| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 344/XXXI/13 Rady Miasta Żory

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie nadania statutu Muzeum Miejskiemu w Żorach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6 ust. 1 ustawy o muzeach z dnia 21 listopada 1996r. (Dz. U. z 2012r. poz. 987 z późn.zm.), po uzgodnieniu projektu Statutu Muzeum Miejskiego w Żorach z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

RADA MIASTA
u c h w a l a:

§ 1. Nadać Statut Muzeum Miejskiemu w Żorach w wersji określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Muzeum Miejskiego w Żorach przyjęty uchwałą Nr 108/VIII/03 Rady Miasta Żory z dnia 26.06.2003 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Piotr Kosztyła


Załącznik do Uchwały Nr 344/XXXI/13
Rady Miasta Żory
z dnia 28 marca 2013 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum Miejskie w Żorach, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987), zwanej dalej „ustawą o muzeach”;

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;

3) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Organizatorem Muzeum jest Gmina Miejska Żory, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 3.

3. Muzeum posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest miasto Żory.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

Rozdział 2.
Zakres działania Muzeum

§ 4. Do zakresu działania Muzeum należy upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze miasta Żory oraz historycznym obszarze Górnego Śląska, a także kultur pozaeuropejskich (szczególnie afrykańskich).

§ 5. Muzeum prowadzi działalność przez:

1) gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie;

2) inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów;

3) przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych, czasowych i objazdowych;

6) zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

7) organizowanie badań oraz ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;

8) publikowanie katalogów, przewodników wystaw, wyników badań naukowych, a także wydawnictw popularnonaukowych, z zakresu swojej działalności;

9) prowadzenie działalności edukacyjnej;

10) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;

11) udostępnianie zbiorów dla celów naukowych, edukacyjnych i wydawniczych;

12) użyczanie zbiorów i przyjmowanie na przechowanie muzealiów w zakresie i trybie określonymi w obowiązujących przepisach;

13) opracowywanie ekspertyz, opinii i ocen oraz udzielanie informacji, z zakresu swojej działalności;

14) prowadzenie biblioteki i archiwum;

15) współpracę z krajowymi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, instytucjami oświaty i kultury, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 6. Muzeum gromadzi zabytki z zakresu archeologii, historii, etnografii, sztuki i rzemiosła artystycznego, w szczególności:

1) obiekty archeologiczne;

2) numizmaty;

3) malarstwo;

4) rzeźbę, w tym rzeźby i maski kultur pozaeuropejskich;

5) ceramikę;

6) stroje i przedmioty codziennego użytku;

7) tkaniny artystyczne;

8) militaria;

9) dokumenty i materiały archiwalne oraz fotografie i pocztówki.

Rozdział 3.
Nadzór i zarządzanie Muzeum

§ 7. Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Prezydent Miasta Żory.

§ 8. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Rada Miasta Żory.

2. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

3. Rada Muzeum składa się z 9 członków.

§ 9. Muzeum jest zarządzane przez dyrektora Muzeum, zwanego dalej „dyrektorem”, którego powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Żory w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach.

§ 10. 1. Dyrektor odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

2. Do obowiązków dyrektora należy w szczególności:

1) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

2) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz;

3) przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych;

4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;

5) wydawanie zarządzeń;

6) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną;

7) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz zawieranie innych umów cywilnoprawnych.

§ 11. Dyrektor kieruje Muzeum przy pomocy zastępcy, którego powołuje i odwołuje w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Żory.

§ 12. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Rozdział 4.
Gospodarka finansowa Muzeum

§ 13. Organizator zapewnia środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum.

§ 14. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§ 15. Źródłami finansowania działalności Muzeum są dotacje podmiotowe i celowe przyznane przez Organizatora, przychody z prowadzonej działalności, środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 16. 1. Muzeum prowadzi, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) dzierżawy oraz wynajmu pomieszczeń Muzeum;

2) sprzedaży publikacji i pamiątek;

3) organizowania wystaw, imprez kulturalnych i edukacyjnych.

2. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 17. Majątek Muzeum służy realizacji zadań statutowych.

§ 18. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych jest uprawniony dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Organizatora.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe

§ 19. Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Rada Miasta Żory w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »