| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/385/2013 Rady Miasta Racibórz

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/452/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 8, art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 7   ust. 3   ustawy z   dnia   12 stycznia 1991 r. o   podatkach i   opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z   2010 r. Nr 95, poz. 613 z   późn. zm.), oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z   Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 254, poz.3940 z   dnia 3   grudnia 2010r.)  

Rada Miasta Racibórz  

uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   W Uchwale Nr XXXI/452/2009 Rady Miasta Racibórz z   dnia 29 kwietnia 2009 r. w   sprawie zwolnień w   podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis wprowadza się następujące zmiany:  

1)   w § 5   ust. 4   otrzymuje brzmienie:  

4. Wartość udzielonej pomocy de minimis podlega kumulacji z   każdą inną pomocą de minimis uzyskaną w   różnych formach i   z różnych źródeł w   okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych oraz z   każdą pomocą inną niż de minimis, otrzymaną w   odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych. ;

2)   § 6   otrzymuje brzmienie:  

§ 6. 1.Podstawą przyznania zwolnienia określonego w   § 1   jest pisemny wniosek podatnika, (zgodnie z   załącznikiem nr 1   do uchwały) do którego należy załączyć:  

1) zestawienie nakładów na inwestycję potwierdzonych uwierzytelnionymi kopiami dokumentów wraz z   ewidencją środków trwałych,  

2) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie właściwemu organowi budowlanemu,  

3) pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu lub zawiadomienie o   oddaniu do użytkowania, wydane przez właściwy organ,  

4) oświadczenie o   niezaleganiu z   płatnościami wobec Miasta Racibórz,  

5) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,  

6) wszystkie zaświadczenia o   pomocy de minimis, jakie otrzymał w   roku, w   którym ubiega się o   pomoc, oraz w   ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o   wielkości pomocy de minimis otrzymanej w   tym okresie, albo oświadczenie o   nieotrzymaniu takiej pomocy w   tym okresie (zgodnie z   załącznikiem nr 3   do uchwały),  

7) oświadczenie o   niezaistnieniu przesłanek określonych w   § 3   niniejszej uchwały (zgodnie z   załącznikiem nr 6   do uchwały),  

8) zaświadczenie z   właściwego Urzędu Skarbowego o   niezaleganiu z   zapłatą podatków,  

9) informację o   posiadaniu zaległości w   zakresie zobowiązań publiczno – prawnych  

10) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis określone w   rozporządzeniu Rady Ministrów z   dnia 29 marca 2010 r. w   sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o   pomoc de minimis (Dz. U. z   2010 r. Nr 53, poz. 311).  

2. Przedsiębiorca na żądanie organu podatkowego, przedkłada wszelkie dowody i   informacje celem stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia wynikających z   niniejszej uchwały  

3. Wniosek o   którym mowa w   ust. 1   należy złożyć w   Urzędzie Miasta Racibórz do dnia 31 grudnia 2013 r. ;

3)   § w   10 ust. 2   otrzymuje brzmienie:  

2. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r., z   tym że prawa do zwolnienia nabyte w   czasie obowiązywania uchwały, trwają przez okres w   niej przewidziany. ;

4)   uchyla się załączniki Nr 2   i 4.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady  


Tadeusz   Wojnar


Uzasadnienie

Zmiany uchwały dokonuje się w   celu dostosowania jej treści do obowiązujących przepisów w   zakresie udzielania pomocy de minimis. Treść zmian była konsultowana z   UOKIK, uwzględniono uwagi Urzędu.  

Zgodnie z   postanowieniami Uchwały Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z   dnia 27 października 2010 r. w   sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z   Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i   innymi podmiotami wymienionymi w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono przedmiotowe konsultacje. W   wyznaczonym terminie od 27.02.2013 r. do 12.03.2013 r. nie zgłoszono żadnych opinii i   uwag do projektu niniejszej Uchwały.  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »