| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6j ust. 1,2,3,4 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru następujących metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust.1 lub ust.2,

b) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby w wysokości 19 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób w wysokości 76 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o niżej określonej pojemności:

1) w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 11,03 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 11,73 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 24,23 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 116,23 zł;

e) o pojemności 5 m3– w wysokości 296,23 zł;

f) o pojemności 7 m3– w wysokości 396,23 zł;

2) w przypadku bioodpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

a) o pojemności 120 l – w wysokości 9,11 zł;

b) o pojemności 140 l – w wysokości 11,11 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 18,22 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 99,11 zł;

3) w przypadku surowców wtórnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

a) o pojemności 60 l – w wysokości 3,24 zł;

b) o pojemności 100 l – w wysokości 3,74 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 7,74 zł;

d) o pojemności 700 l – w wysokości 24,74 zł

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 39,74 zł;

f) o pojemności 5 m3– w wysokości 119,74 zł;

g) o pojemności 7 m3– w wysokości 159,74 zł;

4) w przypadku żużlu zbieranego i odbieranego w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 7,34 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 7,84 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 15,84 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 74,84 zł;

e) o pojemności 5 m3– w wysokości 279,84 zł;

f) o pojemności 7 m3– w wysokości 349,84 zł;

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust.1

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, o której mowa w ust. 2, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.3 określa odrębna uchwała.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, która w części jest zamieszkała przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkała, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części nieruchomości zamieszkałej i części nieruchomości niezamieszkałej przy zastosowaniu zasad i stawek określonych w § 1, § 2 i § 4.

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkała przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkała, a powstają odpady komunalne.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.2 określa odrębna uchwała.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/290/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Głos

Od stycznia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Tax Care. Wcześniej, przez blisko trzy lata, pracował na stanowiskach: Dyrektora Sprzedaży oraz Wiceprezesa Zarządu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »