| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/286/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie trybu udzielania dotacji z budżetu Gminy Ornontowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy Ornontowice innych niż określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie: art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1,   art. 41 ust. 1, art. 42   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),art. 221 ust. 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm.);na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i   Mienia,  

Rada Gminy Ornontowice  
uchwala:  

§   1.   Z budżetu Gminy Ornontowice mogą być udzielone dotacje podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i   niedziałającym w   celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z   realizacją zadań Gminy Ornontowice innych niż określone w   art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z   2010 r. nr 234 poz. 1536 z   późn. zm.).  

§   2.   1.   Podstawą do udzielenia dotacji jest złożenie wniosku przez podmiot, o   którym mowa w   § 1. Wnioski mogą być składane przez podmioty z   własnej inicjatywy bądź na zaproszenie Wójta Gminy, skierowane do podmiotów imiennie lub poprzez jego udostępnienie na tablicy ogłoszeń w   Urzędzie Gminy, w   Biuletynie Informacji Publicznej względnie w   mediach.  

2.   Wniosek powinien zawierać w   szczególności:  

1)   dane podmiotu (nazwa podmiotu, adres siedziby, adres do korespondencji, numer telefonu/faxu),  

2)   nazwę organu rejestrowego podmiotu, numer rejestrowy, datę rejestracji,  

3)   numer rachunku bankowego i   nazwę banku, w   którym jest prowadzony,  

4)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania,  

5)   kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania, informację o   posiadanych zasobach rzeczowych i   kadrowych wskazujących na możliwość wykonania zadania,  

6)   informację o   posiadanych własnych oraz uzyskanych z   innych źródeł środkach finansowych na realizację zadania,  

7)   kwotę wnioskowanej dotacji.  

3.   Wniosek powinien być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w   imieniu podmiotu.  

4.   Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w   ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.  

5.   Decyzję o   przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy.  

6.   Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy, zawartej w   formie pisemnej, zawierającej co najmniej informacje określone w   art. 221 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych.  

7.   Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w   przypadku nieterminowego lub nieprawidłowego jej wykonywania.  

§   3.   1.   Dotacje przekazywane będą na rachunek bankowy podmiotu w   terminie i   na warunkach określonych w   umowie.  

2.   Za prawidłowe rozliczenie dotacji odpowiedzialny jest dysponent środków wyznaczony przez Wójta Gminy.  

3.   Dotowany podmiot obowiązany jest na oryginałach dowodów księgowych zamieścić klauzulę: "Dotacja Gminy Ornontowice, zgodnie z   umową nr ..., z   dnia ..." oraz klauzulę: "Wydatek zrealizowano zgodnie z   ustawą Prawo zamówień publicznych, w   trybie ...".  

4.   Podmiot dotowany zobowiązany jest przedłożyć Wójtowi Gminy sprawozdanie merytoryczne z   realizacji zadania oraz rozliczenia dotacji, w   terminie i   na zasadach określonych w   umowie.  

5.   Rozliczenie dotacji obejmuje w   szczególności:  

1)   zestawienie wydatków faktycznie poniesionych na realizację zadania wraz ze wskazaniem wszystkich źródeł ich finansowania,  

2)   kserokopie dowodów księgowo-finansowych związanych ze zrealizowaniem zadaniem, dotyczących wydatków sfinansowanych z   dotacji Gminy, uwierzytelnionych przez podmiot dotowany,  

3)   ewentualne potwierdzenie odbioru nagród rzeczowych.  

6.   Rozliczenie dotacji winno być podpisane przez osoby reprezentujące strony umowy. Ze strony Gminy rozliczenie weryfikuje dysponent środków i   zatwierdza Wójt Gminy.  

7.   Dotacja nie rozliczona bądź nie wykorzystana w   terminie określonym w   umowie podlega zwrotowi proporcjonalnie w   stosunku do nie rozliczonego bądź nie zrealizowanego, za zasadach określonych w   umowie.  

§   4.   1.   Dysponent środków może przeprowadzać bieżącą kontrolę merytoryczną wykonywania zleconego zadania. Podmiot dotowany ma obowiązek zapewnić kontrolującemu wgląd w   realizację zadania, na które udzielono dotacji, w   każdej fazie realizacji oraz po jego zakończeniu.  

2.   Zlecający zadanie publiczne dokonuje kontroli i   oceny realizacji zadania w   zakresie:  

1)   zgodności realizacji zadania z   zapisami umowy,  

2)   stanu realizacji zadania,  

3)   efektywności, rzetelności, jakości i   terminowości wykonania zadania,  

4)   prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,  

5)   zgodności sposobu realizacji zadania i   wydatkowania środków z   obowiązującymi przepisami i   dokumentacją prowadzoną przez podmiot.  

3.   Dotacja lub jej część:  

1)   wykorzystana niezgodnie z   przeznaczeniem,  

2)   pobrana nienależnie lub w   nadmiernej wysokościpodlega zwrotowi do budżetu Gminy Ornontowice wraz z   odsetkami w   wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w   ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, o   których mowa w   pkt. 1) lub pkt. 2).  

4.   Odsetki od dotacji podlegających zwrotowi nalicza się począwszy od dnia:  

1)   przekazania dotacji wykorzystanej niezgodnie z   przeznaczeniem,  

2)   stwierdzenia nieprawidłowego naliczania lub nienależnego pobrania dotacji.  

§   5.   Wójt Gminy zapewni jawność postępowania o   udzielenie dotacji poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej informacji o   zawartych umowach i   możliwości wglądu w   dokumentację rozliczeniową.  

§   6.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   7.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Bierła

Ekspert Aferry.pl, specjalista ds. marketingu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »