| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/749/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 , w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacją” klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu.

§ 2. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Miasto Mysłowice zamierza osiągnąć w zakresie sportu, obejmuje:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Mysłowice;

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Mysłowice do działalności sportowej;

3) zwiększenie aktywizacji wspólnoty samorządowej w zakresie uprawiania sportu;

4) pobudzanie kreatywności klubów sportowych w celu osiągnięcia wyników sportowych przez zawodników klubów;

5) upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej.

§ 3. Dotację celową z budżetu Miasta Mysłowice może otrzymać klub sportowy działający na terenie Miasta Mysłowice.

§ 4. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

§ 5. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach:

4) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Miasta Mysłowice, z co najmniej 21 – dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej Miasta Mysłowice.

§ 7. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Miasta Mysłowice w ciągu roku budżetowego.

§ 8. 1. Oferta klubu powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych;

2. Szczegółowy wzór oferty określi zarządzeniem Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 9. Oferty złożone w konkursie weryfikuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice.

§ 10. 1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się:

1) możliwość realizacji zadania przez kluby;

2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych;

3) kalkulację finansową;

4) promocję Miasta Mysłowice poprzez sport.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona 1 oferta.

§ 11. 1. Komisja Konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta Mysłowice protokoły z weryfikacji ofert i przedstawia oferty uznane za najkorzystniejsze.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 12. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszane w Urzędzie Miasta Mysłowice.

§ 13. Z klubem, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

§ 14. Określa się następujący zakres oraz sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby:

1) Prezydent Miasta Mysłowice sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu miasta;

2) Prezydent Miasta Mysłowice zleca kontrolę i ocenę realizacji zadania:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Poradnia Kanoniczna

Poradnia została założona przez dwóch absolwentów jedynego w Polsce Wydziału Prawa Kanonicznego znajdującego się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »