| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 344/XXXI/13 Rady Miasta Żory

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Żorach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996r. (Dz. U. z 2012r. poz. 987 z późn.zm.), po uzgodnieniu projektu Statutu Muzeum Miejskiego w Żorach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Nadać Statut Muzeum Miejskiemu w Żorach w wersji określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Muzeum Miejskiego w Żorach przyjęty uchwałą Nr 108/VIII/03 Rady Miasta Żory z dnia 26.06.2003 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik do Uchwały Nr 344/XXXI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 marca 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Miejskie w Żorach, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Żory, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Żory.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 4. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze miasta Żory oraz historycznym obszarze Górnego Śląska, a także kultur pozaeuropejskich (szczególnie afrykańskich).

§ 5. Muzeum prowadzi działalność przez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

6) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

7) organizowanie badań oraz ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych, a także wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej;

10) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

11) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych;

12) użyczanie zbiorów i przyjmowanie na przechowanie muzealiów w zakresie i trybie określonymi w obowiązujących przepisach;

13) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji, z zakresu swojej działalności;

14) prowadzenie biblioteki i archiwum;

15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 6. Muzeum gromadzi zabytki z zakresu archeologii, historii, etnografii, sztuki i rzemiosła artystycznego, w szczególności:

1) obiekty archeologiczne;

2) numizmaty;

3) malarstwo;

4) rzeźbę, w tym rzeźby i maski kultur pozaeuropejskich;

5) ceramikę;

6) stroje i przedmioty codziennego użytku;

7) tkaniny artystyczne;

8) militaria;

9) dokumenty i materiały archiwalne oraz fotografie i pocztówki.

Rozdział 3.
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 7. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Żory.

§ 8. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Żory.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 9 członków.

§ 9. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Żory w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 10. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5) wydawanie zarządzeń;

6) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz zawieranie innych umów cywilnoprawnych.

§ 11. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Żory.

§ 12. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 14. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 15. Źródłami finansowania działalności Muzeum są dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez Organizatora, przychody z prowadzonej działalności, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 16. 1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) dzierżawy oraz wynajmu pomieszczeń Muzeum;

2) sprzedaży publikacji i pamiątek;

3) organizowania wystaw, imprez kulturalnych i edukacyjnych.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 17. Majątek Muzeum służy realizacji zadań statutowych.

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miasta Żory w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Fiuk

Doradca ekonomiczny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »