| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 222/XXVIII/2013 Rady Gminy Miedźno

z dnia 26 marca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźno na lata 2013 - 2017

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.), Rada Gminy Miedźno

uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźno na lata 2013- 2017 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 222/XXVIII/2013
Rady Gminy Miedźno
z dnia 26 marca 2013 r.

Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miedźno na lata 2013 - 2017

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego wprowadza konieczność uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.

Posiadanie przez Gminę wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, może pozwolić na przyjęcie odpowiedniej strategii finansowania mieszkalnictwa poprzez remonty istniejących obiektów jak również budowę nowych lokali komunalnych (socjalnych i mieszkalnych).              

Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy Gmina dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi i nie ma w najbliższej przyszłości możliwości poprawy warunków mieszkaniowych mieszkańców.

Ogólnym założeniem w niniejszym programie jest stworzenie warunków do optymalnego wykorzystania istniejących zasobów mieszkaniowych.              

Niniejszy program obejmuje następujące zagadnienia:

1) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

2) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata,

3) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,

4) zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu,

5) sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w kolejnych latach,

6) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach,

7) wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne,

8) opis innych działań mających na celu poprawę racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności:

a) niezbędnego zakresu zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowanej sprzedaży lokali.


I. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy w poszczególnych latach, z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne.

1) Mieszkaniowy zasób Gminy obejmuje lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy.

2) Lokale będące własnością Gminy wymagają bieżącej konserwacji i remontów obejmujących częściowy remont instalacji elektrycznych i odgromowych, remontów i konserwacji wymagają również dachy i obróbki blacharskie, elewacje, wykonane zostaną wentylacje, osuszanie budynków.

3) Pozyskiwanie lokali socjalnych będzie następowało, w ramach potrzeb, poprzez wynajmowanie przez Gminę lokali - nie będących jej własnością.

4) Prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego Gminy określa tabela nr 1 i 2.

Tabela nr 1 - Wielkość mieszkaniowego zasobu Gminy Miedźno

Lp.

Adres budynku

Lokale ogółem

Komunalne

Pow. użytkowa
(m 2 )

1.

Miedźno ul. Księżycowa 22

6

6

252

2.

Miedźno ul. Słoneczna 1

1

1

55

3.

Ostrowy nad Okszą ul. Wąska 3

6

6

252

4.

Ostrowy nad Okszą ul. Zakładowa 8

1

1

44

5.

Władysławów ul. Turystyczna 122

2*

2

97

6.

Izbiska nr 85

2

2

87

7.

Kołaczkowice nr 110

1

1

54

OGÓŁEM GMINA

19

19

841

2*- w latach 2013-2017 przewiduje się zmianę wielkości mieszkaniowego zasobu Gminy Miedźno poprzez wydzielenie dodatkowo jednego mieszkania.

Tabela nr 2 – Stan techniczny lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

Stan techniczny

Bardzo dobry

Dobry

Zadowalający

Zły

Bardzo zły

-

17

2

-

-

Przewiduje się poprawę stanu technicznego lokali w latach 2013-2017 w ramach posiadanych środków finansowych.

II. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali, z podziałem na kolejne lata. Z uwagi na ograniczone środki finansowe Gminy wprowadzimy działania zmierzające do zachowania w istniejącym stanie technicznym zasobów mieszkaniowych. Mając na uwadze utrzymanie w stałej sprawności technicznej zasobów mieszkaniowych Gminy należy przeprowadzić systematyczne prace konserwacyjno - remontowe.


Tabela nr 3 – Remonty i konserwacje lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy administrowanych przez Urząd Gminy w latach 2013 – 2017

Lp.


Adres budynku

Rodzaj remontu

Rok

2013

2014

2015

2016

2017

1

Miedźno
ul. Księżycowa 22

Razem

25000

1500

0

1500

0

Wykonanie kotłowni

25000

0

0

0

0

Malowanie klatki schodowej

0

1500

0

1500

0

2

Miedźno
ul. Słoneczna 1

Razem

0

30000

4000

0

1000

Ocieplenie ścian zewnętrznych

0

30000

4000

0

1000

Remont pokrycia dachowego

0

0

0

0

0

Malowanie klatki schodowej

0

0

0

0

0

3

Ostrowy nad Okszą
ul. Wąska 3

Razem

1500

0

5500

5000

0

Malowanie klatki schodowej

1500

0

0

0

0

Częściowa wymiana drzwi, pomalowanie klatki schodowej

0

0

5500

0

0

Częściowa wymiana instalacji elektrycznej

0

0

0

5000

0

4

Ostrowy nad Okszą
ul. Zakładowa 8

Razem

0

0

30000

0

8000

Ocieplenie ścian zewnętrznych

0

0

30000

0

0

Konserwacja pokrycia dachowego

0

0

0

0

8000

5

Władysławów
ul. Turystyczna 122

Razem

0

20000

0

0

1500

Remont poddasza i wygospodarowanie nowego lokalu

0

20000

0

0

1500

Malowanie klatki schodowej

0

0

0

0

0

6

Izbiska nr 85

Razem

0

1000

0

1000

10000

Malowanie klatki schodowej

0

1000

0

1000

0

Renowacja pokrycia dachowego

0

0

0

0

10000

7

Kołaczkowice nr 110

Razem

0

0

2000

0

3000

Konserwacja pokrycia dachowego

0

0

2000

0

0

Częściowa wymian drzwi

0

0

0

0

3000

III. Planowana sprzedaż lokali w latach 2013- 2017.

W okresie 2013 – 2017 nie planuje się sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy.

IV. Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.

1) Wpływy z czynszów są głównym źródłem finansowania i utrzymania budynków.

2) W Gminie Miedźno czynsz ustala się na podstawie stawek czynszowych za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.

3) Wielkość powierzchni użytkowej lokalu ustala się na podstawie właściwej polskiej normy.

4) Lokal wyposażony we wszystkie instalacje tj. elektryczną, wodno-kanalizacyjną to lokal o stawce bazowej wynoszącej 100 %.

5) Czynniki obniżające stawkę bazową:

a) brak w lokalu instalacji wodno-kanalizacyjnej - 20 %

b) lokale z ubikacją poza budynkiem - 10 %

c) za położenie lokalu poniżej poziomu gruntu (suterena) - 10 %

d) lokal usytuowany na poddaszu - 5 %

6) Czynniki podwyższające stawkę bazową:

a) Standard z łazienką i WC łącznie - 20 %

b) Standard z instalacją gazową - 20 %

c) Standard z instalacją C.O. - 20 %

d) Standard z WC - 10 %

7) Obniżenie (podwyższenie) stawki podstawowej czynszu następuje poprzez zsumowanie wszystkich występujących w lokalu czynników obniżających (podwyższających).

8) Stawka czynszu za lokale socjalne wynosi połowę stawki najniższego czynszu obowiązującego w zasobach mieszkaniowych Gminy.

9) Różnicę pomiędzy kosztami rzeczywistymi eksploatacji lokali socjalnych, a wpływami wynikającymi ze stawki czynszu za te lokale pokrywa Gmina.

10) Podwyższenie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, z wyjątkiem opłat niezależnych od właściciela nie może być dokonywane częściej niż co 6 miesięcy. Termin ten biegnie od dnia, w którym podwyżka zaczęła obowiązywać.

11) Zmiana wysokości czynszu, wynikająca z podwyższenia stawki podstawowej lub wystąpienia czynnika podwyższającego wartość użytkową lokalu jest wprowadzana na zasadach przewidzianych w art. 6851Kodeksu cywilnego.

V. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem Gminy w latach 2013-2017.

1) Zarządzanie lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miedźno definiuje się jako podejmowanie wszelkich decyzji i dokonywanie wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie nie pogorszonym jak również do uzasadnienia inwestowania w nieruchomość.

2) Administrowanie lokali komunalnych w zakresie realizacji niezbędnych prac remontowo-adaptacyjnych oraz prawidłowe prowadzenie dokumentacji w tym zakresie, jak również prowadzenie dokumentacji związanej z gospodarką lokalową w zakresie najmu jak również obsługa finansowa w zakresie naliczania i ściągania należności z tytułu najmu oraz opłat dodatkowych prowadzone jest przez pracowników Gminy Miedźno.

VI. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach 2013-2017.

Podstawowym źródłem finansowania remontów i administrowania zasobów mieszkaniowych Gminy jest budżet Gminy (wpływy z czynszu).

Tabela nr 4 - Wysokość planowanych wydatków w kolejnych latach (zł)

Lata

2013

2014

2015

2016

2017

Remonty,
Konserwacja

26.500,00

52.500,00

41.500,00

7.500,00

23.500,00

VII. Wysokość wydatków w kolejnych latach z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne.


Tabela nr 5 - Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji budynków mieszkalnych w latach 2013-2017.

Rok

Przewidywane koszty bieżącej eksploatacji budynków w

Przewidywane źródło finansowania

2013

5 000,00

Wpływy z czynszu

2014

5 500,00

Wpływy z czynszu

2015

6 500,00

Wpływy z czynszu

2016

7 000,00

Wpływy z czynszu

2017

5 500,00

Wpływy z czynszu


Tabela nr 6 - Przewidywane koszty remontów budynków mieszkalnych w latach 2013-2017.

Lp

Lata finansowania

Potrzebne środki finansowe - zł

Przychody z czynszu w

Dofinansowanie z budżetu Gminy - zł

1

2013

26.500,00

24.777,00

1.723,00

2

2014

52.500,00

25.770,00

26.730,00

3

2015

41.500,00

26.799,00

14.701,00

4

2016

7.500,00

27.870,00

5

2017

23.500,00

28.984,00

Gmina Miedźno jest jedynym właścicielem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy. Podane kwoty wydatków są wartościami szacunkowymi opartymi o przewidywany wskaźnik inflacji oraz wzrastających cen materiałów budowlanych i mogą ulec zmianie.

VIII. Opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy, a w szczególności:

a) niezbędny zakres zamian lokali związanych z remontami budynków i lokali,

b) planowaną sprzedaż lokali. W okresie 2013 - 2017 nie przewiduje się zamian lokali w związku z remontami budynków i lokali mieszkalnych. Inne prace remontowe nie wymagają wykwaterowania mieszkańców a jedynie odpowiedniej koordynacji prac i współpracy z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźno


Leszek Idasz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »