| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/748/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) oraz z art. 31 i art. 35
ust. 5 i 6 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 127, poz. 857; zm. Dz.. U. Nr 151, poz. 1014)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Uchwała określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. Regulamin przyznawania nagród stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/698/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek


Załącznik do Uchwały Nr XL/748/13
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 28 marca 2013 r.

Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe:

§ 1. 1. Nagrody i wyróżnienia przyznaje Prezydent Miasta Mysłowice.

2. Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana:

1) osobie fizycznej za osiągnięte wysokie wyniki sportowe w sportach indywidualnych i drużynowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;

2) drużynie za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym;

3) trenerom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych przez sportowców we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.

3. Za dyscypliny sportowe ważne dla Miasta Mysłowice uznaje się :

1) koszykówkę;

2) lekkoatletykę;

3) pływanie;

4) piłkę nożną;

5) piłkę ręczną;

6) siatkówkę;

7) siatkówkę plażową;

8) sporty walki;

9) tenis stołowy.

4. Za wysokie wyniki sportowe uznaje się:

1) w sportach olimpijskich:

a) w grach zespołowych - piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka - zajęcie I, II, III miejsca w ekstraklasie i I lidze krajowej, I miejsce w II lidze krajowej;

b) w sportach indywidualnych - tenis stołowy, lekkoatletyka, sporty walki, pływanie - zajęcie miejsca:

- od I do VI miejsca w Mistrzostwach Polski: kadetów, juniorów, seniorów,

c) w dyscyplinach indywidualnych biorących udział w rywalizacji ligowej, zajęcie I, II, III miejsca w rozgrywkach ekstraklasy lub I , II ligi ogólnokrajowej,

2) w dyscyplinach nieolimpijskich: wybitne osiągnięcia na arenie międzynarodowej i zajęcie miejsc:

a) od I do III miejsca w Mistrzostwach Europy i Świata: kadetów, juniorów, seniorów w jednej federacji dla danej dyscypliny;

b) I miejsca w Mistrzostwach Polski: kadetów, juniorów, seniorów.

5. Wyróżnienia dla sportowców , o których mowa w ust.2 mogą być przyznawane zawodnikom, którym nie została przyznana nagroda za wyniki sportowe określone w ust.4.

6. Nagrody i wyróżnienia mogą być przyznawane trenerom, którzy przyczynili się do zdobycia mistrzów Polski, Europy, Świata w danej dyscyplinie sportowej.

7. W szczególnie uzasadnionym przypadku nagrodę lub wyróżnienie można przyznać trenerowi za inne osiągnięcia, niż określone w ust.6, w szczególności za:

1) propagowanie i popularyzowanie różnorodnych form aktywności fizycznej wśród mieszkańców Mysłowic;

2) upowszechnianie i rozwój sportu szkolnego;

3) wieloletnią działalność i osiągnięcia w pracy szkoleniowej;

4) aktywną działalność na rzecz klubów sportowych i innych podmiotów działających w zakresie sportu w celu tworzenia jak najlepszych warunków szkoleniowych;

5) wspieranie działalności klubów sportowych i innych podmiotów działających z zakresie kultury fizycznej;

6) organizację imprez sportowo-rekreacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta Mysłowice oraz zawodów sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

§ 2. O nagrodę lub wyróżnienie mogą się ubiegać:

1) sportowcy i trenerzy zamieszkujący w Mysłowicach i reprezentujący mysłowickie kluby sportowe;

2) sportowcy i trenerzy zamieszkujący na terenie Miasta Mysłowice będący

członkami zrzeszonymi w klubach sportowych spoza Miasta Mysłowice.

§ 3. 1. Nagroda lub wyróżnienie może być przyznana w formie pieniężnej lub rzeczowej a wyróżnienie wyłącznie w formie rzeczowej.

2. Nagroda pieniężna przyznana jest jednorazowo w następującej wysokości:

1) od 200-zł do 5.000-zł dla sportowców określonych w§1 ust.2 pkt. 1,2 .

2) od 200-zł do 3.000-zł dla trenera,

3) od 1.000-zł do 10.000-zł dla drużyny.

3. Wartość nagrody rzeczowej nie może przekraczać 1000 zł.

4. Wyróżnienia, dla zawodników za wysokie wyniki sportowe i trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, mogą być przyznawane w formie pucharów, statuetek lub książek wraz z listem gratulacyjnym.

5. Wysokość środków na nagrody określa się każdorazowo w corocznej uchwale budżetowej Miasta Mysłowice.

6. Nagrody i wyróżnienia wręczane są jednorazowo. Wręczenie nagród odbywa się uroczyście w dniu i miejscu wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Mysłowice.

7. Przyznane nagrody pieniężne przekazywane są przelewem na rachunek bankowy zawodnika lub nagrodzonego.

§ 4. Nagroda lub wyróżnienie może zostać przyznana na wniosek:

1) stowarzyszeń i klubów sportowych;

2) właściwej Komisji Rady Miasta Mysłowice;

3) Prezydenta Miasta Mysłowice;

4) zawodnika.

§ 5. 1. Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia powinien zawierać:

1) dane osobowe osoby fizycznej, drużyny lub trenera, którego wniosek dotyczy, w szczególności:

a) Imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia;

b) Miejsce zamieszkania;

c) Adres do korespondencji;

d) Adres Urzędu Skarbowego;

e) NIP, PESEL;

2) nazwę dyscypliny sportowej;

3) przynależność do klubu sportowego;

4) informację dotyczącą osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana;

5) do wniosku powinny być dołączone załączniki w postaci dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do wyróżnienia lub nagrody;

6) zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

2. Wniosek, należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Mysłowice, w terminie określonym w ogłoszeniu.

§ 6. 1. Nagrody lub wyróżnienia przyznaje Prezydent na podstawie złożonego wniosku, biorąc pod uwagę opinię Komisji , którą powołuje osobnym zarządzeniem.

2. Komisja liczy od 7 do 8 osób. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele :

a) Urzędu Miasta , 3 osoby;

b) Rady Miasta, 3 osoby;

c) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 1 osoba;

d) Rady Sportu , 1 osoba.

3. Komisja przy ocenie wniosków bierze pod uwagę rangę imprezy sportowej (igrzyska olimpijskie, Mistrzostwa Świata, Europy, Polski) zdobyte miejsca oraz, czy dana dyscyplina sportowa jest sportem olimpijskim.

4. Po zapoznaniu się z wnioskami Komisja dokonuje wyboru kandydatów do nagrody lub wyróżnienia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu.

5. Komisja po dokonaniu wyboru przedkłada Prezydentowi Miasta listę kandydatów do nagrody.

6. Decyzję o przyznaniu nagrody lub wyróżnienia podejmuje Prezydent przy założeniu, że:

1) przyznaje nagrodę jednorazowo na zasadach określonych w § 3 ust. 1,2,3;

2) może odstąpić od przyznania nagrody lub wyróżnienia , o którą wnioskowały stowarzyszenia, kluby sportowe, zawodnicy , właściwa Komisja Rady Miasta Mysłowice;

3) od decyzji Prezydenta nie przysługuje odwołanie.

7. Informację o przyznanych nagrodach i wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości przez podanie na stronie internetowej Miasta Mysłowice.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »