| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XL/749/13 Rady Miasta Mysłowice

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 , w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 96, poz. 620)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Ustalić warunki i tryb postępowania w zakresie wspierania finansowego, zwanego dalej „dotacją” klubów sportowych, działających w celu upowszechniania i rozwoju sportu.

§ 2. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Miasto Mysłowice zamierza osiągnąć w zakresie sportu, obejmuje:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Miasta Mysłowice;

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Miasta Mysłowice do działalności sportowej;

3) zwiększenie aktywizacji wspólnoty samorządowej w zakresie uprawiania sportu;

4) pobudzanie kreatywności klubów sportowych w celu osiągnięcia wyników sportowych przez zawodników klubów;

5) upowszechnianie i krzewienie kultury fizycznej.

§ 3. Dotację celową z budżetu Miasta Mysłowice może otrzymać klub sportowy działający na terenie Miasta Mysłowice.

§ 4. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.

§ 5. Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego o charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków z tytułu:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakupu sprzętu sportowego;

3) organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach:

4) korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

§ 6. 1. Udzielenie dotacji, odbywa się w drodze otwartego konkursu ofert, który ogłasza Prezydent Miasta Mysłowice, z co najmniej 21 – dniowym wyprzedzeniem.

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert powinno zawierać informacje o:

1) rodzaju zadania;

2) wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;

3) zasadach przyznawania dotacji;

4) terminach i warunkach realizacji zadania;

5) terminie składania ofert;

6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert.

3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Miasta Mysłowice oraz na stronie internetowej Miasta Mysłowice.

§ 7. Konkursy mogą być ogłaszane w miarę potrzeb oraz możliwości finansowych budżetu Miasta Mysłowice w ciągu roku budżetowego.

§ 8. 1. Oferta klubu powinna zawierać:

1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji;

2) termin i miejsce realizacji zadania;

3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych;

4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie;

5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;

6) potwierdzoną dokumentami informację o osiągnięciach sportowych;

2. Szczegółowy wzór oferty określi zarządzeniem Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 9. Oferty złożone w konkursie weryfikuje Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta Mysłowice.

§ 10. 1. Przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania uwzględnia się:

1) możliwość realizacji zadania przez kluby;

2) poziom sportowy określony miejscem zajmowanym przez klub w systemie rozgrywek ligowych lub miejscami zajętymi przez zawodników w sportach indywidualnych;

3) kalkulację finansową;

4) promocję Miasta Mysłowice poprzez sport.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie także wówczas, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona 1 oferta.

§ 11. 1. Komisja Konkursowa przekazuje Prezydentowi Miasta Mysłowice protokoły z weryfikacji ofert i przedstawia oferty uznane za najkorzystniejsze.

2. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Mysłowice.

§ 12. Wyniki konkursu zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej i wywieszane w Urzędzie Miasta Mysłowice.

§ 13. Z klubem, któremu przyznano dotację sporządza się na czas realizacji zadania umowę w formie pisemnej.

§ 14. Określa się następujący zakres oraz sposób kontroli i oceny realizacji zadania przez kluby:

1) Prezydent Miasta Mysłowice sprawuje bieżącą kontrolę merytoryczną wydatkowania i rozliczania dotacji udzielonej z budżetu miasta;

2) Prezydent Miasta Mysłowice zleca kontrolę i ocenę realizacji zadania:

a) stanu realizacji zadania;

b) efektywności i rzetelności wykonania zadania;

c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;

d) prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej, określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

§ 15. Sprawozdanie z wykonania zadania określonego w umowie kluby sporządzają w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Mysłowice


Grzegorz Łukaszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Hetman

Adwokat i radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa autorskiego, pracy, handlowego i europejskiego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »