547,00

85401

Świetlice szkolne

15 002,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

6 502,00

- wynagrodzenia osobowe

3 702,00

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

2 800,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

8 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

- zakup pomocy dydaktycznych

4 500,00

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

15 425,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 360,00

- wynagrodzenia bezosobowe

8 360,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

7 065,00

- zakup materiałów i wyposażenia

4 765,00

- usługi pozostałe

2 300,00

85446

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 120,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

2 120,00

- zakup materiałów i wyposażenia

2 120,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

114 200,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

30 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

30 000,00

- remonty awaryjne wymiennikowni

10 000,00

- dopłata do ścieków

20 000,00

90002

Gospodarka odpadami

3 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

3 000,00

- wydruk deklaracji

3 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

75 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

75 000,00

- zimowe utrzymanie dróg

25 000,00

- utrzymanie czystości

50 000,00

90095

Pozostała działalność

6 200,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

6 200,00

- remont tablic ogłoszeniowych i ławek

2 200,00

- wykonanie ławek parkowych

4 000,00

926

KULTURA FIZYCZNA

281 700,00

92601

Obiekty sportowe

219 700,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

82 200,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

72 200,00

- wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

137 500,00

- zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

- usługi remontowe

40 000,00

- usługi pozostałe

32 000,00

- podatek VAT

35 500,00

92695

Pozostała działalność

62 000,00

Wydatki bieżące - wynagrodzenia i składki od nich naliczane

32 000,00

- wynagrodzenia osobowe i pochodne

26 000,00

- wynagrodzenia bezosobowe

6 000,00

Wydatki bieżące - statutowe jednostek budżetowych

30 000,00

- zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

- zakup energii

3 000,00

- usługi remontowe

1 000,00

- zakup usług zdrowotnych

500,00

- usługi pozostałe

10 000,00

- usługi telefonii stacjonarnej

500,00

- różne opłaty i składki

3 000,00

- podatek VAT

1 000,00

- szkolenia pracowników

1 000,00

OGÓŁEM

2 138 668,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/1/2013
Rady Miejskiej w Bieruniu
z dnia 26 marca 2013 r.

Wyszczególnienie

§

Zmniejszenia

1

2

3

PRZYCHODY OGÓŁEM

3 315 087

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy

950

3 315 087

- środki wolne jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

3 315 087

ROZCHODY OGÓŁEM

3 260

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

3 260

- spłata pożyczek z WFOŚiGW

3 260

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »