| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/706/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zmiany Statutu Miasta Bielska-Białej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2011r. nr 197, poz. 1172 z późn. zm.).

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w tekście jednolitym Statutu Miasta Bielska-Białej, przyjętym uchwałą nr XV/335/2007 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 18 września 2007 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Bielska-Białej (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 179, poz. 3306)

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustanowienie herbu miasta, flagi miasta oraz logo miasta ich opisy i wzory określają odrębne uchwały."

2) w § 16 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

powoływanie i odwoływanie Skarbnika Miasta, który jest głównym księgowym budżetu,;

3) § 54 otrzymuje brzmienie:

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:

1) wobec Prezydenta Miasta - Przewodniczący Rad Miejskiej w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, a pozostałe czynności - wyznaczona przez Prezydenta osoba zastępująca lub sekretarz miasta, z tym że wynagrodzenie Prezydenta ustala Rada Miejska, w drodze uchwały;

2) Prezydent Miasta - wobec Zastępców Prezydenta, Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta, pozostałych pracowników Urzędu, kierowników miejskich jednostek organizacyjnych oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.;

3) w załączniku nr 3 do Statutu Miasta Bielska-Białej - Regulamin Rady Miejskiej w § 16 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

Prezydent Miasta lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na wniosek
i interpelację, w miarę możliwości w trakcie obrad sesji, oraz pisemnie w terminie do 14 dni od dnia sesji.

6. Interpelacje i wnioski radnych oraz odpowiedzi na nie zamieszcza się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Klimaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Darren Chong

Ekspert ds. kontaktów biznesowych z Azjatami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »