| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/197/13 Rady Gminy Łękawica

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 roku Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.211 ust.2 i   art.212 ust.1 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz.U. z   2009 r. Nr 157 poz.1240 z   późn.zm.)  

RADA GMINY ŁĘKAWICA uchwala co następuje :  

§   1.   Dokonuje się zmian w   planie dochodów powodujących zwiększenie budżetu gminy o   kwotę - 965.815 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   2.   Dokonuje się zmian w   planie wydatków powodujących zwiększenie budżetu gminy o   kwotę 1.259.290 zł. zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Przychody budżetu zwiększa się o   kwotę 587.026 zł. Rozchody budżetu zwiększa się o   kwotę 293.551 zł.  

§   4.   W wyniku dokonanych zmian niniejszą uchwałą zmianie ulegają również następujące załączniki do Uchwały Budżetowej Nr XXV/182/12 z   dnia 19 grudnia 2012 roku :  

1.   Załącznik Nr 4   „Zestawienie przychodów i   rozchodów budżetu w   2013 r.” – otrzymuje on nowe brzmienie jak załącznik Nr 3   do niniejszej uchwały.  

2.   Załącznik Nr 11 (załącznik Nr 4   do niniejszej uchwały) „Dotacje udzielane z   budżetu Gminy Łękawica w   2013 roku” poprzez:  

1)   zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na „Budowę zbiornika i   rozbudowę sieci wodociągowej w   gminie „IL-WODOCIĄG” o   kwotę 39.662 zł.,  

2)   zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych na „Budowę odcinka sieci kanalizacyjnej ul. Wiśniowa w   Łękawicy ” o   kwotę 1.470 zł.  

3.   Załącznik Nr 3   (załącznik Nr 5   do niniejszej uchwały) „Zadania inwestycyjne w   2013 roku” poprzez:  

1)   zwiększenie wartości planowanych wydatków w   zadaniach:  

a)   Nr 1   – „Budowa sieci wodociągowej w   Gminie Łękawica – sołectwo Okrajnik” o   kwotę 79.452 zł., finansowanie z   dochodów własnych,  

b)   Nr 3   – „Rozbudowa sieci wodociągowej –IL WODOCIĄG” o   kwotę 39.662 zł., finansowanie z   dochodów własnych,  

c)   Nr 4   – „Modernizacja oczyszczalni ścieków w   Łękawicy – budowa systemu buforowego” o   kwotę 301.306 zł., finansowanie z   dochodów własnych w   wysokości 59.242 zł. oraz z   pożyczki w   WFOŚiGW w   wysokości 242.064 zł.,  

d)   Nr 5   – „Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej w   Łękawicy ul. Wiśniowa” o   kwotę 1.470 zł., finansowanie z   dochodów własnych,  

e)   Nr 6   – „Modernizacja części budynku komunalnego – Dom Wiejski w   Kocierzu Rychwałdzkim” o   kwotę 100.000 zł., finansowanie z   dochodów własnych,  

f)   Nr 10 -„Modernizacja drogi ul. Bednarska w   Kocierzu M.” o   kwotę 5.781 zł., finansowanie z   dochodów własnych,  

g)   Nr 11 – „Modernizacja odcinka drogi pomiędzy drogą Polną a   drogą Spacerową w   Kocierzu Moszczanickim” o   kwotę 6.835 zł., finansowanie z   dochodów własnych,  

2)   zmniejszenie wartości planowanych wydatków w   zadaniu:  

a)   Nr 7   –„Odnowa wsi – boiska Kocierz R. i   Kocierz M.” o   kwotę 100.000 zł. finansowanie 50.000 zł. z   dochodów własnych oraz 50.000 zł. ze środków unijnych. Zadanie to otrzymuje nową nazwę w   brzmieniu: „Odnowa wsi – boisko Kocierz Moszczanicki”,  

3)   zmniejszenie wartości ogólnej zadania:  

a)   Nr 12 – „Zagospodarowanie centrum wsi Łękawica poprzez budowę alei spacerowej z   infrastrukturą towarzyszącą” o   kwotę 307 zł. w   związku z   mniejszymi wydatkami poniesionymi przed rokiem 2013  

4)   dodanie do realizacji nowych zadań:  

a)   Nr 15 - „Kanalizacja Górki”, o   łącznej wartości zadania 24.900 zł., w   tym wydatki przed rokiem 2013 w   wysokości 18.924 zł., wydatki w   roku 2013 w   wysokości 4.731 zł. oraz planowane wydatki na rok 2014 w   wysokości 1.245 zł.,  

b)   Nr 16 - „Odbudowa dróg po powodzi” o   łącznej wartości zadania 682.000 zł., finansowanie z   dotacji MAiC w   wysokości 650.000 zł. oraz dochodów własnych w   wysokości 32.000 zł.,  

c)   Nr 17 – „Modernizacja ul. Zabytkowej w   Okrajniku” o   łącznej wartości zadania 30.000 zł., finansowanie z   dochodów własnych.  

4.   Załącznik Nr 5   (załacznik Nr 6   do niniejszej uchwały) „Plan dochodów i   wydatków na realizację zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2013 rok ” poprzez :  

1)   zmniejszenie planu dochodów i   wydatków na zadania zlecone w   związku ze zmniejszeniem otrzymanych dotacji, w   tym:  

a)   w dziale 750 – na realizację zadań z   zakresu ewidencji ludności i   zarządzania kryzysowego w   wysokości 1.046 zł.  

5.   Załącznik Nr 6   (załącznik Nr 7   do niniejszej uchwały) „Plan dochodów i   wydatków związanych z   realizacją zadań na podstawie porozumień między j.s.t w   2013 r.” poprzez:  

1)   zwiększenie planu dochodów i   wydatków na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w   związku z   aneksem do porozumienia o   kwotę 4.665 zł.  

6.   Załącznik Nr 10 (załącznik Nr 8   do niniejszej uchwały) „Zestawienie przychodów i   wydatków samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 pn. Zakład Usług Komunalnych” poprzez:  

1)   zwiększenie przychodów z   tytułu dotacji i   wydatków inwestycyjnych o   kwotę 41.132 zł.  

7.   Załącznik Nr 10a (załacznik Nr 9   do niniejszej uchwały) „Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego na rok 2013 ” poprzez:  

1)   zwiększenie wartości przychodów ogółem i   wydatków ogółem o   kwotę 41.132 zł.  

§   5.   W § 9   „Uchwały Budżetowej” pkt 2   otrzymuje brzmienie: „2. Ustala się limity zobowiązań z   tytułu zaciąganych kredytów i   pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w   łącznej kwocie 4.700.000 zł., w   tym :  

a)   na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu j.s.t – 1.000.000 zł,  

b)   na finansowanie planowanego deficytu budżetu j.s.t – 2.200.000 zł,  

c)   spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i   kredytów - 1.000.000 zł.,  

d)   na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z   budżetu Unii Europejskiej – 500.000 zł.  

§   6.   Po dokonaniu powyższych zmian budżet gminy wynosi:  

a)   dochody 14.222.877 zł.  

b)   wydatki 16.407.128 zł.  

c)   deficyt 2.184.251 zł., który będzie pokryty przychodami:  

-   z zaciąganych pożyczek 1.873.380 zł.  

-   z zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie 160.926 zł.  

-   z wolnych środków 149.945 zł.  

§   7.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   podlega publikacji w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr. 1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr. 2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr. 3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr. 4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr. 5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr. 6  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr. 7  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr. 8  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/197/13
Rady Gminy Łękawica
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr. 9  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »