| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/302/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6j ust. 1,2,3,4 i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru następujących metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy:

a) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 ust.1 lub ust.2,

b) w przypadku nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od gospodarstwa domowego.

2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i zamieszkujące wspólnie w jednym lokalu.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby w wysokości 19 zł miesięcznie od osoby.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez jedną, dwie lub trzy osoby, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 12 zł miesięcznie od osoby.

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób w wysokości 76 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

4. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkiwanej przez cztery lub więcej osób, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 48 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego.

§ 3. 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej, przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.1 określa odrębna uchwała.

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik o niżej określonej pojemności:

1) w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 11,03 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 11,73 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 24,23 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 116,23 zł;

e) o pojemności 5 m3– w wysokości 296,23 zł;

f) o pojemności 7 m3– w wysokości 396,23 zł;

2) w przypadku bioodpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

a) o pojemności 120 l – w wysokości 9,11 zł;

b) o pojemności 140 l – w wysokości 11,11 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 18,22 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 99,11 zł;

3) w przypadku surowców wtórnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

a) o pojemności 60 l – w wysokości 3,24 zł;

b) o pojemności 100 l – w wysokości 3,74 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 7,74 zł;

d) o pojemności 700 l – w wysokości 24,74 zł

e) o pojemności 1100 l – w wysokości 39,74 zł;

f) o pojemności 5 m3– w wysokości 119,74 zł;

g) o pojemności 7 m3– w wysokości 159,74 zł;

4) w przypadku żużlu zbieranego i odbieranego w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l – w wysokości 7,34 zł;

b) o pojemności 120 l – w wysokości 7,84 zł;

c) o pojemności 240 l – w wysokości 15,84 zł;

d) o pojemności 1100 l – w wysokości 74,84 zł;

e) o pojemności 5 m3– w wysokości 279,84 zł;

f) o pojemności 7 m3– w wysokości 349,84 zł;

2. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowi iloczyn liczby pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej w ust.1

3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, o której mowa w ust. 2, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

4. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.3 określa odrębna uchwała.

§ 5. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, która w części jest zamieszkała przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkała, a powstają odpady komunalne, stanowi sumę opłat obliczoną odrębnie dla części nieruchomości zamieszkałej i części nieruchomości niezamieszkałej przy zastosowaniu zasad i stawek określonych w § 1, § 2 i § 4.

2. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, o której mowa w ust. 1, ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkała przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkała, a powstają odpady komunalne.

3. Wzór deklaracji, o której mowa w ust.2 określa odrębna uchwała.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLI/290/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »