| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/748/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz z art. 31 i art. 35
ust. 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Dz.. U. Nr 151, poz. 1014)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. Regulamin przyznawania nagród stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/698/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XL/748/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 marca 2013 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe:

§ 1. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Mysłowice.

2. Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana:

1) osobie fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w sportach indywidualnych i drużynowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;

2) drużynie za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;

3) trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez sportowców we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

3. Za dyscypliny sportowe ważne dla Miasta Mysłowice uznaje się :

1) koszykówkę;

2) lekkoatletykę;

3) pływanie;

4) piłkę nożną;

5) piłkę ręczną;

6) siatkówkę;

7) siatkówkę plażową;

8) sporty walki;

9) tenis stołowy.

4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) w sportach olimpijskich:

a) w grach zespołowych - piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka - zajęcie I, II, III miejsca w ekstraklasie i I lidze krajowej, I miejsce w II lidze krajowej;

b) w sportach indywidualnych - tenis stołowy, lekkoatletyka, sporty walki, pływanie - zajęcie miejsca:

- od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski: kadetów, juniorów, seniorów,

c) w dyscyplinach indywidualnych biorących udział w rywalizacji ligowej, zajęcie I, II, III miejsca w rozgrywkach ekstraklasy lub I , II ligi ogólnokrajowej,

2) w dyscyplinach nieolimpijskich: wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zajęcie miejsc:

a) od I do III miejsca w Mistrzostwach Europy i Świata: kadetów, juniorów, seniorów w jednej federacji dla danej dyscypliny;

b) I miejsca w Mistrzostwach Polski: kadetów, juniorów, seniorów.

5. Wyróżnienia dla sportowców , o których mowa w ust.2 mogą być przyznawane zawodnikom, którym nie została przyznana nagroda za wyniki sportowe określone w ust.4.

6. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom, którzy przyczynili się do zdobycia mistrzów Polski, Europy, Świata w danej dyscyplinie sportowej.

7. W szczególnie uzasadnionym przypadku nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi za inne osiągnięcia, niż określone w ust.6, w szczególności za:

1) propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mysłowic;

2) upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego;

3) wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej;

4) aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu w celu tworzenia jak najlepszych warunków szkoleniowych;

5) wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających z zakresie kultury fizycznej;

6) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Mysłowice oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

§ 2. O nagrodę lub wyróżnienie mogą się ubiegać:

1) sportowcy i trenerzy zamieszkujący w Mysłowicach i reprezentujący mysłowickie kluby sportowe;

2) sportowcy i trenerzy zamieszkujący na terenie Miasta Mysłowice będący

członkami zrzeszonymi w klubach sportowych spoza Miasta Mysłowice.

§ 3. 1. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznana w formie pieniężnej lub rzeczowej a wyróżnienie wyłącznie w formie rzeczowej.

2. Nagroda pieniężna przyznana jest jednorazowo w następującej wysokości:

1) od 200-zł do 5.000-zł dla sportowców określonych w§1 ust.2 pkt. 1,2 .

2) od 200-zł do 3.000-zł dla trenera,

3) od 1.000-zł do 10.000-zł dla drużyny.

3. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekraczać 1000 zł.

4. Wyróżnienia, dla zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, mogą być przyznawane w formie pucharów, statuetek lub książek wraz z listem gratulacyjnym.

5. Wysokość środków na nagrody określa się każdorazowo w corocznej uchwale budżetowej Miasta Mysłowice.

6. Nagrody i wyróżnienia wręczane są jednorazowo. Wręczenie nagród odbywa się uroczyście w dniu i miejscu wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

7. Przyznane nagrody pieniężne przekazywane są przelewem na rachunek bankowy zawodnika lub nagrodzonego.

§ 4. Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana na wniosek:

1) stowarzyszeń i klubów sportowych;

2) właściwej Komisji Rady Miasta Mysłowice;

3) Prezydenta Miasta Mysłowice;

4) zawodnika.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane osobowe osoby fizycznej, drużyny lub trenera, którego wniosek dotyczy, w szczególności:

a) Imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia;

b) Miejsce zamieszkania;

c) Adres do korespondencji;

d) Adres Urzędu Skarbowego;

e) NIP, PESEL;

2) nazwę dyscypliny sportowej;

3) przynależność do klubu sportowego;

4) informację dotyczącą osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana;

5) do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do wyróżnienia lub nagrody;

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wniosek, należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice, w terminie określonym w ogłoszeniu.

§ 6. 1. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje Prezydent na podstawie złożonego wniosku, biorąc pod uwagę opinię Komisji , którą powołuje osobnym zarządzeniem.

2. Komisja liczy od 7 do 8 osób. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele :

a) Urzędu Miasta , 3 osoby;

b) Rady Miasta, 3 osoby;

c) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 1 osoba;

d) Rady Sportu , 1 osoba.

3. Komisja przy ocenie wniosków bierze pod uwagę rangę imprezy sportowej (igrzyska olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Europy, Polski) zdobyte miejsca oraz, czy dana dyscyplina sportowa jest sportem olimpijskim.

4. Po zapoznaniu się z wnioskami Komisja dokonuje wyboru kandydatów do nagrody lub wyróżnienia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

5. Komisja po dokonaniu wyboru przedkłada Prezydentowi Miasta listę kandydatów do nagrody.

6. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Prezydent przy założeniu, że:

1) przyznaje nagrodę jednorazowo na zasadach określonych w § 3 ust. 1,2,3;

2) może odstąpić od przyznania nagrody lub wyróżnienia , o którą wnioskowały stowarzyszenia, kluby sportowe, zawodnicy , właściwa Komisja Rady Miasta Mysłowice;

3) od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.

7. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości przez podanie na stronie internetowej Miasta Mysłowice.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »