| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 120/XVIII/2013 Rady Gminy Przyrów

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm. ). Rada Gminy w Przyrowie uchwala, co następuje:              

             

§ 1.

W Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 63/XIII/04 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 22 lipca 2004 roku i zmienionym uchwałą Nr 91/XV/08 z dnia29 września 2008 roku zmieniająca uchwałę Nr 63/XIII/04 z dnia 22 lipca 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Przyrowie wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 statutu dodaje się punkty 10, 11 i 12 w brzmieniu :

- pkt.10.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z późn. zm.).

- pkt.11. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).

- pkt.12. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz.887 z późn. zm.).

2. w § 4 statutu po pkt 5 dodaje się punkty 6 , 7 i 8 o treści:

- 6. Ośrodek realizuje zadania z zakresu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów wynikającego z ustawy o systemie oświaty;

- 7. Ośrodek realizuje zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w zakresie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego w Przyrowie;

- 8. Ośrodek realizuje zadania z zakresu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej poprzez:

planowanie działań wspierających rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,              

tworzenie systemu pieczy zastępczej w celu zapewnienia czasowej opieki i wychowania dzieciom w przypadku niemożności sprawowania opieki i wychowywania przez rodziców”.

             

§ 2.

Pozostała treść statutu pozostaje bez zmian.

             

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

             

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

             

             

             

             


Uzasadnienie

Statut jest aktem zawierającym regulacje m.in. w zakresie nazwy, siedziby, przepisów prawa stanowiących podstawy do prowadzenia działalności oraz przedmiotu działalności jednostki. Konieczność dokonania proponowanych zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie wynika ze zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz wejścia w życie nowej Ustawy z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do dodatkowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej należy obsługa Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Przyrów. Wejście w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej spowodowało przekazanie Ośrodkowi nowego zadania polegającego na pracy z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych. Biorąc powyższe okoliczności pod uwagę, należy wprowadzić stosowne zmiany w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »