| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/243/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/201/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 poz. 391z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta w Myszkowie uchwala:

§ 1. Wprowadza się następujące zmiany w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały NR XXIV/201/12 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Myszków:

1. § 4 ust. 1 otrzymuje poniższe brzmienie:

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki oraz utrzymywanie ich w należytym stanie następuje na poniższych zasadach:

1) gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałej w dostateczną ilość pojemników spełniających obowiązujące normy oraz worków służących do zbierania odpadów komunalnych, określoną w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu, jak również zapewnia utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) właściciele nieruchomości niezamieszkałych zapewniają wyposażenie nieruchomości w wymienione w pkt 1 pojemniki, służące do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych poprzez zakup takich urządzeń lub ich wydzierżawienie albo w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorcą prowadzącym na terenie gminy Myszków działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

3) za dystrybucję pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów na nieruchomościach zamieszkałych odpowiedzialny jest operator, natomiast na nieruchomościach niezamieszkałych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne z tych nieruchomości na zasadach określonych w umowie,

4) worki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie zamieszkałej jednorodzinnej są dostarczane właścicielom nieruchomości przez operatora raz w miesiącu podczas odbioru odpadów zbieranych selektywnie,

5) pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla operatora, w taki sposób aby nie powodowały nadmiernych uciążliwości.

2. § 8 otrzymuje poniższe brzmienie:

Ustala się następujące oznakowanie i kolorystykę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy wielolokalowej:

1) pojemnik niebieski z napisem PAPIER I TEKTURA z przeznaczeniem na odpady papieru i tektury, w tym opakowania z papieru i tektury,

2) pojemnik zielony z napisem SZKŁO z przeznaczeniem na odpady szklane i odpady opakowaniowe ze szkła,

3) pojemnik żółty z napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METAL z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, oraz metalowe,

4) pojemnik brązowy z napisem BIOODPADY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne pochodzące z resztek pożywienia.

2. W każdym gnieździe na pojemniki komunalne zmieszane należy ustawić komplet pojemników do selektywnej zbiórki odpadów składający się z pojemników określonych w ust. 1, z zachowaniem zasad ustalania minimalnej pojemności określonych w § 7 ust. 7 niniejszego Regulaminu.

3. Ustala się następujące oznakowanie i kolorystykę worków i pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej:

1) przezroczysty worek niebieski z napisem PAPIER I TEKTURA z przeznaczeniem na odpady papieru i tektury, w tym opakowania z papieru i tektury,

2) przezroczysty worek zielony z napisem SZKŁO z przeznaczeniem na odpady szklane i odpady opakowaniowe ze szkła,

3) przezroczysty worek żółty z napisem TWORZYWA SZTUCZNE, METAL z przeznaczeniem na odpady z tworzyw sztucznych, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, oraz metalowe,

4) pojemnik brązowy z napisem BIOODPADY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji spożywcze i kuchenne pochodzące z resztek pożywienia.

4. Nieruchomości niezamieszkałe należy wyposażyć w worki oraz pojemniki określone w ust. 1 i 3 w zależności od ilości gromadzonych selektywnie odpadów z zachowaniem minimalnych pojemności i należy zapewnić odbiór tych odpadów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.690).

6. Miejsca ustawienia pojemników na odpady komunalne winny być utrzymywane w czystości poprzez zamiatanie i uprzątanie oraz zabezpieczone przed zalewaniem.

7. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, winny być myte jeden raz na kwartał obowiązkowo wewnątrz i na zewnątrz.

8. Właściciel nieruchomości ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić pojemniki i worki na odpady, przed teren nieruchomości, a na obszarach trudnodostępnych, do których dojazd samochodu operatora nie jest możliwy, właściciele mają obowiązek pojemniki na odpady zebrane selektywnie, jak i zmieszane, w wyznaczonych terminach zawieźć do miejsca położonego przy drodze, którą porusza się samochód operatora.

9. Odstąpienie od wymagań określonych w ust. 8 może nastąpić w drodze porozumienia właściciela nieruchomości z operatorem.

10. Kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych oraz na innych terenach użytku publicznego, powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

1) powinny być rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne opróżniane i wygodne korzystanie dla wszystkich użytkowników w/w terenów,

2) powinny być ustawione w miejscach nie powodujących zagrożenia dla ruchu pojazdów i pieszych,

3) powinny być estetyczne i zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.

3. § 11 otrzymuje poniższe brzmienie:

Utrzymujący zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za posiadanie zwierząt.

2. Zwierzęta agresywne lub mogące wzbudzić zagrożenie dla otoczenia winny być prowadzone wyłącznie przez osoby dorosłe.

3. Na tereny przeznaczone do wspólnego użytku psy należy wyprowadzać na smyczy, a agresywne dodatkowo w kagańcach.

4. Utrzymujący zwierzęta egzotyczne i inne w lokalach mieszkalnych obowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

5. Na terenie nieruchomości może przebywać na swobodzie pies, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie. Ponadto w widocznym miejscu umieszcza się tablicę ostrzegawczą.

6. Psów i innych zwierząt domowych nie wprowadza się:

1) do placówek handlowych, gastronomicznych, kulturalno-oświatowych i innych obiektów wspólnego użytku, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania,

2) na tereny placów gier i zabaw dla dzieci.

7. Przepisu ust.6. nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych i psów opiekunów osób niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.

8. Właściciele zwierząt domowych są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody należy umieszczać w oznaczonych pojemnikach, koszach ulicznych lub pojemnikach na niesegregowane odpady komunalne. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.

4. § 12 otrzymuje poniższe brzmienie:

Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w zabudowie jednorodzinnej zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich pod warunkiem spełniania wymogów:

1) sanitarnych

2) pomieszczeń budowlanych

3) ochrony środowiska

4) ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami

2. Zwierzęta gospodarskie muszą być utrzymane tak, aby nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne oraz tereny przyległe.

3. Wszelkie uciążliwości dla środowiska hodowli zwierząt gospodarskich, w tym emisje będące jej skutkiem muszą zostać ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona hodowla.

4. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w takiej odległości od granicy nieruchomości sąsiednich, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

5. § 13 otrzymuje poniższe brzmienie:

Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary w granicach administracyjnych gminy, a w szczególności tereny:

1) oczyszczalni ścieków

2) zakładów produkcji żywności oraz innych obiektów lub magazynów wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów rolno-spożywczych

3) placówek kulturalno-oświatowych 4) budynków wielolokalowych.

2. Ustala się termin powszechnej akcji deratyzacji dwa razy w roku: od 1 do 21 kwietnia oraz od 1 do 21 października każdego roku. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wyznacza się w oparciu o opinię Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie dodatkowe terminy obowiązkowej deratyzacji.

3. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje do publicznej wiadomości Burmistrz Miasta Myszkowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Myszkowa

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Myszkowa, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miasta Myszkowa.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LexOmni.pl

usługi prawne on line

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »