| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/271/13 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 28 marca 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 400a ust.1 pkt 5, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

Rada Miejska w Siewierzu
u c h w a l a:

§ 1. Zasady udzielania dotacji celowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. Zasady i szczegółowy tryb postępowania o udzielenie dotacji i sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania inwestycji określa załącznik do uchwały – "Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, które wykonały zadanie inwestycyjne służące ochronie środowiska polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Siewierz".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/271/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 28 marca 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ OSOBOM FIZYCZNYM, WSPÓLNOTOM MIESZKANIOWYM, OSOBOM PRAWNYM, PRZEDSIĘBIORCOM, JEDNOSTKM SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH BEDACYCH GMINNYMI LUB POWIATOWYMI OSOBAMI PAWNYMI ORAZ TRYBU POSTEPOWANIA W SPRAWIE UDZIELANIA DOTACJI I SPOSOBU JEJ ROZLICZANIA

1. Gmina Siewierz udziela dotacji celowej osobom fizycznym, zwanymi dalej Inwestorami, które na terenie nieruchomości położonej w Gminie Siewierz, do której posiadają tytuł prawny, zrealizowały zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania jest:

- rachunek lub faktura VAT dokumentująca poniesione koszty tytułem wykonania zadania, wystawione na Inwestora,

- dokumentacja fotograficzna obrazująca istniejący stan przed wykonaniem zadania i po wykonaniu zadania sporządzona przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Gminy Siewierz,

- protokół stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Definicje:

1) pod pojęciem nieruchomości należy rozumieć nieruchomość zabudowaną budynkiem jednorodzinnym, jak również budynkiem wielorodzinnym lub gospodarczym, budynkiem usługowo – handlowym, budynkiem socjalnym.

2) pod pojęciem tytułu prawnego do nieruchomości należy rozumieć dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku (np. akt własności, umowa najmu, decyzja administracyjna, odpis z księgi wieczystej itp.):

- w przypadku własności, współwłasności, wieczystego użytkowania – aktualny (nie starszy niż 3 miesiące) odpis z księgi wieczystej lub akt własności ziemi,

- w przypadku ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebność, spółdzielcze własnościowe prawo lokalowe) – aktualny odpis z księgi wieczystej,

- w przypadku praw obligacyjnych do nieruchomości (najem, dzierżawa, użyczenie, dożywocie) stosowana umowa, a w przypadku dożywocia – aktualny odpis z księgi wieczystej,

- w przypadku spadkobierców, którzy nie ujawnili tytułu prawnego do nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków lub w księdze wieczystej – prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź prawomocne postanowienie sądu dotyczące spadku lub akt notarialny poświadczający dziedziczenie ustawowe lub testamentowe.

3) pod pojęciem wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków należy rozumieć zakup i zainstalowanie.

4. Dotacja jest udzielana na częściowe pokrycie kosztów wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w wysokości 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

5. Dotacja, o której mowa w punkcie 4 może być przyznana jeden raz dla danej nieruchomości.

6. Dofinansowaniu nie podlegają:

- przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na obszarach, gdzie istnieje techniczna możliwość podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenach, gdzie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie zezwala na lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków z systemem rozsączającym, a jedynie zbiornik zamknięty (szambo).

7. Dotacją objęte będą tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.

8. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane w danym roku budżetowym według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.

9. Celem ubiegania się o dotacje należy złożyć wniosek o udzielenie dotacji – załącznik Nr 1 wraz z następującymi dokumentami (oryginały do wglądu):

1) tytuł prawny do nieruchomości,

2) zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

3) opinia Zakładu Usług Wodnych i Kanalizacyjnych w Siewierzu o braku możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej,

4) pozwolenie na budowę (jeżeli jest wymagane),

5) pozwolenie wodno – prawne (jeżeli jest wymagane),

6) rachunki lub faktury VAT dokumentujące poniesione wydatki na wykonanie zadania polegającego na wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków,

7) kopia dowodu osobistego.

10. Wymogiem przyznania dotacji jest zlikwidowanie zbiornika bezodpływowego (szamba).

11. Wnioski Inwestorów, którzy wykonali przydomowe oczyszczalnie ścieków w latach ubiegłych oraz przed wejściem w życie Uchwały Nr XXIX/271/13 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania nie będą rozpatrywane.

12. Wnioski o udzielenie dotacji będą przyjmowane do wyczerpania posiadanych środków finansowych na dany rok budżetowy, lecz nie dłużej niż do dnia 31 października każdego roku.


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/271/13
Rady Miejskiej w Siewierzu
z dnia 28 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »