| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miasta w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Rada Miasta Ustroń ogłasza w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr VIII/65/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia
29 marca 2007 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 65, poz. 1374) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XI/111/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj.. Śląskiego
z 2007 r. Nr 116, poz. 2365),

2) uchwałą Nr V/37/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 lutego 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 80, poz. 1445),

3) uchwałą Nr XVII/178/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. Nr 1326).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i 3 uchwał:

1) uchwały Nr XI/111/2007 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 czerwca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 116, poz. 2365),

2) uchwały Nr V/37/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 lutego 2011 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011 r. Nr 80, poz. 1445),

3) uchwały Nr XVII/178/2012 Rady Miasta Ustroń z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2012 r. Nr 1326),

które stanowią:

"§2 Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Ustroń".

"§3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego”.

Przewodniczący Rady Miasta


Stanisław Malina


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Ustroń
z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr VIII/65/2007
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia 29 marca 2007 r.
(tekst jednolity)
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Ustroń na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
nie stanowiących własności miasta

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15, art. 40, ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 81 , ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.).

Rada Miasta Ustroń
uchwala:

§ 1.

Uchwała określa:

1)               szczegółowe warunki udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, zwanych dalej "pracami" przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
nie stanowiących własności Miasta Ustroń;

2)               rodzaj dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i rozliczenia dotacji;

3)               tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji;

4)               postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji,

5)               zasady rozliczenia dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Miasta Ustroń.

§ 2.

1. Z budżetu Miasta Ustroń mogą być udzielane dotacje celowe na sfinansowanie prac przy zabytku na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej "wnioskodawcą",
jeżeli zabytek ten znajduje się na obszarze Miasta Ustroń.

2. Dotacja na prace przy zabytku może być przeznaczana na sfinansowanie nakładów koniecznych na:

1)               sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2)               przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3)               wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4)               opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5)               wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6)               sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7)               zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8)               stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym
dla zachowania tego zabytku;

9)               odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10)               odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11)               odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12)               modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13)               wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14)               uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15)               działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16)               zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17)               zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3.

1. O dotację może się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada inny tytuł prawny z uwzględnieniem przepisu § 2 ust. 1 niniejszej uchwały.

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac przy więcej niż jednym zabytku.

§ 4.

1. Dotacja z budżetu Miasta Ustroń na wykonanie prac przy jednym zabytku może być udzielona w wysokości do 25% ogółu nakładów koniecznych na te prace.

2. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, albo gdy sytuacja wymaga niezwłocznego podjęcia prac przy zabytku - dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót budowlanych.

3. Dotacje udzielane będą do kwoty przewidzianej na ten cel w danym roku budżetowym Miasta Ustroń.

§ 5.

1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1)               imię i nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres i siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną,

2)               określenie organu, u którego wnioskodawca ubiega się o udzielenie dotacji,

3)               wskazanie zabytku, z uwzględnieniem jego miejsca położenia,

4)               dokumentację fotograficzną zabytku,

5)               dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem,

6)               decyzję właściwego organu ochrony zabytków zezwalającą na przeprowadzenie prac przy zabytku
oraz projekt i pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót budowlanych przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym,

7)               wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania,

8)               zakres prac, które mają być objęte dotacją

9)               termin zakończenia prac objętych wnioskiem,

10)               harmonogram i kosztorys przewidywanych prace ze wskazaniem źródeł ich finansowania,

11)               informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace przy zabytku
oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów,

12)               wykaz prac wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Wnioski o dotację kierowane do Burmistrza Miasta Ustroń, składa się w następujących terminach:

1)               do dnia 15 października roku kalendarzowego z zastrzeżeniem pkt 2 i 3,

2)               termin, o którym mowa w pkt 2, nie dotyczy wniosków o dotację na prace interwencyjne, wynikające z zagrożenia zabytku.

3)               w szczególnych przypadkach, uzasadnionych społecznie Burmistrza Miasta może, po konsultacji z Komisją Budżetu i Przestrzegania Prawa i Komisją Architektury, Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Rady Miasta Ustroń, wdrożyć postępowanie przewidziane w niniejszej uchwale odnośnie wniosków złożonych w innym terminie niż określono w pkt 2.

2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi przedstawiane są do zaopiniowania komisjom, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 można składać nie częściej niż raz na 3 lata.

§ 7.

1. Rada Miasta Ustroń, przyznając dotację określa:

1)               nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

2)               zakres prac przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację.

3)               kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym i w roku następnym.

2. Ustalając wysokość przyznawanych dotacji Rada Miasta Ustroń uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Miasta Ustroń.

§ 8.

Umowa o udzielenie dotacji na przeprowadzenie prac zawiera w szczególności:

1)               opis prac przy zabytku i termin ich wykonania,

2)               kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac i rozliczenia,

3)               zobowiązanie wnioskodawcy do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace przy zabytku otrzymanych z innych źródeł,

4)               zobowiązanie wnioskodawcy do stosowania zasad obiegu i opisywania dokumentów finansowych,
aby oryginały dokumentów świadczących o dokonaniu wydatków sfinansowanych w całości lub w części z otrzymanej dotacji zaopatrzone były w sposób trwały w klauzulę potwierdzającą ten fakt,

5)               zobowiązanie wnioskodawcy do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Miasto Ustroń w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac,

6)               sposób i termin rozliczenia dotacji,

7)               warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji lub dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 9.

Kontrola formalno- merytoryczna wykonywania umowy o dotację przeprowadzana jest przez Burmistrza Miasta Ustroń.

§ 10.

1. W celu rozliczenia dotacji wnioskodawca w sposób i w terminach określonych w umowie składa sprawozdania z wykonania prac Burmistrzowi Miasta Ustroń wraz z protokołem ich odbioru zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 określa także:

1)               całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2)               zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji - ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty
wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany wydatek.

3. Do sprawozdania dołącza się oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym.

4. Wnioskodawca, rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza Miasta w terminie do 7 dni uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji, pod rygorem rozwiązania umowy o dotację i obowiązku zwrotu dotacji w części lub w całości.

5. Formularz sprawozdania stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11.

W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu Miasta Ustroń na zasadach określonych w umowie.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/65/2007
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2007 r.

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZE ŚRODKÓW MIASTA DOTACJI NA PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU
WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

I. Dane podmiotu ubiegającego się o dotację

1) pełna nazwa podmiotu:…………………………………………………………………………………...

2) forma prawna:………………………………………………………………………………………………............

3) data rejestracji/nr właściwego rejestru……………………………………………………………………..

4) dokładny adres:……………………………………..ul…………………………………………………...............…...

gmina…………………………………..powiat……………………….województwo………………….......

5) tel………………………………………..fax……………………………………………………………..

6) nazwa banku i numer rachunku:

……………………………………………………………………………..................................................

7) nazwiska i imiona oraz funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania podmiotu w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

II. Dane zabytku

1) nazwa zabytku:

……………………………………………………………………………………………….......................

2) dane o zabytku uwidocznione w rejestrze zabytków (między innymi nr w rejestrze zabytków data wpisu, zakres ochrony)

……………………………………………………..........................................…………………………....

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

3) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót
budowlanych przy zabytku wydane przez właściwy organ ochrony zabytków(wydane przez, data, nr zezwolenia)

…………………………………………………………………………………….....................…………..

……………………………………………………………………………………………………………....

……………………………………………………………………………………………………………….

4) uzyskane pozwolenie na przeprowadzenie prac budowlanych przy zabytku: (wydane przez, data,

nr zezwolenia)

………………………………………………………………………………………………..................….

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

5) uzasadnienie istotnego znaczenia historycznego, artystycznego lub naukowego zabytku

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………...............

III. Szczegółowe informacje o pracach lub robotach

1) zakres rzeczowy prac lub robót:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

2) uzasadnienie konieczności przeprowadzenia prac lub robót:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji prac lub robót budowlanych

całkowity koszt (w zł.) :                                                                       …………………………………

- w tym wnioskowana wielkość dotacji ( w zł.)                             ………………………………...

- w tym wielkość środków własnych ( w zł.)                                           ………………………………...

- w tym inne źródła ( należy wskazać) ( w zł)                             ………………………………...

V. Harmonogram prac wraz z kosztorysem i wskazaniem źródeł finansowania( w zł).

Lp.

Rodzaj prac lub
robót

Przewidywany
okres
wykonywania prac

Przewidywany
koszt wykonania
prac lub robót

Źródło (źródła)
finansowania prac i robót*

X

Ogółem

jeżeli finansowania danej pozycji następuje z kilku źródeł należy wskazać kwoty finansowania z każdego źródła oddzielnie.

VI. Terminy

Wnioskowany termin przekazania dotacji:…………………………………………………………………....

Termin rozpoczęcia prac:…………………………………………………………………………………….

Termin zakończenia prac:…………………………………………………………………………………….

VII. Informacja o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same lub roboty budowlane przy zabytku oraz informacja o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów:

…………………………………………………………………………………………………………….....

……..………………………………………………………………………………………………………...

….………..……………………………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………………….

VIII. Wykaz prac lub robót budowlanych wykonywanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów, w tym wysokości i źródła otrzymanego dofinansowania ze środków publicznych:

………………………………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………………………………………

……………………………...………………………………………………………………………………

IX. Dodatkowe informacje mogące mieć znaczenie przy odbiorze wniosku:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

X. Wykaz załączników wymaganych przy składaniu wniosku:

1) Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub remonty,

2) Dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem ( wypis z rejestru gruntów lub aktualny odpis
z księgi wieczystej)

3) Dokumentacja fotograficzna obiektu,

4) Decyzja właściwego organu ochrony zabytków zezwalająca na przeprowadzenie prac lub robót

5) Projekt i pozwolenie na budowę (zabytki nieruchome),

6) Program prac (zabytki ruchome).

pieczęć wnioskodawcy                                                                       podpis osoby upoważnionej

                                                                                                  do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr  VIII/65/2007
Rady Miasta Ustroń
z dnia 29 marca 2007 r.

SPRAWOZDANIE

Z WYKORZYSTANIA DOTACJI UDZIELONEJ ZE ŚRODKÓW MIASTA NA PRACE KONSERWATORSKIE RESTAURATORSKIE LUB ROBOTY BUDOWLANE PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW

Dotyczy umowy z dnia ………………….nr………………………………….

I. Dane podmiotu  rozliczającego dotację

1) pełna nazwa podmiotu: ...............................................................................................................................

2) forma prawna: .............................................................................................................................................

3) data rejestracji/ nr właściwego rejestru: ......................................................................................................

4) dokładny adres: ....................................ul. ..................................................................................................

gmina ............................powiat ..........................województwo .............................................................

5) tel. ................................................fax .........................................................................................................

6) nazwa banku i numer rachunku:...................................................................................................................

7) nazwiska i imiona  oraz funkcje  osób statutowo upoważnionych do reprezentowania  podmiotu
w kontaktach zewnętrznych i zawierania umów:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

II. Nazwa zabytku:...........................................................................................................................................

III. Szczegółowe informacje o wykonanych pracach lub robotach ewentualnie o przyczynach ich nie wykonania.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

IV. Rozliczenie kosztu realizacji zadania

całkowity koszt ( w zł.)                                                                                                  ..........................................

- w tym z dotacji ( w zł)                                                                                                  ..........................................

- w tym ze środków własnych ( w zł)                                                                                    ..........................................

- w tym z innych źródeł ( należy wskazać) ( w zł)                                                        ..........................................


V. Zestawienie rachunków i faktur finansowych z przyznanej dotacji.

Lp.

Nr
dokumentu
księgowego

Nr
pozycji
księgowej

Data

Nazwa
wydatku

Kwota
( w zł.)

W tym ze
środków
pochodzących
z dotacji

pieczęć składającego sprawozdanie                                                                      podpis osoby upoważnionej do składania

                                          oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »