| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/180/13 Rady Gminy Buczkowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Buczkowice

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Gminy Buczkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Buczkowice, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Buczkowice.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/236/05 Rady Gminy Buczkowice z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego warunki, tryb i formy udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Buczkowice oraz zmieniające ją uchwały Nr: XLVI /333/06 z dnia 28 czerwca 2006, L/356/06 z dnia 18 października 2006 r., XLIX/256 /10 z dnia 29 września 2010 r.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło


Załącznik do uchwały Nr XXVIII/180/13
Rady Gminy Buczkowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Buczkowice

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Osoby uprawnione do uzyskania pomocy, warunki otrzymania świadczeń, rodzaje form pomocy oraz tryb i sposób przyznawania świadczeń, ich wstrzymywania i cofania określają przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ 2. Niniejszy regulamin określa:

1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego;

2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów;

3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

§ 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) kryterium dochodowym na osobę w rodzinie – rozumie się przez to miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182);

2) kwocie zasiłku rodzinnego – rozumie się przez to kwotę, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.);

3) rodzinie – rozumie się przez to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;

4) wnioskodawcy – rozumie się przez to rodziców, opiekuna prawnego albo pełnoletniego ucznia, dyrektora szkoły.

Rozdział 2
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającą do ubiegania się o stypendium szkolne ustala się na zasadach określonych w art.8 ust. 3 – 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej z tym, że do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej przyznanej na podstawie niniejszego regulaminu.

§ 5. Stypendium szkolne przyznaje się w wysokości:

1) 80% kwoty zasiłku rodzinnego pod warunkiem, że wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w § 4;

2) 100% kwoty zasiłku rodzinnego pod warunkiem, że wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe, o którym mowa w § 4, po spełnieniu dodatkowo jednej z przyczyn pogłębiających trudną sytuację materialną ucznia, w szczególności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, niepełnej rodziny, wystąpienia zdarzenia losowego;

3) w wyjątkowych przypadkach Wójt Gminy Buczkowice może zwiększyć wysokość stypendium szkolnego kierując się indywidualną sytuacją wnioskodawcy do wysokości nie przekraczającej 200% kwoty zasiłku rodzinnego.

Rozdział 3
Formy stypendium szkolnego

§ 6. Stypendium szkolne może być udzielone w następujących formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych zajęciach edukacyjnych, zajęciach dla dysgrafików, dyslektyków, zajęciach logopedycznych i innych wynikających z potrzeby wyrównania braków edukacyjnych bądź z opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, dotyczących w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów i pomocy szkolnych, tornistrów, strojów na zajęcia wychowania fizycznego oraz innego wyposażenia uczniów wymaganego przez szkołę,

c) opłat za udział w zajęciach nauki języków obcych, kursów językowych, kursów komputerowych, nauki pływania, zajęć sportowych, plastycznych, gimnastyki korekcyjnej lub innych zajęć edukacyjnych,

d) opłat za udział w wycieczkach szkolnych, wyjazdach do kin, teatrów, na zieloną szkołę, basen itp.;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu:

a) podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, edukacyjnych programów multimedialnych, sprzętu komputerowego;

b) przyborów szkolnych oraz artykułów piśmienniczych,

c) stroju sportowego, stroju galowego i innego wyposażenia ucznia wymaganego przez szkołę, a także odzieży, obuwia, gdy ich posiadanie w sposób bezpośredni wiąże się z procesem edukacyjnym ucznia;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności:

a) zakwaterowania w bursie, internacie,

b) dojazdu do szkół środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 4
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego

§ 7. 1. Wniosek kierowany do Wójta Gminy o przyznanie stypendium szkolnego, wraz z oświadczeniem o wysokości dochodów, za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, składa się w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach, ul. Szkolna 815.

2. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w rozdziale 3, § 6 regulaminu, będzie zrealizowane po udokumentowaniu poniesionych wydatków.

3. Stypendium szkolne udzielane w formie, o której mowa w rozdziale 3, § 6 regulaminu będzie przekazywane wnioskodawcy w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Buczkowice.

4. W decyzji przyznającej stypendium szkolne określa się w szczególności formę stypendium, okres pobierania, miesięczną kwotę stypendium, a także sposób i termin rozliczenia przyznanego stypendium.

5. Stypendium szkolne wypłacane jest w terminach:

1) do 20 grudnia danego roku szkolnego – za okres od 1 września do 31 grudnia;

2) do 20 lipca danego roku szkolnego – za okres od 1 stycznia do 30 czerwca.

Rozdział 5
Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego

§ 8. 1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kierowany do Wójta Gminy Buczkowice składa się do Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Buczkowicach, ul. Szkolna 815.

2. Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym w stosunku do jednego zdarzenia losowego niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

3. Wystąpienie zdarzenia losowego powodującego trudną sytuację materialną winno być udokumentowane i dołączone do wniosku.

4. Wypłata zasiłku szkolnego będzie przekazywana wnioskodawcy w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy lub gotówką w kasie Urzędu Gminy Buczkowice.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 9. Zmiany niniejszego regulaminu dokonuje się w trybie właściwym do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady


Piotr Żądło

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Helpdesk Kadrowy Sp. z o.o.

Outsourcing kadr i płac

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »