| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/323/2013 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 lutego 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Zmienić uchwałę nr XXVII/305/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Miasta Ustroń na rok 2013, w ten sposób, że:

1. Zmienić treść załącznika nr 7 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienić treść załącznika nr 9 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/323/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 lutego 2013 r.

DOTACJE PLANOWANE DO UDZIELENIA PRZEZ MIASTO USTROŃ na 2013 rok

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa podmiotu/zadania

Plan dotacji

Dotacje podmiotowe

1 608 000,00

1.

921

92109

Miejski Dom Kultury "Prażakówka"

715 000,00

2.

921

92116

Miejska Biblioteka Publiczna

523 000,00

3.

921

92118

Muzeum "Ustrońskie"

370 000,00

Dotacje celowe

1 507 220,00

1.

600

60013

"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską
w Ustroniu Nierodzimiu"

372 000,00

2

600

60016

"Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską
w Ustroniu Nierodzimiu"

1 100 000,00

3.

851

85154

Prowadzenie powiatowego ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

13 470,00

4.

851

85158

Prowadzenie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwości z terenu Miasta Ustroń

16 750,00

5.

851

85195

Organizacja Wakacyjnego Tygodnia Zdrowia dla mieszkańców Ustronia

5 000,00

Dotacje na podstawie innych ustaw

119 700,00

1.

754

75404

Komenda wojewódzka Policji - wpłaty na zadania bieżące

10 000,00

2.

754

75406

Straż Graniczna - wpłaty na zadania bieżące

3 000,00

3.

754

75410

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - wpłaty na zadania bieżące

3 800,00

4.

754

75410

Partycypacja w kosztach modernizacji systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego

1 200,00

5.

801

80104

Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Ustronia do przedszkoli w innych gminach

90 000,00

6.

801

80195

Wpłaty dla innych jst z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami Ustronia na naukę religii w innych gminach

1 700,00

7.

852

85212

Zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS

10 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

3 234 920,00

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Lp.

Dział

Rozdział

Nazwa podmiotu/zadania

Plan dotacji

Dotacje podmiotowe

1 331 260,00

1.

010

01009

Miejska Spółka Wodna w Ustroniu

10 000,00

2.

801

80104

Przedszkole niepubliczne "Chatka Puchatka"

511 458,00

3.

801

80110

Gimnazjum niepubliczne Zakładu Doskonalenia Zawodowego

809 802,00

Dotacje celowe

1 404 480,00

1.

750

75075

Prowadzenie Miejskiej Informacji Turystycznej

90 000,00

2.

801

80104

Prowadzenie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego

70 000,00

3.

851

85154

Inicjatywy na rzecz przeciwdziałania i zwalczania skutków problemów alkoholowych w środowiskach społecznych

383 000,00

4.

900

90005

Program ograniczenia niskiej emisji (III i IV etap)

363 480,00

5.

900

90095

Ograniczanie populacji psów i kotów poprzez ich sterylizację

3 000,00

6.

921

92105

Organizacja życia kulturalnego w mieście

178 000,00

7.

926

92605

Organizacja sportu w mieście (szkolenia sportowe, organizacja i udział w zawodach oraz turniejach sportowych)

317 000,00

Dotacje na podstawie innych ustaw

502 700,00

1.

010

01030

Izba Rolnicza

2 700,00

2.

754

75412

Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Centrum

500 000,00

Ogółem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

3 238 440,00

Ogółem dotacje:

6 473 360,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/323/2013
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 lutego 2013 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA na 2013 rok


Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Rok budżetowy 2013 (kol.7+8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

600

Transport i łączność

4 903 086,65

3 092 000,00

3 092 000,00

0,00

0,00

0,00

1.

60013

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 941 z ul. Skoczowską i ul. Wiejską w Ustroniu Nierodzimiu

2 236 000,00

372 000,00

372 000,00

60016

1 100 000,00

1 100 000,00

2.

60014

Budowa chodnika dla pieszych w ciągu ul. Cieszyńskiej

600 000,00

600 000,00

600 000,00

3.

60016

Most ul. Krzywaniec-aktualizacja istniejącej dokumentacji, budowa obiektu mostowego na potoku Lipowieckim wraz z korektą drogi

1 270 000,00

770 000,00

770 000,00

4.

60016

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Strażacka

200 000,00

200 000,00

200 000,00

5.

60053

Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do internetu

597 086,65

50 000,00

50 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

676 000,00

448 800,00

448 800,00

0,00

0,00

0,00

6.

70004

Budowa nowych straganów na targowisku miejskim

52 000,00

52 000,00

52 000,00

7.

70004

Zakup kontenerów szatniowych na boisko w Ustroniu Hermanicach

40 000,00

40 000,00

40 000,00

8.

70004

Przebudowa istniejącego budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Daszyńskiego 64

34 000,00

6 800,00

6 800,00

9.

70005

Zakup nieruchomości ul. Akacjowa

500 000,00

300 000,00

300 000,00

10.

70005

Inne zakupy nieruchomości na terenie miasta

50 000,00

50 000,00

50 000,00

750

Administracja publiczna

2 146 400,00

948 200,00

269 730,00

0,00

0,00

678 470,00

11.

75023

Zakup sprzętu komputerowego dla UM

75 000,00

75 000,00

75 000,00

12.

75023

Zakup licencji i oprogramowania dla UM

25 000,00

25 000,00

25 000,00

13.

75023

Projekt E-UM

450 000,00

50 000,00

50 000,00

14.

75095

Równe e-szanse dla wszystkich - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Ustroń

1 596 400,00

798 200,00

119 730,00

678 470,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

501 200,00

501 200,00

501 200,00

0,00

0,00

0,00

15.

75410

Partycypacja w kosztach modernizacji systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Powiatu Cieszyńskiego

1 200,00

1 200,00

1 200,00

16.

75412

Partycypacja w kosztach zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ustroń Centrum

500 000,00

500 000,00

500 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 718 400,00

1 288 400,00

1 111 850,00

0,00

176 550,00

0,00

17.

80101

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP-1

85 000,00

25 000,00

25 000,00

85154

60 000,00

60 000,00

18.

80101

Adaptacja pomieszczenia kotłowni na szatnie dla uczniów SP-2

60 000,00

60 000,00

60 000,00

19.

80101

Termomodernizacja SP-5

800 000,00

200 000,00

200 000,00

20.

80101

Termomodernizacja SP-6

1 100 000,00

100 000,00

100 000,00

21.

80101

Wykonanie placów zabaw w ramach programu rządowego Radosna Szkoła przy SP-3 i SP-6

383 400,00

383 400,00

206 850,00

176 550,00

22.

80104

Termomodernizacja i przebudowa P-4

1 230 000,00

400 000,00

400 000,00

23.

80110

Wykonanie ogrodzenia wokół G-1

60 000,00

60 000,00

60 000,00

851

Ochrona zdrowia

85 000,00

85 000,00

85 000,00

0,00

0,00

0,00

24.

85154

Zakup sprzętu komputerowego dla szkół

40 000,00

40 000,00

40 000,00

25.

85154

Wykonanie monitoringu na terenie miasta

30 000,00

30 000,00

30 000,00

26.

85154

Doposażenie placów zabaw

15 000,00

15 000,00

15 000,00

852

Pomoc społeczna

60 000,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

27.

85202

Wymiana okien w budynku MDSS

60 000,00

30 000,00

30 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

6 000,00

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

28.

85305

Zakup zmywarki dla Żłobka

6 000,00

6 000,00

6 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

9 124 562,00

4 885 212,80

2 645 818,80

401 794,00

0,00

1 837 600,00

29.

90001

Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Leśnej

1 000 000,00

250 000,00

114 206,00

135 794,00

30.

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Folwarczna

846 000,00

646 000,00

380 000,00

266 000,00

31.

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Długa - I etap

460 000,00

360 000,00

360 000,00

32.

90001

Rozbudowa kanalizacji ul. Drozdów

125 000,00

75 000,00

75 000,00

33.

90001

Budowa wodociągu ul. Folwarczna

240 000,00

160 000,00

160 000,00

34.

90001

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodnej w mieście

200 000,00

200 000,00

200 000,00

35.

90001

Budowa kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka

500 000,00

22 000,00

22 000,00

36.

90001

Zakupy inwestycyjne i inwestycje na Oczyszczalni Ścieków

495 000,00

100 000,00

100 000,00

37.

90001

Budowa wodociągu ul. Źródlana

13 407,00

5 362,80

5 362,80

38.

90003

Zakup wiat przystankowych

12 000,00

12 000,00

12 000,00

39.

90004

Wykonanie ogrodzeń placów zabaw

150 000,00

150 000,00

150 000,00

40.

90004

Nowy produkt turystyczny Ustronia - strefa sportu i rekreacji w Parku Kościuszki w rejonie bulwarów nadwiślańskich

4 327 700,00

2 159 850,00

322 250,00

1 837 600,00

41.

90004

Utworzenie w dzielnicy Jaszowiec strefy sportu i rekreacji

600 000,00

600 000,00

600 000,00

42.

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Furmańska

15 000,00

15 000,00

15 000,00

43.

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Wiklinowa

90 455,00

80 000,00

80 000,00

44.

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Lipowska (koło cmentarza)

40 000,00

40 000,00

40 000,00

45.

90015

Rozbudowa oświetlenia ulicznego - droga boczna od ul. Konopnickiej

10 000,00

10 000,00

10 000,00

926

Kultura fizyczna

7 011 685,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

46.

92605

Rewitalizacja terenów rekreacyjno-sportowych po zlikwidowanych Zakładach Kuźniczych w Ustroniu - etap I

7 011 685,00

300 000,00

300 000,00

Ogółem

28 232 333,65

11 584 812,80

8 490 398,80

401 794,00

176 550,00

2 516 070,00

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »