| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 152/XXI/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Irządzach

Na podstawie art. 60 ustawy z   dnia 15 kwietnia 2011 r. o   działalności leczniczej (Dz. U. z   2011 r. Nr 112, poz. 654 z   późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 9   lit. h ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje  

§   1.   1)   Postanawia się zlikwidować Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w   Irządzach , zwanym w   dalszej części „Zakładem”.  

2)   Dniem otwarcia likwidacji jest dzień 1   maja 2013 r.  

§   2.   1)   Dalsze nieprzerwane udzielanie dotychczasowych świadczeń zdrowotnych bez ograniczenia ich dostępności, warunków i   jakości zostanie zapewnione przez niepubliczny podmiot leczniczy lub inne podmioty przewidziane prawem.  

2)   Zakład zapewnia pacjentom świadczenia zdrowotne do czasu przejęcia działalności medycznej od Zakładu przez podmiot, o   którym mowa w   ust. 1   niniejszego paragrafu  

§   3.   Zobowiązania i   należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Irządzach po jego likwidacji stają się zobowiązaniami i   należnościami Gminy Irządze.  

§   4.   Mienie stanowiące własność Zakładu oraz mienie Gminy Irządze dotychczas użytkowane przez Zakład zostanie zagospodarowane w   następujący sposób:  

1)   nieruchomości stanowiące własność Gminy Irządze zostaną wydzierżawione w   całości lub w   części zakładowi opieki zdrowotnej, o   którym mowa w   § 2   ust. 1.  

2)   majątek ruchomy stanowiący własność likwidowanego SP ZOZ w   Irządzach zostanie sprzedany po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę w   formie przetargu.  

§   5.   1)   Czynności likwidacyjne wynikające z   niniejszej uchwały będą wykonywane przez likwidatora Zakładu powołanego przez Wójta Gminy Irządze.  

2)   Do zadań likwidatora Zakładu należy w   szczególności:  

a)   opracowanie harmonogramu likwidacji Zakładu,  

b)   zawiadomienie kontrahentów Zakładu o   otwarciu likwidacji,  

c)   zawiadomienie banków obsługujących Zakład o   otwarciu likwidacji,  

d)   przeprowadzeniu inwentaryzacji majątku Zakładu,  

e)   przeprowadzeniu wyceny majątku opisane w   § 4, ust. 2   i przeprowadzeniu przetargu w   celu jego zbycia.  

f)   przeprowadzeniu przetargu na dzierżawę majątku opisanego w   § 4, ust. 1,  

g)   sporządzeniu bilansu na dzień otwarcia likwidacji i   na dzień jej zakończenia,  

h)   dokonanie czynności prawnych wynikających z   kodeksu pracy wobec pracowników likwidowanego Zakładu,  

i)   zaspokojenie wierzycieli,  

j)   zawieranie umów w   zakresie niezbędnym do likwidacji,  

k)   dokonanie czynności związanych z   wykreśleniem Zakładu z   właściwych rejestrów,  

l)   wykonanie innych czynności wynikających z   przepisów właściwych dla sprawy.  

3)   Likwidator nie może bez zgody Wójta Gminy Irządze zaciągać w   imieniu Zakładu nowych zobowiązań.  

4)   Likwidator wykonuje prawa i   obowiązki Kierownika Zakładu w   zakresie niezbędnym do zakończenia działalności Zakładu.  

§   6.   1)   Ustala się termin zakończenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w   Irządzach na dzień 1   sierpnia 2013 roku.  

2)   Zakończenie czynności likwidacyjnych Zakładu nastąpi w   terminie 3   miesięcy od zakończenia działalności Zakładu.  

§   7.   Pracownicy likwidowanego Zakładu w   trybie art. 231 kodeksu pracy staną się pracownikami podmiotu leczniczego, który przejmie zadania likwidowanego Zakładu.  

§   8.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   9.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od publikacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny

Kancelaria prawnopodatkowa w grupie Instytutu Studiów Podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »