| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.XXVI.26.2013 Rady Gminy Krzyżanowice

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn, zm.), i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznej zgodnie z uchwałą Nr XLVI/44/2010 Rady Gminy Krzyżanowice dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. ( Dz. Urz. Woj. Śl. z 2010 r. Nr 238 poz. 3545)

Rada Gminy Krzyżanowice
Uchwala, co następuje

§ 1. Określa się przystanki komunikacji na terenie Gminy Krzyżanowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice, udostępnione dla operatorów i przewoźników, zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krzyżanowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice, określa Załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr 0007.XII.73.2011 Rada Gminy Krzyżanowice z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Paweł Lasak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXVI.26.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 marca 2013 r.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice.

Lp.

Numer przy-stanku


Nazwa przystanku ( miejscowość/ ulica/nazwa)


Nazwa i numer drogi

Usytuowanie przystanka z kierunku( od początku numeracji przystanków)od Chałupek   do Raciborza.

1.

01

Chałupki ul. Raciborska- rondo

DG 612927S

Strona lewa

2.

02

Chałupki ul. Raciborska- rondo

DG 612927S

Strona prawa

3.

03

Chałupki ul. Raciborska

DG 612927S

Strona lewa

4.

04

Chałupki ul. Raciborska

DG 612927S

Strona prawa

5.

05

Chałupki ul. Długa – Pomnik

DP S 3532

Strona lewa

6.

06

Chałupki ul. Długa – Pomnik

DP S 3532

Strona prawa

7.

07

Chałupki ul. Długa

DP S 3532

Strona lewa

8.

08

Chałupki ul. Długa

DP S 3532

Strona prawa

9.

09

Rudyszwałd ul. Rakowiecka

DP S 3532

Strona lewa

10.

10

Rudyszwałd ul. Rakowiecka

DP S 3532

Strona prawa

11.

11

Rudyszwałd ul. Główna –kościół

DP S 3532

Strona lewa

12.

12

Rudyszwałd ul. Główna – kościół

DP S 3532

Strona prawa

13.

13

Rudyszwałd ul. Główna

DP S 3532

Strona lewa

14.

14

Rudyszwałd ul. Główna

DP S 3532

Strona prawa

15.

15

Rudyszwałd ul. Zabełkowska Nowy Dwór

DK nr 45

Strona lewa

16.

16

Rudyszwałd ul. Zabełkowska Nowy Dwór

DK nr 45

Strona prawa

17.

17

Roszków ul. Raciborska

DK nr 45

Strona lewa

18.

18

Roszków ul. Raciborska

DK nr 45

Strona prawa

19.

19

Roszków ul. Kolejowa

DK nr 45

Strona lewa

20.

20

Roszków ul. Kolejowa

DK nr 45

Strona prawa

21.

21

Krzyżanowice ul. Wyzwolenia – Ośrodek Zdrowia

DK nr 45

Strona lewa

22.

22

Krzyżanowice ul. Wyzwolenia – Ośrodek Zdrowia

DK nr 45

Strona prawa

23.

23

Krzyżanowice ul. Tworkowska stacja paliw

DK nr 45

Strona lewa

24.

24

Krzyżanowice ul. Tworkowska  stacja paliw

DK nr 45

Strona prawa

25.

25

Krzyżanowice Łapacz

DW 936

Strona lewa

26.

26

Krzyżanowice Łapacz

DW 936

Strona prawa

27.

27

Krzyżanowice ul. Główna Urząd Gminy

DP S3511

Strona prawa

28.

28

Krzyżanowice ul. Główna  Urząd Gminy

DP S3511

Strona lewa

29.

29

Nowa Wioska skrzyżowanie

DP S3511

Strona prawa

30.

30

Nowa Wioska skrzyżowanie

DP S3511

Strona lewa

31.

31

Owsiszcze Wydale

DP S3511

Strona prawa

32.

32

Owsiszcze Wydale

DP S3511

Strona lewa

33.

33

Owsiszcze Wydale

DP S 3507

Strona lewa

34.

34

Owsiszcze Wydale

DP S 3507

Strona prawa

35.

35

Tworków ul. Główna Hanowiec

DP S 3516

Strona lewa

36.

36

Tworków ul. Główna Hanowiec

DP S 3516

Strona prawa

37.

37

Tworków ul. Główna – rynek

DP S 3516

Strona lewa

38.

38

Tworków ul. Główna – rynek

DP S 3516

Strona prawa

39.

39

Tworków ul. Raciborska – skrzyżowanie

DP S 3516

Strona lewa

40.

40

Tworków ul. Raciborska – skrzyżowanie

DP S 3516

Strona prawa

41.

41

Tworków ul. Bolesławska

DP S 3529

Strona lewa

42

42

Tworków ul. Bolesławska

DP S 3529

Strona prawa

43.

43

Bieńkowice ul. Raciborska – kościół

DP S3515

Strona lewa

44.

44

Bieńkowice ul. Raciborska –  kościół

DP S3515

Strona prawa

45.

45

Bieńkowice ul. Raciborska – szkoła

DK nr 45

Strona lewa

46.

46

Bieńkowice ul. Raciborska –  szkoła

DK nr 45

Strona prawa

47.

47

Chałupki ul. Bogumińska

DG 612903S

48.

48

Chałupki – szkoła

DG 612923S

49.

49

Zabełków – szkoła

DG 612818S

50.

50

Rudyszwałd ul. Wiejska

DP S 3532

51.

51

Krzyżanowice szkoła

DG 612506S

52.

52

Nowa Wioska sklep GS

DG 612402S

53.

53

Owsiszcze ul. Opawska

DP S 3511

54.

54

Bolesław

DP S 3529


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 0007.XXVI.26.2013
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 26 marca 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice.

§ 1. Z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Krzyżanowice, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice, mogą korzystać wyłącznie przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13), zwani dalej przewoźnikami.

§ 2. Udostępnienie przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krzyżanowice następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy przewoźnikiem a Gminą Krzyżanowice.

§ 3. 1. Przewoźnicy korzystający z przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać na nich swoje pojazdy wyłącznie w celu umożliwienia pasażerom wsiadania i wysiadania.

2. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach ponad czas potrzebny do obsługi pasażerów, w szczególności w celu oczekiwania na pasażerów.

3. Zatrzymanie pojazdu powinno umożliwić pasażerom dogodne i bezpieczne wsiadanie i wysiadanie.

4. Dopuszcza się możliwość postojów wynikających z rozkładów jazdy jedynie na pętlach autobusowych oraz przystankach początkowych i końcowych, o ile zostały na nich wyznaczone w tym celu określone miejsca.

5. W przypadkach koniecznych, wynikających z zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi, korzystanie z przystanków komunikacyjnych może zostać ograniczone poprzez czasowe wyłączenie z użytkowania przystanków komunikacji lub tymczasowa zmiana jego lokalizacji.

6. Informacja o ograniczeniach, o których mowa w ust. 5 zostanie zamieszczona na tym przystanku komunikacyjnym wraz z jednoczesnym powiadomieniem o tym fakcie zainteresowanych przewoźników.

7. Zabrania się na terenie przystanków komunikacyjnych bez zgody Rady Gminy Krzyżanowice umieszczania plakatów i ogłoszeń innych niż te, których dotyczy rozkład jazdy oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. nr 5, poz. 13)  nakłada na właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego obowiązek określenia w drodze uchwały przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnienie dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów. Podjęcie uchwały w tym zakresie jest konieczne w celu zapewnienia organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzyżanowice. Wobec powyższego Rada Gminy Krzyżanowice postanawia jak w sentencji uchwały.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »