| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/436/2013 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Tarnowskich Górach
uchwala:

§ 1. Nadać Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach Statut w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLII/379/2005 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 8 czerwca 2005r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław KOWOLIK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/436/2013
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach
z dnia 27 marca 2013 r.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                                 

§ 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach zwany dalej Ośrodkiem działa na podstawie obowiązującego prawa, a w szczególności:

1) ustawy o pomocy społecznej,

2) ustawy o finansach publicznych,

3) ustawy o samorządzie gminnym,

4) innych ustaw jeżeli obowiązek ich realizacji przez Ośrodek wynika z odrębnych przepisów,

5) niniejszego Statutu.

§ 2. Ośrodek jest gminną jednostką organizacyjną, podporządkowaną organom gminy, finansowaną przez:

1) gminę Tarnowskie Góry w zakresie zadań własnych,

2) budżet państwa w zakresie zadań zleconych.

§ 3. Terenem działania Ośrodka jest Gmina Tarnowskie Góry.

1) Siedziba Ośrodka mieści się w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 15.

2) Ośrodek używa pieczęci z pełnym adresem i w pełnym brzmieniu.

§ 4. 1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Rada Miejska w Tarnowskich Górach i Burmistrz Miasta.

2. W sprawach zleconych gminie w zakresie administracji rządowej nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda Śląski.

Rozdział 2.
CELE I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 5. 1. Podstawowym celem Ośrodka jest:

1) pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji,

2) zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, w celu umożliwienia im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2. Ośrodek w swoim działaniu realizuje zadania własne gminy, w tym o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej.

3. Przy wykonaniu zadań Ośrodek współdziała z samorządem terytorialnym, ośrodkami pomocy społecznej w całym kraju, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, Śląskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewodą Śląskim, jednostkami służby zdrowia, sądami, policją, szkołami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, kościołami oraz innymi podmiotami.

§ 6. Przedmiotem działalności Ośrodka są zadania wynikające z ustaw:

1) o pomocy społecznej,

2) o świadczeniach rodzinnych,

3) o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,

5) o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

6) o przeciwdziałaniu narkomanii,

7) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

8) o dodatkach mieszkaniowych,

9) o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

10) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

11) z uchwał Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach, zarządzeń Burmistrza Miasta,

12) i innych przepisów prawnych dotyczących działalności Ośrodka.

Rozdział 3.
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7. 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor.

2. Dyrektor zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich zatrudnionych w Ośrodku pracowników i wykonuje uprawnienia pracodawcy w rozumieniu prawa pracy.

4. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wskazana przez niego osoba.

5. Dyrektor Ośrodka działa wobec wszystkich władz, organów, instytucji, przedsiębiorstw i banków w ramach zwykłego zarządu i jest upoważniony do składania oświadczeń woli oraz do dokonywania czynności prawnych związanych z działalnością Ośrodka, mającą na celu realizację zadań statutowych.

§ 8. 1. Burmistrz Miasta udziela Dyrektorowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

2. Burmistrz Miasta może udzielić w formie pisemnej, Dyrektorowi upoważnienie do prowadzenia postępowań, wydawania decyzji administracyjnych z zakresu zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy.

3. Upoważnienie o którym mowa w ust. 1 i 2, może być także udzielone innej osobie na wniosek Dyrektora Ośrodka.

§ 9. 1. Dyrektor Ośrodka działa na podstawie udzielonego przez Burmistrza Miasta upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych, a ponadto do jego obowiązku należy:

1) organizacja pracy Ośrodka,

2) kierowanie bieżącymi sprawami Ośrodka,

3) czuwanie nad prawidłową gospodarką środkami finansowymi Ośrodka,

4) wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

5) wykonanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

2. Dyrektor Ośrodka składa Radzie Miejskiej roczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

3. Dyrektor ustala organizację wewnętrzną Ośrodka w formie regulaminu organizacyjnego.

§ 10. Dyrektor Ośrodka składa Wojewodzie sprawozdania z realizacji zadań zleconych oraz przedstawia potrzeby z zakresu pomocy społecznej.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA I MIENIE

§ 11. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących w samorządowych jednostkach budżetowych, a w szczególności w ustawach o finansach publicznych i rachunkowości.

§ 12. Podstawą gospodarki jest plan finansowy dochodów i wydatków, opracowywany na podstawie uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

§ 13. Działalność Ośrodka finansowana  jest:

1) ze środków budżetu gminy,

2) z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych gminy,

3) z innych prawem dopuszczalnych źródeł.

§ 14. 1. Mienie Ośrodka jest własnością komunalną, do której stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym.

2. Ośrodek zarządza powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte jego wykorzystanie.

3. W celu prawidłowego zarządzania powierzonym mieniem, Ośrodek prowadzi właściwą ewidencję, przeprowadza okresową inwentaryzację, dokonuje okresowych odpisów umorzeniowych i przeszacowań mienia.

§ 15. 1. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

2. Ośrodek prowadzi własną księgowość w oparciu o zakładowy plan kont.

Rozdział 5.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16. Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach nadaje Rada Miejska w formie uchwały.

§ 17. Wszelkie zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w drodze uchwały Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kratki.pl Marek Bal

Ekspert w dziedzinie wkładów kominkowych powietrznych, z płaszczem wodnym, pieców wolnostojących, biokominków, kratek kominkowych, obudów oraz elementów potrzebnych do montażu kominków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »