| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/706/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w tekście jednolitym Statutu Miasta Bielska-Białej, przyjętym uchwałą nr XV/335/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 179, poz. 3306)

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustanowienie herbu miasta, flagi miasta oraz logo miasta ich opisy i wzory określają odrębne uchwały."

2) w § 16 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu,;

3) § 54 otrzymuje brzmienie:

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

1) wobec Prezydenta Miasta - Przewodniczący Rad Miejskiej w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Prezydenta osoba zastępująca lub sekretarz miasta, z tym że wynagrodzenie Prezydenta ustala Rada Miejska, w drodze uchwały;

2) Prezydent Miasta - wobec Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, pozostałych pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.;

3) w załączniku nr 3 do Statutu Miasta Bielska-Białej - Regulamin Rady Miejskiej w § 16 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na wniosek
i interpelację, w miarę możliwości w trakcie obrad sesji, oraz pisemnie w terminie do 14 dni od dnia sesji.

6. Interpelacje i wnioski radnych oraz odpowiedzi na nie zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »