| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr OG-BR.0007.4.17.2013 Rady Gminy Gaszowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą nr L/244/10 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 maja 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na wniosek Wójta Gminy
Rada Gminy Gaszowice
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gaszowice i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zm.) zwanych dalej "właścicielami" odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Gmina Gaszowice zapewnia worki do selektywnego zbierania odpadów.

2. W związku z pierwszym odbiorem odpadów, zgodnie z niniejszym regulaminem, Gmina Gaszowice zapewnia:

1) właścicielom nieruchomości zamieszkałych:

a) worki na papier - 2 szt.,

b) worki na szkło białe - 2szt.,

c) worki na szkło kolorowe - 2 szt.,

d) worki na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal - 2 szt.,

e) worki na odpady zielone - 2 szt.

2) właścicielom nieruchomości niezamieszkałych:

a) worki na papier - 1 szt.,

b) worki na szkło białe - 1 szt.,

c) worki na szkło kolorowe - 1 szt.,

d) worki na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal - 1 szt.

3. W związku z kolejnymi odbiorami odpadów, zgodnie z niniejszym regulaminem, Gmina Gaszowice zapewnia właścicielom worki w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie.

4. Gmina Gaszowice wydaje właścicielom:

1) worki, o których mowa w ust. 2 do 15 lipca 2013 r.,

2) worki, o których mowa w ust. 3, za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady w dniu ich odbioru.

5. W przypadku rozerwania worka lub wypełnienia posiadanych worków odpadami zebranymi selektywnie przed dniem odbioru odpadów właściciel zobowiązany jest zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki w Referacie Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy Urzędu Gminy Gaszowice.

§ 4. 1. Gmina Gaszowice zapewnia odbiór odpadów komunalnych, ze wskazanych przez właścicieli w deklaracji miejsc gromadzenia odpadów, z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Na indywidualny wniosek właściciela, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych, wyłącznie:

1) z terenów zabudowy wielomieszkaniowej,

2) z terenów użyteczności publicznej oraz terenów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 5. 1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych położony w Gaszowicach przy ul. Rydułtowskiej 7, zwany dalej "punktem" świadczyć będzie usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

2. W punkcie, o którym mowa w ust. 1 odbierane będą nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier,

2) szkło bezbarwne,

3) szkło kolorowe,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) metal,

7) opony,

8) tekstylia,

9) leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe dwa razy w roku zgodnie z harmonogramem, ogłoszonym na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice, w punkcie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Gaszowice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr OG-BR.0007.11.74.2012 Rady Gminy Gaszowice z dnia 20 grudnia 2012 r.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Piotr Górecki


Załącznik do Uchwały Nr OG-BR.0007.4.17.2013
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 27 marca 2013 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

GRUPA ODPADÓW

ZABUDOWA

OBIEKTY

JEDNORODZINNA

WIELOMIESZKANIOWA

użyteczności publicznej
oraz obiekty związane
z działalnością gospodarczą

ZMIESZANE ODPADY KOMUNALNE

1 RAZ W MIESIĄCU

2 RAZY W MIESIĄCU

2 RAZY
W MIESIĄCU

PAPIER
1 RAZ W MIESIĄCU
1 RAZ W MIESIĄCU
1 RAZ
W MIESIĄCU

SZKŁO

TWORZYWA SZTUCZNE,
OPAKOWANIA
WIELOMATERIAŁOWE,
METAL

ODPADY ZIELONE

2 RAZY W MIESIĄCU
(maj – wrzesień)

ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
OPONY

2 RAZY W ROKU

2 RAZY W ROKU

ODPADY ELEKTRYCZNE
I ELEKTRONICZNE

2 RAZY W ROKU

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Latkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »