| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/234/13 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miasteczko na terenie działki nr 39/3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim
stwierdza, iż projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie, które zostało uchwalona Uchwałą Nr XXXV/294/09 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 28 sierpnia 2009r. i

uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku "Miasteczko Śląskie" dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego "Miasteczko" na terenie działki nr 39/3

Rozdział 1.
Przepisy ogólne dotyczące regulacji dla obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zakresu obowiązywania rysunku planu

§ 1.

1. Plan stanowi realizację Uchwały Nr VII/39/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miasteczko” na terenie działki nr 39/3.

2. Plan obejmuje obszar lasów stanowiących część działki o nr 39/3, obręb Żyglinek, karta mapy 6 położony na północny - wschód od Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 908 zgodnie z granicami określonymi na rysunku planu.

3. Rysunek planu obowiązuje w zakresie określonym uchwałą i jest jej integralną częścią w formie załącznika nr 1.

§ 2.

1. Przedmiotem ustaleń planu są tereny lasów oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL/EP, 1ZL/KDW.

§ 3.

1. Niniejszy plan obejmuje:

1) ustalenia planu zawarte w treści uchwały,

2) rysunek planu w skali 1:1000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie, stanowiący załącznik nr 1,

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim, o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych – załącznik nr 2,

4) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu – załącznik nr 3.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 są ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) symbole literowo – cyfrowe klasyfikujące przeznaczenie terenów wymienione w § 2,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy,

5) granica występowania udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miasteczko”.

3. Do oznaczeń informacyjnych zalicza się:

1) gazociągi wysokiego ciśnienia,

2) strefa kontrolowana gazociągu wysokiego ciśnienia.

§ 4.

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim,

2) planie – należy przez to rozumieć komplet ustaleń zawartych w treści uchwały i na rysunku planu, dotyczących terenów, o których mowa w § 1 uchwały,

3) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,

4) terenie – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi części obszaru objętego planem o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania,

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć liniowe oznaczenie graficzne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza się wznoszenie naziemnych części obiektów budowlanych. Linia ta nie dotyczy sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

Rozdział 2.
Przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 5.

1. Wyznacza się tereny lasów o symbolach: 1ZL/EP, 1ZL/KDW .

1) Przeznaczenie: tereny lasów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się realizację: szlaków turystycznych, parkingów leśnych,

2) tymczasowe użytkowanie terenów zgodnie z ustaleniami § 11.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 6.

1. Cały obszar objęty planem położony jest w granicy obszaru najwyższej ochrony wód podziemnych – ONO Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 327 Lubliniec - Myszków, dla którego obowiązuje:

1) zakaz prowadzenia wykopów ziemnych poniżej poziomu wód gruntowych,

2) nakaz stosowania szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym na terenach parkingów, placów, składów oraz dróg wewnętrznych,

3) zakaz magazynowania i składowania środków chemicznych grożących skażeniem i zanieczyszczeniem wód powierzchniowych, podziemnych oraz gruntu,

4) zakaz lokalizowania ujęć wód podziemnych,

5) zakaz lokalizowania inwestycji mogących znacząco oddziaływań na środowisko, których funkcjonowanie może pogorszyć stan środowiska wód podziemnych.

2. W granicach obszaru objętego planem zgodnie z oznaczeniem graficznym na rysunku planu występuje udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Miasteczko”. W przypadku eksploatacji złoża należy uwzględnić ochronę wód podziemnych określoną w ust. 1 oraz wymogi §11.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

§ 7.

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne zabytki, a także obiekty kwalifikujące się do ochrony jako dobra kultury współczesnej.

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych

§ 8.

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się obszarów przestrzeni publicznych w rozumieniu art. 15 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rozdział 6.
Sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych

§ 9.

1. Na obszarze objętym planem nie występują tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział 7.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem

§ 10.

1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.

Rozdział 8.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; parametry

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 11.

1. Ustala się tymczasowe użytkowanie terenu o symbolu 1ZL/EP jako teren eksploatacji powierzchniowej kruszywa naturalnego.

2. W ramach tymczasowego użytkowania terenu obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się realizację:

a) obiektów administracyjno - socjalnych,

b) obiektów magazynowych i składowych,

c) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

d) zieleni niskiej i wysokiej,

e) dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych.

2) zakazuje się składowania odpadów w wyrobisku za wyjątkiem mas ziemnych i skalnych uzyskanych w wyniku prowadzonej eksploatacji,

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalna intensywność zabudowy – 0,05,

b) minimalna intensywność zabudowy – 0,0002,

c) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki - 5%,

d) maksymalna wysokość zabudowy z zastrzeżeniem lit. e - 15m,

e) maksymalna wysokość obiektów administracyjno – socjalnych, magazynowych i składowych - 6m,

f) geometria dachów: dachy płaskie, a także dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych do 300,

g) powierzchnia terenu biologicznie czynna- minimum 2% powierzchni działki,

h) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 44m od linii rozgraniczającej teren 1ZL/EP od terenu 1ZL/KDW zgodnie z rysunkiem planu.

4) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

a) w zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się: gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych,

b) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: zasilanie z uwzględnieniem możliwości realizacji linii elektroenergetycznej niskiego napięcia; dopuszcza się stosowanie generatora prądotwórczego,

c) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala się: stosowanie ogrzewania elektrycznego;

d) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: zużyte materiały eksploatacyjne z maszyn pojazdów winny być gromadzone w odrębnie wydzielonych miejscach, a następnie podlegać zagospodarowaniu zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.

5) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

a) obsługę komunikacyjną terenu ustala się poprzez dostęp do drogi wewnętrznej sąsiadującej z terenem objętym planem od strony południowo – zachodniej, posiadającej włączenie do drogi publicznej nr 908 (ul. Woźnickiej),

b) wymagane jest zapewnienie miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na 2 zatrudnionych.

6) po zakończeniu eksploatacji obowiązuje rekultywacja terenu i przywrócenie użytkowania leśnego.

3. Ustala się tymczasowe użytkowania terenu o symbolu 1ZL/KDW jako teren drogi wewnętrznej o szerokości w liniach rozgraniczających 6m zgodnie z rysunkiem planu.

1) W ramach tymczasowego użytkowania terenu wymienionego w ust. 3 dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

4. Ustala się nieprzekraczalny termin tymczasowego użytkowania terenów: 1ZL/EP, 1ZL/KDW nie dłużej niż do dnia 01.01.2032 r.

Rozdział 9.
Stawki procentowe, na podstawie których określa się jednorazową opłatę w stosunku procentowym od wzrostu wartości nieruchomości

§ 12.

1. Wysokość stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego, dla wszystkich terenów objętych planem wynosi 30%.

Rozdział 10.
Przepisy końcowe

§ 13.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 14.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Piełka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

§ 1.


Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) Rada Miejska w Miasteczku Śląskim ustala, że zapisane w planie inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą realizowane przez miasto i finansowane stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z:

1) dochodów własnych budżetu miasta,

2) środków pochodzących z Unii Europejskiej,

3) innych źródeł.

§ 2.

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Piełka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/234/13
Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim
z dnia 27 marca 2013 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM W SPRAWIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ze względu na brak złożonych uwag do wyłożonego do publicznego wglądu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miasteczko” na terenie działki nr 39/3”, Rada Miejska w Miasteczku Śląskim nie dokonuje rozstrzygnięcia wynikającego z art. 20. ust. 1, w związku z art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).

Wiceprzewodniczący Rady


Piotr Piełka


Uzasadnienie

do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miasteczko” na terenie działki nr 39/3

1. Prace nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach ustanowionej strefy ochronnej Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” dla obszaru udokumentowanego złoża kruszywa naturalnego „Miasteczko” na terenie działki nr 39/3 prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim Nr VII/39/11 z dnia 25 marca 2011 r. przystąpiono do sporządzenie w/w planu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miasteczko Śląskie.

2. Sporządzony plan zawiera problematykę określoną w art. 15 ust 2, 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt został uzgodniony i uzyskał pozytywne opinie stosownie do ustaleń art. 17 pkt 6 w/w ustawy. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 15 stycznia 2013 roku do 15 lutego 2013 roku, w tym też czasie, tj. 29 stycznia 2013 r. została zorganizowana dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. W ustawowym czasie, tj. do 8 marca 2013 roku nie wpłynęły uwagi. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska uchwalając plan rozstrzyga jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sebastian Saliński

Ekspert rynku nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »