| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/291/13 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6r ust. 3   oraz art. 5   ust. 1   pkt 1) Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity: Dz. U. z   2012 r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   i art. 41  
ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z   2001 r. poz 1591 z   późn. zm.),  

Rada Gminy Ornontowice uchwala:  

§   1.   Określa się szczegółowy sposób i   zakres świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujący: ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów oraz sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

§   2.   Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzona przez nich na nieruchomości, na terenie Gminy Ornontowice, zgodnie z   zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego oraz uwzględniając Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice.  

§   3.   Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone będzie z   częstotliwością określoną w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice.  

§   4.   1.   Do punktu selektywnej zbiórki odpadów właściciele nieruchomości będą samodzielnie dostarczać odpady zebrane w   sposób selektywny.  

2.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów odbierane będą odpady, których odbiór był niemożliwy podczas zbiórki tych odpadów prowadzonej zgodnie z   harmonogramem, o   którym mowa w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice.  

3.   W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbierane będą następujące odpady: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w   tym opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowo-budowlane ze strumienia odpadów komunalnych, opony, zużyte urządzenia elektryczne i   elektroniczne, baterie i   akumulatory, leki, odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych wymienione w   grupie 20, zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Środowiska z   27 września z   2001 roku w   sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).  

§   5.   Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w   pojemniki i   worki służące do zbierania odpadów komunalnych (bez ich utrzymywania w   odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i   technicznym), w   ramach opłaty o   której mowa w   §   1, w   ilościach i   pojemnościach zgodnych z   zapisami Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego oraz Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Ornontowice.  

§   6.   Traci moc Uchwała Nr XXIV/240/12 Rady Gminy Ornontowice z   dnia 28 listopada 2012 r. w   sprawie szczegółowego sposobu i   zakresu świadczenia usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 257 z   dnia 9   stycznia 2013 r.).  

§   7.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ornontowice.  

§   8.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Zientek

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr n.prawnych Roman Ziembiński

Od ponad 20 lat doradza i asystuje w prowadzeniu postępowań upadłościowych i naprawczych oraz przejmuje tymczasowy zarząd kryzysowy w wielu firmach krajowych i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »