| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Obwieszczenie Rady Miasta Katowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XXII/375/2004 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2004 r., Nr 39, poz. 1203), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniającą uchwałę nr XXII/375/2004 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice",

2) uchwałą nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice",

3) uchwałą nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice",

4) uchwałą nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Jerzy Forajter


Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr XXII/375/2004
Rady Miasta Katowice

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala
ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA KATOWICE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) mieszkaniowym zasobie miasta Katowice - należy przez to rozumieć lokale, które są własnością miasta albo komunalnych osób prawnych lub spółek prawa handlowego utworzonych z udziałem miasta, z wyjątkiem towarzystw budownictwa społecznego, a także lokale pozostające w samoistnym posiadaniu tych podmiotów. Do mieszkaniowego zasobu miasta zalicza się również lokale mieszkalne powstałe w wyniku nadbudowy, przebudowy, rozbudowy w budynkach stanowiących własność miasta,

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.),

3) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),

4) powierzchni mieszkalnej - należy przez to rozumieć powierzchnię mieszkalną lokalu (pokoi), w lokalach jednoizbowych powierzchnię mieszkalną pomniejsza się o 4 m2,

5) najniższej emeryturze - należy przez to rozumieć kwotę najniższej emerytury ogłaszaną na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118 z późn. zm.),

6) niepełnosprawności w stopniu znacznym - należy przez to rozumieć znaczny stopień niepełnosprawności określony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),

7) minimalnym wynagrodzeniu - należy przez to rozumieć kwotę minimalnego wynagrodzenia określoną na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679),

8) osobie bezdomnej - należy przez to rozumieć osobę bezdomną w rozumieniu art. 2 a ust. 1 pkt 5 a ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. nr 64, poz. 414 z późn. zm.).

§ 2. Lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice mogą być wynajmowane jako:

1) lokale o czynszu ustalonym przez Prezydenta Miasta Katowice w oparciu o art. 7 i 8 ustawy,

2) lokale zamienne,

3) lokale socjalne,

4) lokale o czynszu ustalonym w przetargu,

5) lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

II. ZASADY NAJMU LOKALI

Lokale o czynszu ustalonym przez Prezydenta Miasta Katowice w oparciu o art. 7 i 8 ustawy.

§ 3. [1]) 1. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzasadniającą oddanie w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice określa się jako wysokość nie niższą niż 90% najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, lub nie niższą niż 50% najniższej emerytury lecz nie przekraczającą 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym wysokość dochodu nie może być wyższa niż 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 160% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia lub potwierdzona przez pracodawcę wnioskodawcy we wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.

2. [2]) Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą, spełniającą kryterium dochodowe określone w ust. 1, która zamieszkuje w lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 6m2powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym - nie więcej niż 12m2powierzchni mieszkalnej.

3. [3]) Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza górnej granicy dochodu określonej w ust. 1, i która dotychczas zamieszkuje w lokalu mieszkalnym na podstawie umowy najmu lub innego tytułu prawnego, z wyłączeniem prawa własności lokalu, w którym na jedną osobę przypada nie więcej niż 6m2powierzchni mieszkalnej, a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym - nie więcej niż 12m2powierzchni mieszkalnej. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wielkości powierzchni mieszkalnej i liczby osób zamieszkujących w lokalu dane te powinny być potwierdzone we wniosku przez wynajmującego lub zarządcę (administratora budynku).

4. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą, która uzyskała w trybie odrębnych przepisów pozwolenie na budowę, rozbudowę, przebudowę lokalu lub adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny w obiektach budowlanych wchodzących w skład zasobu miasta Katowice.

5. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą zamieszkującą w lokalu socjalnym, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym jest wyższa niż wysokość dochodu uprawniająca do wynajmu lokalu socjalnego, lecz nie przekracza wysokości dochodu określonego w ust. 1, jeżeli osoba ta nie narusza regulaminu porządku domowego i reguluje na bieżąco opłaty z tytułu najmu lokalu socjalnego.

6. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą zamieszkującą w lokalu socjalnym, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym jest wyższa niż wysokość dochodu określona w ust. 1, jeżeli osoba ta należy do grupy osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego na podstawie art. 14 ust. 4 ustawy, oraz nie narusza regulaminu porządku domowego i reguluje na bieżąco opłaty z tytułu najmu lokalu socjalnego.

7. Umowa najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, może być zawarta z osobą spełniającą kryterium dochodowe określone w ust. 1, która opuszcza dom dziecka, rodzinę zastępczą oraz inną placówkę wychowawczą, w związku z osiągnięciem pełnoletności.

§ 3a. [4]) 1. Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, uzasadniającą obniżkę czynszu za najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1,określa się jako wysokość nie przekraczającą 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekraczającą 125% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym obowiązującej w dniu złożenia wniosku. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

2. Warunki obniżania czynszu określa uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice.

§ 3b. [5]) Lokal, o którym mowa w § 2 pkt 1 usytuowany w budynku wybudowanym po 2001 roku lub po remoncie kapitalnym z modernizacją wykonanym po 2000 roku, jeżeli nie zostanie wynajęty w trybie określonym w § 6, § 17-22, z wyłączeniem § 18 ust.3, § 19 ust. 3a lub § 26, może zostać wynajęty osobie, której najem lokalu mieszkalnego został nawiązany na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez organ miasta Katowice lub umowy najmu zawartej z Dyrektorem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, której wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 220% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym wysokość dochodu nie może być wyższa niż 260% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 210% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1. W przypadku niemożności ustalenia przez miasto Katowice wysokości dochodu powinna być ona udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia lub potwierdzona przez pracodawcę wnioskodawcy we wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy.

§ 4. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1 przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe określone w § 3 ust. 1, które są wychowankami domów dziecka, rodzin zastępczych oraz innych placówek wychowawczych jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu złożyły nie później niż w terminie dwóch lat od uzyskania pełnoletności a w przypadku gdy po uzyskaniu pełnoletności pozostają nadal w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz innych placówkach wychowawczych jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu złożyły nie później niż w terminie dwóch lat od opuszczenia tych placówek.

§ 5. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 2 pkt 1, zawiera się na czas nieoznaczony, chyba że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

Lokale zamienne

§ 6. 1. Lokale zamienne mogą być wynajmowane, z zastrzeżeniem art. 32 ustawy:

1) osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub modernizacji,

2) osobom, mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub opuszczenia ze względu na inne cele, w tym między innymi na inwestycje,

3) osobom, które utraciły lokale mieszkalne wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy.

2. Zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego z osobami mieszkającymi w lokalach nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice wyraża Prezydent Miasta Katowice.

3. Umowę najmu lokalu zamiennego zawiera się z osobami, wobec których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu zamiennego oraz z osobami, którym uprawnienie do lokalu zamiennego przyznane zostało na mocy decyzji administracyjnej wydanej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.).

Lokale socjalne

§ 7. 1.[6]) Na lokale socjalne mogą być przeznaczane lokale o obniżonym standardzie.

2. [7]) Wysokość dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta określa się jako wysokość nie przekraczającą 90% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Wysokość dochodu określa się jako średnią z trzech kolejnych miesięcy poprzedzających ustalenie możliwości oddania w najem lokalu socjalnego.

3. [8]) Umowa najmu lokalu socjalnego może być zawarta z osobą spełniającą kryterium dochodowe określone w ust. 2, która nie posiada tytułu prawnego do lokalu, jeżeli w lokalu, w którym zamieszkuje na jedną osobę przypada nie więcej niż 6m2powierzchni mieszkalnej a w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkującej niepełnosprawności w stopniu znacznym - nie więcej niż 12m2powierzchni mieszkalnej.

4. Umowa najmu lokalu socjalnego, może być zawarta z osobą spełniającą kryterium dochodowe określone w ust. 2, która opuszcza dom dziecka, rodzinę zastępczą oraz inną placówkę wychowawczą, w związku z osiągnięciem pełnoletności.

5. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się z osobami, wobec których sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego.

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, spełniającym kryterium dochodowe określone w § 7 ust. 2, które:

1) utraciły dotychczas zajmowany lokal socjalny wskutek klęski żywiołowej lub katastrofy,

2) są wychowankami domów dziecka, rodzin zastępczych oraz innych placówek wychowawczych jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu złożyły nie później niż w terminie dwóch lat od uzyskania pełnoletności a w przypadku gdy po uzyskaniu pełnoletności pozostają nadal w domach dziecka, rodzinach zastępczych oraz innych placówkach wychowawczych jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu złożyły nie później niż w terminie dwóch lat od opuszczenia tych placówek.

§ 9. Umowa najmu lokalu socjalnego winna być zawarta na okres pół roku. Umowę tą można przedłużyć na następne okresy, jeżeli najemca nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy.

Lokale o czynszu ustalonym w przetargu

§ 10. 1. Wolne lokale o powierzchni przekraczającej 80 m2mogą być oddane w najem ze stawkę czynszu ustaloną w drodze przetargu nieograniczonego.

2. W przetargu uwzględnia się wiarygodność płatniczą przyszłego najemcy.

3. Wyjściowa stawka czynszu do przetargu za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu nie może być niższa niż średnie koszty utrzymania 1 m2powierzchni użytkowej nieruchomości za ostatnie półrocze poprzedzające przetarg.

4. Umowę najmu lokalu mieszkalnego o czynszu ustalonym w przetargu zawiera się na czas nieoznaczony, chyba, że zawarcia umowy na czas oznaczony żąda lokator.

5. Nabycie przez najemcę własności lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 4, stanowiącego własność miasta i nie wyłączonego ze sprzedaży zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice, nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 5 lat od daty zawarcia umowy najmu. Nie dotyczy to wypadku, gdy sprzedaż spowoduje wyodrębnienie własności ostatniego lokalu w budynku.

6. [9]) Wolne lokale mieszkalne oddane w najem ze stawką czynszu ustaloną w drodze przetargu nieograniczonego, o którym mowa w ust. 1 nie mogą być przedmiotem zamiany.

Lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy

§ 11. 1. Umowy najmu lokali usytuowanych w budynkach zarządzanych przez szkoły i placówki w rozumieniu ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz. 329 z późn. zm.) mogą być zawierane wyłącznie na czas trwania stosunku pracy.

2. Umowy najmu lokali usytuowanych w budynkach zarządzanych przez szkoły i placówki w rozumieniu ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty w imieniu Prezydenta Miasta Katowice zawierają dyrektorzy.

III. KAUCJA MIESZKANIOWA

§ 12. 1. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jest wpłacenie kaucji mieszkaniowej zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, jakie przysługiwać będą wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Wysokość kaucji wynosi 6-krotność miesięcznego czynszu za wynajmowany lokal obliczonego według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu.

3. Z obowiązku wpłacenia kaucji mieszkaniowej zwolnione są osoby:

1) zawierające umowę najmu lokalu socjalnego,

2) zawierające umowę najmu lokalu zamiennego,

3) wstępujące w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego tj. małżonek nie będący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osoba która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci,

4) [10]) dokonujące zamiany lokali mieszkalnych, jeżeli uzyskały zwrot kaucji bez dokonania jej waloryzacji,

5) które uzyskały pozwolenie na nadbudowę, rozbudowę, przebudowę lokalu lub adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na lokal mieszkalny,

6) wyremontowały lokal na własny koszt i we własnym zakresie,

4. Kaucja może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek najemcy rozłożona na nie więcej niż 12 rat miesięcznych. Podstawę rozłożenia kaucji na raty stanowi sytuacja finansowa najemcy - dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie może przekraczać 200% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku.

5. Decyzję o rozkładaniu kaucji na raty podejmuje naczelnik wydziału właściwego do spraw lokalowych:

1) jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi powyżej 150% do 200% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku - na 3 raty miesięczne,

2) jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi powyżej 100% do 150% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku - na 6 rat miesięcznych,

3) jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi od 50% do 100% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku - na 9 rat miesięcznych,

4) jeżeli dochód na osobę w gospodarstwie domowym wynosi poniżej 50% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku - na 12 rat miesięcznych.

6. W przypadku rozłożenia kaucji na raty umowa najmu lokalu mieszkalnego może zostać zawarta po wpłacie pierwszej raty.

7. Kaucja podlega zwrotowi i waloryzacji według zasad określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

IV. KWALIFIKACJA PUNKTOWA WARUNKÓW ZAMIESZKIWANIA

§ 13. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu, o których mowa w § 18 są rozpatrywane w oparciu o kwalifikację punktową.

2. Łączna ilość punktów określających warunki zamieszkiwania jest wynikiem między ilością punktów uzyskanych w oparciu o kryteria ogólne i socjalne a ilością punktów ujemnych.

§ 14. Kryteria ogólne:

1) [11]) powierzchnia mieszkalna na 1 osobę w dotychczas zajmowanym lokalu:

-               poniżej 3 m2                                                                                                                                            30 pkt,

-               od 3 m2do 3,99 m2                                                                                                                              25 pkt,

-               od 4,0 m2do 4,99 m2                                                                                                                              20 pkt,

-               od 5,0 m2do 6 m2                                                                                                                              15 pkt,

-               od 6,01 m2do 12 m2

w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy, członka jego rodziny lub osoby z nim zamieszkują niepełnosprawności w stopniu znacznym                                                                                                                                                                         15 pkt.

Jeżeli małżonkowie zamieszkują osobno przy określeniu punktacji należy metraż przypadający na każdego z małżonków dodać a następnie podzielić przez dwa.

2) mieszkanie z pomieszczeniami do wspólnego używania:

-               wspólny przedpokój                                                                                                                               2 pkt,

-               wspólne przynajmniej jedno z pomieszczeń typu kuchnia, łazienka                                           5 pkt,

3) okres oczekiwania na zawarcie umowy najmu po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

-               za każdy pełny rok                                                                                                                               2 pkt,

4) [12]) dochód na osobę w gospodarstwie jednoosobowym:

-               poniżej 90% najniższej emerytury                                                                                                   20 pkt,

-               od 90% do 200% najniższej emerytury                                                                                                   15 pkt,

-               od 90% do 220% najniższej emerytury w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy niepełnosprawności w stopniu znacznym                                                                                                                                                                                                     15 pkt,

5) [13]) dochód na jedną osobę w gospodarstwie wieloosobowym:

-               poniżej 50% najniższej emerytur                                                                                                   20 pkt,

-               od 50% do 100% najniższej emerytury                                                                                                   15 pkt,

-               od 50% do 160% najniższej emerytury w przypadku orzeczonej przez organ właściwy do spraw orzekania o niepełnosprawności wobec wnioskodawcy lub członka jego rodziny niepełnosprawności w stopniu znacznym                                                                                                                                            15 pkt,

6) osoby zajmujące lokal mieszkalny o złym stanie technicznym:

-               silne zawilgocenie i zagrzybienie lokalu (opinia Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, Terenowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej lub innej osoby uprawnionej do wydawania opinii o stanie technicznym)                                                                                                   5 pkt,

-               uciążliwość zamieszkiwania w lokalu z powodu braku odpowiedniej wentylacji, ugięcia stropu lub wystąpienia pęknięć ścian, nie powodujące jednak bezpośrednio zagrożenia dla życia i zdrowia lokatorów (opinia Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach lub Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego)                                                                                                                5 pkt,

7) osoby zamieszkujące na terenie miasta Katowice

-               od 5 lat do 8 lat                                                                                                                                             5 pkt,

-               powyżej 8 lat do 10 lat                                                                                                                               8 pkt,

-               powyżej 10 lat                                                                                                                                             10 pkt,

§ 15. Kryteria socjalne:

1) [14]) osoby bezdomne (fakt bezdomności potwierdza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)               25 pkt,

1a) [15]) (skreślony),

1b) [16]) (skreślony),

1c) [17]) osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych za każdy pełny rok 5 pkt,

1d) [18]) osoby bezdomne przebywające w ośrodkach wsparcia dla osób bezdomnych powyżej 3 lat               10 pkt,

2) osoby samotnie wychowujące dzieci (własne i przysposobione)                                                                       10 pkt,

3) małżeństwo zamieszkujące osobno:

-               bezdzietne                                                                                                                                             2 pkt,

-               posiadające dzieci                                                                                                                               5 pkt,

4) [19]) stosunki społeczne w dotychczasowym miejscu zamieszkiwania oraz warunki zdrowotne wnioskodawcy:

-               członkowie rodzin zagrożonych patologią, których dalsze przebywanie w dotychczasowym miejscu zamieszkania zagraża zdrowiu                                                                                                                10 pkt,

-               osoby niepełnosprawne, przewlekle chore oraz członkowie rodzin zamieszkujący z osobami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, obłożnie chorymi, wymagającymi stałej opieki              10 pkt

§ 16. Punkty ujemne:

1) wykroczenia w sposób rażący i uporczywy przeciwko porządkowi domowemu                             20 pkt,

2) dewastacja lokalu mieszkalnego i urządzeń wspólnego użytku                                                         20 pkt,

3) zaleganie z opłatami czynszowymi na okres:

-               do 6 m-cy                                                                                                                                             10 pkt,

-               powyżej 6 m-cy do 12 m-cy                                                                                                                 15 pkt,

-               powyżej 12 m-cy                                                                                                                               20 pkt,

Punkty ujemne za zaleganie z opłatami czynszowymi są przyznawane również w przypadku gdy zadłużenie z tytułu używania lokalu mieszkalnego zostało umorzone, chyba że od dnia umorzenia upłynęło 5 lat;

4) bezprawne zajęcie lokalu mieszkalnego                                                                                                   10 pkt,

5) zbycie prawa własności do poprzednio zajmowanego lokalu                                                                       30 pkt.

§ 16a. [20]) Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu na warunkach określonych w § 3b rozpatrywane są w oparciu o kwalifikację punktową.

1) Okres zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym lokalu:

-               powyżej 10 lat                                                                                                                                             6 pkt,

-               od 5 lat do 10 lat                                                                                                                               4 pkt,

-               poniżej 5 lat                                                                                                                                             2 pkt.

2) Powierzchnia mieszkalna dotychczas zajmowanego lokalu:

-               powyżej 120 m2                                                                                                                                            3 pkt,

-               od 101 m2do 120 m2                                                                                                                              2 pkt,

-               od 81 m2do 100 m2                                                                                                                              1 pkt,

-               do 80 m2                                                                                                                                            0 pkt.

3) Niepełnosprawność w stopniu znacznym:                                                                                                   5 pkt.

4) Zaleganie z opłatami czynszowymi za okres powyżej 6 miesięcy               :                                          3 pkt

V. TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU NA CZAS NIEOZNACZONY I O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO

§ 17. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego przyjmuje wydział właściwy do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice. Wydział ten prowadzi rejestr osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, 2 i 3.

§ 18. 1. Wnioski o zawarcie umowy najmu lokali na czas nieoznaczony i lokali socjalnych rozpatruje wydział właściwy do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice.

2. Kwalifikację punktową w § 14-16 zawiera "Formularz kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania".

3. [21]) Kwalifikację punktową określoną w § 16a zawiera "Formularz kwalifikacji punktowej warunków zamieszkiwania na podstawie decyzji administracyjnej lub umowy najmu zawartej z Dyrektorem Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach

§ 19. 1.[22]) Wydział właściwy do spraw lokalowych w oparciu o rozpatrzone wnioski sporządza na dany rok kalendarzowy projekty list osób oczekujących na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu:

1) lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1, z wyłączeniem lokalu, o którym mowa w § 3b,

2) lokalu socjalnego.

2. [23]) Projekty list, o których mowa w ust. 1 sporządzane są na podstawie złożonych wniosków i aktualnych danych. Niedostarczenie aktualnych danych w terminie oznaczonym przez wydział właściwy do spraw lokalowych spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

3. Osoby opuszczające domy dziecka, rodziny zastępcze oraz inne placówki wychowawcze oczekujące na zawarcie umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i lokalu socjalnego umieszczane są na listach przez wydział właściwy do spraw lokalowych, zgodnie z datą złożenia wniosku.

3a. [24]) Osoby, o których mowa w §3b umieszczane są na liście przez wydział właściwy do spraw lokalowych, zgodnie z datą złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku w tej samej dacie przez kilka osób o kolejności decyduje liczba punktów uzyskanych w oparciu o kryteria określone w § 16a.

4. Kolejność osób umieszczonych w projektach list osób oczekujących na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i lokalu socjalnego, których wnioski rozpatrywane są w oparciu o kryteria określone w § 14 -16, wynika z liczby punktów uzyskanych w oparciu o te kryteria.

W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez kilka osób decyduje data złożenia wniosku.

5. Liczba osób umieszczonych w projektach list, o których mowa w ust. 4, zależy od prognozowanej liczby mieszkań przeznaczonych do wynajmu w danym roku.

6. Projekty list osób oczekujących na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i lokalu socjalnego, których wnioski rozpatrywane są w oparciu o kryteria określone w § 14-16, i listy, o których mowa w ust. 3 kontrolowane są przez Komisję Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Katowice.

7. Projekty list, o których mowa w ust. 6 z wyłączeniem list, o których mowa w ust. 3 zatwierdza Prezydent Miasta Katowice.

8. Zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Katowice listy osób oczekujących na wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 2 pkt 1 i lokalu socjalnego, których wnioski rozpatrywane są w oparciu o kryteria określone w § 14-16, wywieszone zostają na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Katowice.

9. Jeżeli listy, o których mowa w ust. 8, zostaną zrealizowane przed końcem roku kalendarzowego uzupełnia się je w trybie określonym w § 17, § 18, § 19 ust. 1, 2, 4, 5.

§ 20. Listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu zamiennego sporządza wydział właściwy do spraw lokalowych.

§ 21. Listę osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego orzeczonego wyrokiem sądu sporządza wydział właściwy do spraw lokalowych.

§ 22. 1. Do zawarcia umowy najmu w kolejności zgodnej z listą, o której mowa w § 19 ust. 3 i 8 oraz w § 21 kieruje naczelnik wydziału właściwego do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice lub kierownik właściwego referatu tego wydziału.

2. [25]) Do zawarcia umowy najmu lokalu, o którym mowa w § 20 i § 3b kieruje naczelnik wydziału właściwego do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice.

3. Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach zawiera w imieniu miasta Katowice umowy najmu lokalu mieszkalnego na podstawie skierowań wydanych przez naczelnika wydziału właściwego do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice lub kierownika właściwego referatu tego wydziału.

§ 23. [26]) Jeżeli osoba umieszczona na liście, o której mowa w § 19 ust. 3 i 8 oraz w § 19 ust. 3a trzykrotnie odmówi przyjęcia propozycji zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego zostanie skreślona z listy.

§ 23a. [27]) Jeżeli osoba umieszczona na liście, o której mowa w § 19 ust. 3, 3a i 8, z przyczyn nieleżących po stronie miasta Katowice nie zawrze umowy najmu lokalu mieszkalnego w okresie 3 lat od dnia umieszczenia jej na liście, zostanie skreślona z listy.

§ 24. Wydział właściwy do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice prowadzi ewidencję wydanych skierowań do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego.

VI. WARUNKI DOKONYWANIA ZAMIANY LOKALI WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA ORAZ ZAMIANY POMIĘDZY NAJEMCAMI LOKALI NALEŻĄCYCH DO TEGO ZASOBU A OSOBAMI ZAJMUJĄCYMI LOKALE WCHODZĄCE W SKŁAD INNYCH ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH

§ 25. 1. Najemcy mogą dokonywać pomiędzy sobą zamiany lokali na zasadzie dobrowolności pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do zajmowanego lokalu i wyrażenia zgody na zamianę przez uprawnionego dysponenta lokalu.

2. Na pisemne żądanie najemcy umowa najmu lokalu może być zawarta również w przypadku, gdy w wyniku zamiany mieszkania na 1 członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2powierzchni mieszkalnej.

3. Najemca składa wniosek o zamianę mieszkania w wydziale właściwym do spraw lokalowych Urzędu Miasta Katowice.

§ 26. Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez miasto wolnego lokalu w zamian za lokal wchodzący w skład mieszkaniowego zasobu miasta dotychczas zajmowany przez najemcę, po spełnieniu przynajmniej jednego z wymienionych niżej kryteriów:

1) przechodzi na lokal mieszkalny o mniejszym metrażu lub o niższym standardzie,

2) przechodzi na równorzędny lokal mieszkalny,

3) przechodzi na lokal mieszkalny o większym metrażu lub o wyższym standardzie jeżeli wysokość dochodu jego rodziny gwarantuje płatność czynszu za najem takiego lokalu,

4) wnioskodawca lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną.

5) [28]) wykona, na własny koszt, remont lokalu mieszkalnego, do którego przechodzi, w zakresie określonym przez wynajmującego.

§ 26a. [29]) Zamiana może również polegać na dostarczeniu przez miasto wolnego lokalu osobie niepełnosprawnej ruchowo, która zamieszkuje w nieruchomości stanowiącej własność prywatną i przejętej w zarząd na mocy decyzji administracyjnej, pozostającej w administrowaniu Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

§ 27. 1. Zamiana może polegać na dostarczeniu przez miasto wolnego lokalu dla pracownika szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty w przypadku rozwiązania z tym pracownikiem stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, jeżeli zamieszkuje w lokalu mieszkalnym usytuowanym w budynku zarządzanym przez szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty i jeżeli pracownikowi lub jego małżonkowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

2. W przypadku śmierci pracownika, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania stosunku pracy lub przed dokonaniem zamiany zajmowanego lokalu, zamiana może polegać na dostarczeniu przez miasto wolnego lokalu osobom bliskim pracownikowi (tj. małżonkowi tej osoby, jego dzieciom i dzieciom jego współmałżonka, innym osobom, wobec których pracownik był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych oraz osobie, która pozostawała z nim faktycznie we wspólnym pożyciu), które pozostawały z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

VII. ZASADY POSTĘPOWANIA W STOSUNKU DO OSÓB, KTÓRE POZOSTAŁY W LOKALU OPUSZCZONYM PRZEZ NAJEMCĘ LUB W LOKALU, W KTÓREGO NAJEM NIE WSTĄPIŁY PO JEGO ŚMIERCI

§ 28. [30]) 1. Z osobami, które do dnia wejścia w życie ustawy zamieszkiwały i pozostały w lokalu po opuszczeniu go i wymeldowaniu najemcy lub pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 § 2 kodeksu cywilnego może zostać zawarta umowa najmu pod warunkiem, że:

1) zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego opuszczenia i wymeldowania najemcy lub śmierci najemcy, jednak przez okres nie krótszy niż 5 lat,

2) nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,

3) utrzymują lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

4) przestrzegają regulamin porządku domowego,

5) opłacają odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

2. Z osobami, które po dniu wejścia w życie ustawy zamieszkały i pozostały w lokalu po opuszczeniu go i wymeldowaniu najemcy lub pozostały w lokalu po śmierci najemcy i nie wstąpiły w stosunek najmu w trybie art. 691 § 2 kodeksu cywilnego może zostać zawarta umowa najmu lokalu jeżeli spełniają warunki określone w ust. 1 i kryterium dochodowe określone w § 3 ust. 1.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

§ 29. 1. Nie tracą mocy umowy najmu lokalu osób zamieszkujących w budynkach przejmowanych do mieszkaniowego zasobu miasta i posiadających umowy najmu lokalu zawarte z dotychczasowymi właścicielami. Zapisy dotyczące aktualnego wynajmującego i wynikające z uchwał obowiązujących w mieszkaniowym zasobie miasta Katowice wprowadza się do umów najmu aneksem.

2. Prezydent Miasta Katowice w szczególnie uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę osobie zajmującej lokal bez tytułu prawnego w budynkach przejętych przez miasto na zawarcie umowy najmu tego lokalu.

3. [31]) Umowy najmu lokali mieszkalnych oddanych przez miasto, na podstawie przepisów prawa, do dyspozycji Policji, Straży Pożarnej, Wojska, Służby Więziennej i innych instytucji zawierane są z pracownikami tych jednostek na podstawie decyzji wydanych przez uprawnione osoby.

4. Prezydent Miasta Katowice w szczególnie uzasadnionych przypadkach może osobie ubiegającej się o przyłączenie pomieszczeń przyległych do lokalu aktualnie zajmowanego wyrazić zgodę na wynajęcie tych pomieszczeń. Postanowienia dotyczące wynajmu pomieszczeń przyległych do lokalu aktualnie zajmowanego wprowadza się do umowy najmu aneksem, po wypełnieniu wymogów dotyczących prac remontowo-adaptacyjnych określonych przez wynajmującego.

5. Prezydent Miasta Katowice na żądanie zawarcia umowy na czas oznaczony osoby, której umowę najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta rozwiązano z powodu zadłużenia czynszowego, i która nie uregulowała tego zadłużenia, może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu na czas oznaczony celem jego zamiany. Do zamiany lokali może dojść po rozliczeniu zaległości czynszowych.

5a. [32]) Prezydent Miasta Katowice na wniosek osoby, której umowę najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta rozwiązano z powodu zadłużenia czynszowego, po spłacie zadłużenia może wyrazić zgodę na ponowne zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu.

6. Prezydent Miasta Katowice na wniosek osoby, wobec której orzeczona została eksmisja z lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu miasta, a której sytuacja materialna i rodzinna będąca przyczyną orzeczenia eksmisji uległa zmianie, po spłacie zadłużenia czynszowego i kosztów procesu sądowego może wyrazić zgodę na ponowne zawarcie umowy najmu dotychczas zajmowanego lokalu.

6a. [33]) Na wniosek najemcy, z którym zawarto umowę najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy przed dniem wejścia w życie ustawy, może zostać zawarta umowa najmu tego lokalu na czas nieoznaczony. Zmianę wprowadza się do umowy w drodze aneksu.

6b. [34]) Prezydent Miasta Katowice w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Miasta związanymi z jego rozwojem i podniesieniem atrakcyjności może poza trybem określonym w niniejszych Zasadach wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu mieszkalnego usytuowanego w obrębie obszaru objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice osobie związanej z działalnością naukową, społeczno-kulturalną lub artystyczną nie posiadającej tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miasta Katowice.

6c. [35]) Prezydent Miasta Katowice w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zamieszkującej w lokalu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice usytuowanym w obrębie obszaru objętego 2Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Katowice Centrum - pierzeja ul. Mariackiej, z uwagi na uciążliwości zamieszkiwania związane z prowadzoną działalnością kulturalną i usługową może wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu z mieszkaniowego zasobu miasta Katowice, jeżeli najem lokalu nastąpił przed 2007 r. tj. objęciem ulicy ww. Programem i osoba ta spełnia kryterium dochodowe określone w § 3b ust. 1.

7. Kontrolę realizacji niniejszych Zasad sprawuje Rada Miasta Katowice na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).


[1]) § 3 ust. 1 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 1 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. zmieniającej uchwałę nr XXII/375/2004 Rady Miasta Katowice z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice", §1 pkt 1 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice", § 1 pkt 1 uchwały nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice" oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice".

[2]) § 3 ust. 2 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 1 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.oraz  §1 pkt 2 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r.

[3]) § 3 ust. 3 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 1 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. , §1 pkt 3 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r. oraz § 1 pkt 1 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[4]) § 3a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[5]) § 3b dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r., w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 2 uchwały nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r. oraz § 1 pkt 2 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[6]) § 7 ust. 1 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 3 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[7]) § 7 ust. 2 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 3 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[8]) § 7 ust. 3 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 3 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. oraz § 1 pkt. 4 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r.

[9]) § 10 ust. 6 dodany przez § 1 pkt. 4 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[10]) § 14 ust. 3 pkt 4 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 5 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[11]) § 14 pkt 1 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 6 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. oraz § 1 pkt 5 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r.

[12]) § 14 pkt 4 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 7 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r oraz  § 1 pkt. 3 uchwały nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r.

[13]) § 14 pkt 5 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 7 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r

[14]) § 15 pkt 1 w brzmieniu ustalonym  § 1 pkt. 3 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[15]) § 15 pkt 1a dodany przez § 1 pkt. 7 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r., zmieniony przez § 1 pkt. 6 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r., uchylony przez § 1 pkt. 4 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[16]) § 15 pkt 1b dodany przez § 1 pkt. 6 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r., uchylony przez § 1 pkt. 4 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[17]) § 15 pkt 1c dodany przez § 1 pkt. 6 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r., w brzmieniu ustalonym 1 pkt. 5 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[18]) § 15 pkt 1d dodany przez § 1 pkt. 6 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r., w brzmieniu ustalonym 1 pkt. 6 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[19]) § 15 pkt 4 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 9 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[20]) § 16a dodany przez § 1 pkt. 10 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[21]) § 18 pkt 3 dodany przez § 1 pkt. 11 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[22]) § 19 ust. 1 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 12 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[23]) § 19 ust. 2 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt 12 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[24]) § 19 ust. 3a dodany przez § 1 pkt 13 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[25]) § 22 ust. 2 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 14 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[26]) § 23 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 15 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. oraz  § 1 pkt. 4 uchwały nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r.

[27]) § 23a dodany przez § 1 pkt 7 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

[28]) § 26 pkt 5 dodany przez § 1 pkt. 16 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[29]) § 26a dodany przez § 1 pkt. 7 uchwały nr XXX/649/08 Rady Miasta Katowice z dnia 29 września 2008 r.

[30]) § 28 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 17 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[31]) § 29 ust.3 w brzmieniu ustalonym § 1 pkt. 18 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[32]) § 29 ust. 5a dodany przez § 1 pkt. 5 uchwały nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r.

[33]) § 29 ust. 6a dodany przez § 1 pkt. 19 uchwały nr LV/1161/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r.

[34]) § 29 ust. 6b dodany przez § 1 pkt. 6 uchwały nr XLV/935/09 Rady Miasta Katowice z dnia 31 sierpnia 2009 r.

[35]) § 29 ust. 6c dodany przez § 1 pkt. 8 uchwały nr XV/273/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »