| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Miasta w Myszkowie

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszków

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 14a, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) w związku z art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) Rada Miasta w Myszkowie Uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy.

§ 2. Tracą moc Uchwały:

1) Nr XXX/248/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Myszków,

2) Nr XII/99/07 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 25 września 2007r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/284/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. ustalającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Myszków oraz

3) Nr XXXVI/315/09 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 grudnia 2009r.w sprawie zmiany Uchwały XXX/284/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 kwietnia 2005r. ustalającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Myszków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta w Myszkowie


Halina Skorek-Kawka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/238/13
Rady Miasta w Myszkowie
z dnia 26 marca 2013 r.

Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Myszków

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na obszarze Gminy Myszków, w tym:

1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego,

2. formy udzielania stypendium szkolnego,

3. tryb i sposób udzielania stypendium i zasiłku szkolnego.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

2) kryterium dochodowym – należy rozumieć wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, o której mowa w art. 8 ust. 1pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.),

3) kwocie zasiłku rodzinnego – należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.),

4) szkole – należy rozumieć przez to szkolę publiczną i niepubliczną, kolegium i ośrodek, o którym mowa w art. 90b ust. 3-4 ustawy.

Rozdział 2.
Sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego

§ 3. 1. Wysokość stypendium szkolnego w każdym przypadku będzie ustalana indywidualnie w oparciu o art. 90d ust. 1 ustawy oraz w zależności od wysokości dochodu w rodzinie ucznia, o którym mowa w art. 90d ust. 7 ustawy.

2. Ustala się dwie grupy dochodowe:

I grupa – dochód na jednego członka rodziny do 35% kryterium dochodowego

II grupa – dochód na jednego członka rodziny powyżej 35% do 100% kryterium dochodowego.

3. Wysokość stypendium szkolnego zależna jest od zakwalifikowania ucznia do grupy dochodowej i wynosi:

I grupa – od 100% kwoty zasiłku rodzinnego

II grupa – od 80% kwoty zasiłku rodzinnego.

4. W przypadku wystąpienia w rodzinach uczniów innych okoliczności, o których mowa w art.90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty stypendium wzrasta do 15% przyznanego stypendium.

Rozdział 3.
Formy udzielania stypendium szkolnego

§ 4. Stypendium może być udzielone uczniowi w formie całkowitego lub częściowego refundowania kosztów:

1. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania oraz kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, a w szczególności w dodatkowych zajęciach nauki języków obcych, zajęciach wyrównawczych, sportowych, informatycznych i innych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności ucznia a także całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z wyjazdem śródrocznym w ramach tzw. „Zielonej szkoły”, wyjazdem na wycieczkę przedmiotową, uczestnictwem w edukacyjnych spektaklach teatralnych lub projekcjach filmowych,

2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów poniesionych na pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym w tym w szczególności na zakup podręczników, lektur, słowników, publikacji i komputerowych programów edukacyjnych oraz na zakup: zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka szkolnego – tornistra, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego oraz pozalekcyjne zajęcia sportowe, kalkulatora, innego rodzaju pomocy edukacyjnych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego,

3. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, a w szczególności kosztów dojazdu do szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji oraz wyżywienia w stołówkach szkolnych i internacie,

4. stypendium szkolne może być udzielone w formie pieniężnej wyłącznie z zachowaniem zasad określonych w art. 90d ust. 5 ustawy.

Rozdział 4.
Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego

§ 5. 1. Osoby ubiegające się o przyznanie stypendium szkolnego składają stosowny wniosek w Miejskim Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Myszkowie.

2. Wniosek powinien należycie dokumentować sytuację materialną ucznia.

3. Stypendium szkolne będzie realizowane poprzez:

1) refundację wcześniej zapłaconych przez wnioskodawcę faktur i rachunków

2) regulowanie rachunków lub faktur bezpośrednio dostawcy towarów lub usług

4. Świadczenia rzeczowe i pieniężne będą realizowane w następujących formach:

1) wypłaty w kasie Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół i przedszkoli lub przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy,

2) przelewem na rachunek bankowy wskazany w decyzji podmiotu świadczonego na rzecz wnioskodawcy usługę w formie zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2,

3) przelewem na rachunek bankowy szkoły realizującej zakup podręczników szkolnych na rzecz wnioskodawcy,

4) przelewem na rachunek bankowy wskazanego w decyzji podmiotu, o którym mowa w §2.

§ 6. 1. Osoby ubiegające się o przyznanie zasiłku szkolnego składają stosowny wniosek w Miejskim Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Myszkowie.

2. Wniosek o zasiłek szkolny opiniuje dyrektor szkoły.

3. W przypadku zdarzeń losowych, w szczególności: pożaru, powodzi, wypadku – zasiłek szkolny przyznaje się w formie pomocy rzeczowej poprzez zakup niezbędnych podręczników, przyborów szkolnych, stroju gimnastycznego, obuwia zmiennego.

4. Świadczenie pieniężne udziela się poprzez przelew na rachunek bankowy lub w kasie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego szkół i Przedszkoli.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »