| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/232/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 13, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust.1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

na wniosek Burmistrza Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję .

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
uchwala:

§ 1.

Przyjmuje się regulamin cmentarza komunalnego w Miasteczku Śląskim w brzmieniu załącznika do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Piełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/232/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 marca 2013 r.

REGULAMIN
CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Cmentarz Komunalny w Miasteczku Śląskim, dalej zwany „cmentarzem” stanowi własność Gminy. Cmentarz ten zlokalizowany jest w Miasteczku Śląskim przy ulicy Dworcowej 23.

2. Cmentarz służy do grzebania wszystkich zmarłych bez względu na wyznaniowy światopogląd i rodzaj obrzędu.

3. Administratorem cmentarza jest Gmina Miasteczko Śląskie, chyba że administrowanie zostało powierzone na mocy odrębnej umowy innemu podmiotowi.

§ 2.

1. Cmentarz utrzymywany jest jako teren zieleni o założeniu parkowym z podziałem na

kwatery i drogi dojazdowe ( dojścia ).

2. Zagospodarowanie cmentarza odbywa się na podstawie planu, zatwierdzonego przez

Burmistrza Miasta. Każda kwatera posiada odrębne oznaczenie.

3. Na cmentarzu urządza się:

1) groby ziemne,

2) groby murowane ( grobowce),

3) kolumbarium w formie ściany urnowej,

4. Groby ziemne i murowane urządza się jako:

1) groby zwykłe ( pojedyncze ) - przeznaczone dla jednej trumny,

2) groby głębinowe – przeznaczone dla dwóch trumien ułożonych piętrowo,

3) groby podwójne (tzw. rodzinne) – przeznaczone na ułożenie trumien przylegających do siebie w poziomie.

Rozdział 2.
Usługi cmentarne

§ 3.

1. Każdy podmiot świadczący usługi pogrzebowe lub usługi o podobnym charakterze może je wykonywać na terenie cmentarza z zachowaniem zasad przyjętych w niniejszym regulaminie.

2. Przyjmowanie trumny ze zwłokami lub urny z prochami do chłodni domu przedpogrzebowego odbywa się całodobowo.

3. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych (dysponentów grobu) i za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego,

2) na zarządzenie prokuratora lub sądu,

3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia cmentarza na inny cel.

4. Miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza bez zwrotu wniesionej opłaty.

Rozdział 3.
Ceny, opłaty i rezerwacja grobu

§ 4.

1. Ceny za usługi wykonywane przez Administratora cmentarza oraz opłaty cmentarne ustalane są na podstawie obowiązującego cennika.

2. Administrujący cmentarzem zobowiązany jest do pobierania opłat pokrywających nadzór i stałe koszty utrzymania i eksploatacji cmentarza oraz domu przedpogrzebowego od podmiotów świadczących usługi na terenie cmentarza.

§ 5.

1. Administrator może dopuścić możliwość rezerwacji miejsca pod grób.

2. Miejsce zarezerwowane oraz jego otoczenie należy utrzymywać w czystości i porządku.

Rozdział 4.
Przepisy porządkowe

§ 6.

1. Na terenie cmentarza zabrania się:

1) wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zezwolenia administratora, za wyjątkiem pojazdów uprawnionych ( inwalidzi, firmy kamieniarskie ),

2) niszczenia zieleni i urządzeń cmentarza,

3) jazdy na rowerach,

4) wprowadzania psów,

5) uszkadzania grobów, grobowców, krzyży, itp.,

6) zakłócania ciszy i porządku,

7) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu,

8) sadzenia roślin w przejściach między grobami,

9) żebractwa,

10) spożywania alkoholu i przebywania w stanie nietrzeźwym,

11) przebywania dzieci do lat 13 bez opieki dorosłych,

12) umieszczania elementów i symboli wyznaniowych poza nagrobkami, pomnikami, tablicami i płytami nagrobkowymi,

13) umieszczania reklam bez zgody administratora,

14) handlu bez zgody administratora.

2. Przedsiębiorca wykonujący usługę pogrzebową lub inne prace na cmentarzu zobowiązany jest pozostawić miejsce pracy w należytym porządku i czystości.

3. Zużyte kwiaty, wieńce, znicze szklane i plastikowe należy składować do wyznaczonych w tym celu pojemników. Zabrania się składowania tamże odpadów po robotach kamieniarskich.

4. Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości co najmniej 0,5 m. Ustawienie nagrobków, obmurowań okoleń, ich zmiana a także ustawianie ławek, sadzenie drzewek i krzewów wymaga uzgodnienia z administratorem.

5. Roboty kamieniarsko – budowlane mogą być wykonywane na cmentarzu w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7ºº do 15ºº i w soboty od 8ºº do 13ºº po uzyskaniu zgody administratora cmentarza oraz wniesieniu stosownych opłat.

§ 7.

1. Godziny otwarcia cmentarza ustala się następująco:

1) od listopada do lutego: od 700do 1700

2) od marca do maja: od 700do 2000

3) od czerwca do sierpnia: od 700do 2100

4) od września do października: od 700do 2000

2. W okresie Wszystkich Świętych tj. od 30 października do 4 listopada godziny zamknięć cmentarza uzależnione są od obecności odwiedzających groby.

O godzinach tych decyduje każdorazowo administrator.

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Piełka


Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zadania własne gminy obejmują między innymi sprawy cmentarzy komunalnych, a organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej, zaś art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 118, poz. 687 z późn. zm.) określa kompetencje burmistrza miasta tj.: "utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarządzanie nimi należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów), na których terenie cmentarz jest położony".

Regulamin cmentarza komunalnego stanowi zbiór przepisów porządkowych określających prawa i obowiązki osób w zakresie korzystania z cmentarzy. Spełnienie określonych w Regulaminie warunków korzystania z cmentarza umożliwi:

- oddawanie należytej czci zmarłym,

- zapewnienie porządku,

- utrzymanie odpowiedniej estetyki miejsca,

- właściwego stanu technicznego urządzeń stanowiących mienie publiczne.

Ponadto Regulamin normuje kwestie związane z zarządzaniem cmentarza komunalnego, co pozwoli na jego prawidłowe funkcjonowanie. Niniejszy Regulamin stanowi również dodatkową informacje dla założycieli i dysponentów grobów w kwestii załatwienia spraw związanych z pochówkiem oraz późniejszym utrzymaniem grobów.

Dbałość o cmentarz powinien podlegać szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Doradcy podatkowi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »