| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 0007.18.2013 Rady Gminy Goleszów

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Goleszów nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 oraz art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j.Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych, Rada Gminy Goleszów uchwala co następuje

§ 1. Zmienia się uchwałę Rady Gminy Goleszów nr 21/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 rokuw sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów w ten sposób, że art. 2 zalącznika nr 1 przedmiotowej uchwały otrzymuje brzmienie: „Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin (zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) dla pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów i doradców zawodowych określa się na 24 godziny”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Goleszów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Kazimierz Wisełka


Uzasadnienie

W myśl art. 91d w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego wykonuje rada gminy w zakresie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 cytowanej ustawy, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, w tym pedagogów, psychologów, logopedów oraz doradców zawodowych. Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi
w Karcie Nauczyciela, organ prowadzący szkoły zobligowany jest do określenia tygodniowego, nie przekraczającego 40 godzin, obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli specjalistów.

W Powiecie Cieszyńskim tygodniowe pensum nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych, wynosi średnio 25 godzin. W Gminie Goleszów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych dla pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów obecnie to 20 godzin.

Podwyższenie pensum tygodniowego nauczycieli specjalistów, nie jest związane
z dodatkowym wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. Podniesienie pensum z 20 na 25 godzin tygodniowo wpłynie korzystnie na jakość i skuteczność podejmowanych działań specjalistycznych: dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych w stosunku do jednego ucznia, który wymaga intensywniejszego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487), charakter pracy nauczycieli specjalistów, jak i zakres zadań i obowiązków niezbędnych do realizacji celów działalności, powoduje konieczność skoncentrowania się na zajęciach prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. W większości są to zajęcia indywidualne lub zajęcia w niewielkich grupach uczniów, co czyni tę pracę całkowicie inną rodzajowo od pracy nauczyciela realizującego w oddziale, podstawę programową danego przedmiotu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dowson Holdings Limited

Optymalizacja podatkowa, konta i spółki zagraniczne

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »