| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta Ustroń ogłasza w załączniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XIV/145/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada
2011 r. w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. Nr 1209) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych

- uchwałą Nr XVII/195/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. Nr 1219).

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwały
Nr XVII/195/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. Nr 1219),

które stanowią:

"§2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń”.

"§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XIV/145/2011
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 30 listopada 2011 r.
(tekst jednolity)

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ustroń

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

Uchwalić regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ustroń, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała nr XXXIII/278/2005 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Ustroń.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik
do Uchwały Nr XIV/145/2011
Rady Miasta Ustroń
z dnia 30 listopada 2011 r.

REGULAMIN
UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM UCZNIOM ZAMIESZKAŁYM NA TERENIE GMINY USTROŃ

§ 1.

Regulamin określa rodzaje pomocy o charakterze socjalnym, uprawnionych do uzyskania pomocy uczniów, warunki oraz formy otrzymania pomocy materialnej.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. kryterium dochodowym - należy przez to rozumieć kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),

2. kwocie zasiłku rodzinnego - należy przez to rozumieć kwotę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006, Nr 139, poz. 992 z późn. zm.),

3. szkole - należy przez to rozumieć szkoły publiczne i nie publiczne o uprawnieniach szkół publicznych
dla młodzieży i dorosłych oraz szkoły nie publiczne nie posiadające uprawnień szkół nie publicznych dla młodzieży i dorosłych,

4. uczniu - należy przez to rozumieć uczniów, wychowanków lub słuchaczy, o których mowa w art. 90 b
ust. 3 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

5. kolegium - należy przez to rozumieć publiczne kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych, kolegia pracowników służb społecznych oraz nie publiczne kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia języków obcych,

6. ośrodku - należy przez to rozumieć publiczne i nie publiczne ośrodki, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), umożliwiające dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego.

§ 3.

1. W zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin wysokość stypendium szkolnego wynosi miesięcznie:

Dochód na członka rodziny

Wysokość stypendium szkolnego

Do 20% kryterium dochodowego

do 200% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 20% do 30% kryterium dochodowego

do 190% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 30% do 40% kryterium dochodowego

do 180% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 40% do 50% kryterium dochodowego

do 160% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 50% do 60% kryterium dochodowego

do 140% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 60% do 70% kryterium dochodowego

do 120% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 70% do 80% kryterium dochodowego

do 100% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 80% do 90% kryterium dochodowego

do 90% kwoty zasiłku rodzinnego

Powyżej 90% do 100% kryterium dochodowego

80% kwoty zasiłku rodzinnego

2. Wysokość stypendium udzielonego według zasad określonych w ust. 1 nie może być niższa niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

3. W przypadku, gdy w rodzinie ucznia wystąpią co najmniej jedna z takich okoliczności jak: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania, lub gdy rodzina jest niepełna - wysokość stypendium szkolnego obliczona zgodnie z ust. 1 może być zwiększona o 10% kwoty zasiłku rodzinnego.

§ 4.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

1. Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych w tym w szczególności kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych
oraz innych płatnych zajęciach edukacyjnych a także częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów pobytu
na tzw. "zielonej szkole" bądź innych wyjazdach (np. na koncert do teatru, kina) w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym.

2. Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym w szczególności zakupu podręczników, pomocy dydaktycznych względnie dofinansowania do tych pomocy.

3. Świadczenia pieniężnego jeżeli organ przyznający stypendium uzna to za celowe na zasadach ustalonych
w art. 90 d ust.5 ustawy o systemie oświaty.

4. W stosunku do uczniów szkół ponad gimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych stypendium może być udzielane także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (koszty zakwaterowania, dojazdy itp.).

§ 5.

1. Stypendium szkolne przyznane w formie określonej w § 4 ust. 1 jest realizowane poprzez zapłatę należności
za udział ucznia w zajęciach edukacyjnych, przelewem na rachunek podmiotu który te zajęcia zorganizował
lub w sposób uzgodniony z wnioskodawcą.

2. Stypendium szkolne przyznane w formie określone w § 4 ust. 2 jest realizowane poprzez:

- dostarczenie pomocy rzeczowej bezpośrednio uczniowi albo za pośrednictwem szkoły, ośrodka lub kolegium,

- całkowitą lub częściową na podstawie oryginałów faktur lub rachunków refundację kosztów poniesionych przez ucznia na przedmioty objęte pomocą rzeczową.

3. Stypendium szkolne przyznane w formie pieniężnej jest wypłacane w kasie urzędu gminy Ustroń w godzinach urzędowania lub przelewem na rachunek bankowy na podstawie pisemnej zgody wnioskodawcy.

4. Stypendium szkolne o którym mowa w § 4 ust. 4 jest udzielane poprzez zwrot udokumentowanych kosztów poniesionych przez ucznia.

§ 6.

1. Zasiłek szkolny przyznaje się uczniowi, który znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzeń losowych, w szczególności:

-               śmierć rodzica lub opiekuna,

-               nagła choroba lub wypadek uniemożliwiające podjęcie pracy przez rodzica lub opiekuna,

-               utrata mienia w wyniku kradzieży lub kataklizmów,

-               inne okoliczności, które spowodowały znaczące obniżenie dochodów rodziny.

2. Zasiłek szkolny w zależności od formy w jakiej jest przyznawany, realizowany jest w sposób określony
w §5 ust. 1-3.

§ 7.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa się w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Ustroniu pok. nr 16 w godzinach pracy Urzędu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »