| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/186/2013 Rady Gminy Ślemień

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie miany Uchwały Budżetowej Gminy Ślemień na rok 2013

Na podstawie:  

-   art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit „c”, d) i   i), art. 61 ust 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późniejszymi zmianami),  

-   art. 211, art. 212, art. 213, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późniejszymi zmianami)  

Rada Gminy w   Ślemieniu  
uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Zwiększyć plan dochodów gminy z   kwoty 13 494 198,00zł do kwoty 14 119 515,00zł tj. o   kwotę 625 317,00 zł zgodnie z   załącznikiem Nr 1   do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Zwiększyć plan wydatków gminy z   kwoty 14 651 274,00zł do kwoty 15 423 591,00zł tj. o   kwotę 772 317,00zł zgodnie z   załącznikiem Nr 2   do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

1.   Określa się planowany deficyt budżetu w   kwocie 1   304 076,00zł  

2.   Źródłem pokrycia deficytu są przychody budżetu gminy z   następujących źródeł:  

-   kredyt w   wysokości 1   257 076,00zł,  

-   wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 47 000,00zł.  

§ 4.  

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w   kwocie 2   247 000,00zł z   następujących tytułów:  

-   z zaciągniętych kredytów w   kwocie: 2   200 000,00zł,  

-   z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w   tym wynikających z   rozliczeń kredytów i   pożyczek z   lat ubiegłych w   kwocie 47 000,00zł.  

§ 5.  

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w   kwocie 942 924,00zł z   następujących tytułów:  

-   z zaciągniętych kredytów w   kwocie: 875 924,00 zł  

-   z zaciągniętych pożyczek w   kwocie: 67 000,00 zł  

zgodnie z   załącznikiem Nr 3   do niniejszej uchwały  

§ 6.  

Określa się limit zobowiązań:  

-   z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00zł,  

-   na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   kwocie 1   304 076,00zł,  

-   na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu pożyczek i   kredytów w   kwocie 942 924,00zł,  

§ 7.  

Skorygować treść Tabeli Nr 1a do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Dochody związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w   2013 roku„ w   sposób jak w   załączniku Nr 4   do niniejszej uchwały.  

§ 8.  

Skorygować treść Tabeli Nr 2a do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wydatki związane z   realizacją zadań zleconych z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w   2013 roku„ w   sposób jak w   załączniku Nr 5   do niniejszej uchwały.  

§ 9.  

Skorygować treść Tabeli Nr 4   do uchwały budżetowej na 2013 r. pt. „Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w   2013r.„ w   sposób jak w   załączniku Nr 6   do niniejszej uchwały.  

§ 10.  

Upoważnia się Wójta Gminy Ślemień:  

1.   Do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 250 000,00 zł,  

2.   Zaciągania kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w   wysokości 1   257 076,00zł,  

3.   Zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z   tytułu zaciągniętych pożyczek i   kredytów w   kwocie 942 924,00zł.  

§ 11.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ślemień.  

§ 12.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia, podlega ogłoszeniu w   sposób zwyczajowo przyjęty i   podlega publikacji.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Marek   Micor

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

zal1  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

zal2  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

zal3  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

zal4  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

zal5  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/186/2013
Rady Gminy Ślemień
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

zal6  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

StukPuk.pl

Jesteśmy grupą młodych ludzi zdrowo stukniętych na punkcie materiałów budowlanych, którzy pewnego dnia wpadli na pomysł, aby pasję i doświadczenie przekuć w sukces.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »