| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIII/305/2013 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 3 kwietnia 2013r.

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r, poz. 391 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Format elektroniczny formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których wzory określono w Uchwale Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 roku, określa się w formacie danych XML.

2. Dokumenty XML, o których mowa w ust. 1 zgodne są ze wzorami, publikowanymi w repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych platformy SEKAP i ePUAP, zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.u. Nr 64, poz. 565 ze zm.).

3. Układ informacji i powiązań między danymi:

1) w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w formacie XML - określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w formacie XML - określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, która w części jest zamieszkana przez mieszkańców, a w pozostałej części nie jest zamieszkana w formacie XML - określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały:

1) opisane są w katalogu usług Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP pod adresem: www.sekap.pl,

2) mogą być przesyłane przez podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej www.epuap.gov.pl lub Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP www.sekap.pl.

§ 3. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, przesyłane w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U Nr 130, poz. 1450 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub CC SEKAP zgodnie z art. art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U Nr 64, poz. 565 ze zm.)

§ 4. Deklaracje, o których mowa w § 1 uchwały, przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej lub serwer Systemu Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej SEKAP deklaracji przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy droga elektroniczną.

§ 5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji, o których mowa w § 1 uchwały, musi odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.

§ 6. Traci moc Uchwała NR XLI/293/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 14 marca 2013r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/305/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<root xsi:schemaLocation="http://finn.pl/pfe properties.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://finn.pl/pfe"> <documentNamespace>${targetNamespace}</documentNamespace> -<inputLabels>

<!-- ogólne start -->

<node value=" " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/> <node value=" " namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> <node value="" namespace="" name=""/> <node value="Plik załącznika" namespace="${strukturaNS}" name="DaneZalacznika"/> <node value="Opis załącznika" namespace="${strukturaNS}" name="OpisZalacznika"/>-<node namespace="${osobaNS}" name="PESEL">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="7. PESEL" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="18. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="34. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="17. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="33. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="19. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="35. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Ulica">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="14. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="30. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Budynek">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="15. nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="31. Nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="16. nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="32. Nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="10. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="26. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="11. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="27. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="12. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="28. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="13. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="29. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaMieszkancow">-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkalaPrzezCoNajwyzej3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje: " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> <type value="+- człon pierwszy+- człon drugi" namespace="${osobaNS}" name="NazwiskoTyp"/> </inputLabels> -<choiceLabels> -<node namespace="@@@" name="###"> -<node namespace="@@@" name="###"> -<values> <label/> <label/> </values> </node> -<node namespace="" name=""> -<type namespace="" name=""> <values/> </type> </node> </node> </choiceLabels> -<choiceItem> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> -<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"> <item value="${ref_typ_podmiotu}"/> </node> </node> </node> </choiceItem> -<value>

<!-- adresaci i nadawcy -->

-<node namespace="${instytucjaNS}" name="NazwaInstytucji"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresat_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_nazwa_podmiotu}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Budynek"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresDom}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> <node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresDom}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Lokal"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresLokal}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> <node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Kraj"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresKraj}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node>

<!-- ogólne start -->

-<node namespace="" name="typDaty"> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="opublikowany" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="stworzony" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Czas"> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="${dataPub}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="${dataSt}" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="OpisDokumentu"> <node value="${opisDokumentu}" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="NazwaDokumentu"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="${nazwaDokumentu}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="PESEL"> -<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> <node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="Imie"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> <node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="Nazwisko"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> <node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node value="XML" namespace="" name="kodowanie"> <node value="base64" namespace="${strukturaNS}" name="Zalacznik"/> <type value="base64" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> -<node namespace="" name="format"> <node value="text/xml" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Data"> <node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Urzad"> <node value="${ref_nazwaOrganu}" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NazwaUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresat_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Dzien-Miesiac-Rok">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="ImieDrugie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_imie2}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="InnyPodmiotZobowiazny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Ulica">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresUlica}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_ulica}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_kod}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresKod}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_poczta}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_miejscowosc}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresat_miejscowosc}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_wojewodztwo}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_powiat}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_gmina}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NumerTelefonu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_telefon}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresEmail">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_email}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="DataZaistnieniaZmian">-<node namespace="${targetNamespace}" name="KorektaDeklaracji">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> <type value="pierwszydrugitrzeci" namespace="${osobaNS}" name="rodzajCzlonuTyp"/> </value> -<footer> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Oswiadczenie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="POUCZENIE: W przypadku nie wpłacenia w określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Żywcu terminach kwoty opłaty z poz. 36 lub 37 albo wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (DZ.U. z 1012 r., poz. 1015). Zgodnie z art. 6m ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego organu deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację lub korektę deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Zgodnie z art. 6o cytowanej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki. " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></footer> -<header> <node value="A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="CelZlozeniaDeklaracji">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="RodzajPodmiotu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="D. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="Imie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="6. Nazwisko i imię" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node><node value="F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkalaPrzezCoNajwyzej3Osoby"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnejGminie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="F. ZAŁĄCZNIKI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkalaPrzez4IWiecejOsob">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzyNaNieruchomosciZnajdujeSieKompostownik">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="H. INFORMACJA DODATKOWA" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Oswiadczenie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="I. OŚWIADCZENIE I PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></header> -<count> -<node namespace="${metaNS}" name="Identyfikator"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Dostep"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Grupowanie"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Status"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="RodzajDokumentu"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Relacja"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Jezyk"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Kwalifikacja"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Uprawnienia"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node>

<!-- -->

<node value="0" namespace="${adresNS}" name="SkrytkaPocztowa"/> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="TERC"/> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="SIMC"/> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="ULIC"/> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="Uwagi"/>

<!-- ogólne start -->

-<node namespace="${strukturaNS}" name="CID"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="OpisDokumentu"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Tworcy"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> <node value="0" namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" name="Signature"/> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Jednostka"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> <node value="0" namespace="${instytucjaNS}" name="Jednostka"/> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Pracownik"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Pracownik"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="NIP">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="InnyIdentyfikator">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Budynek">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Telefon">-<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Faks">-<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Email">-<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="URIKontakt">-<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="InnyKontakt">-<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${strukturaNS}" name="OpisZalacznika">-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnejGminieZalacznik">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnymKraju">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node> </count> -<attrRequired>

<!-- ogólne start -->

<node value="after" namespace="" name="rodzajCzlonu"/> <node value="always" namespace="" name="nazwaPliku"/> -<node namespace="" name="kodowanie"> <type value="always" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> -<node namespace="" name="format"> <type value="always" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> </attrRequired> <inputSize/> -<help><node value="należy wpisać liczbę mieszkańców" namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaMieszkancow"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzyNaNieruchomosciZnajdujeSieKompostownik">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Należy zaznaczyć jeżeli na nieruchomości znajduje się kompostownik" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></help> -<countCheck>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkalaPrzezCoNajwyzej3Osoby"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkalaPrzez4IWiecejOsob">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnejGminie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnynKraju">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="InnyZalacznik">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnejGminieZalacznik">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnymKraju">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></countCheck><validation/>-<valueRequired>-<node namespace="${targetNamespace}" name="SposobWykorzystaniaOdpadowNaWlasnePotrzeby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></valueRequired><inputHidden/><xfixed/></root>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/305/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<root xsi:schemaLocation="http://finn.pl/pfe properties.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://finn.pl/pfe"> <documentNamespace>${targetNamespace}</documentNamespace> -<inputLabels>

<!-- ogólne start -->

<node value=" " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/> <node value=" " namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> <node value="" namespace="" name=""/> <node value="Plik załącznika" namespace="${strukturaNS}" name="DaneZalacznika"/> <node value="Pełna nazwa" namespace="${targetNamespace}" name="PodmiotZobowiazany"/>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="17. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="17. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="33. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="34. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Ulica">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="14. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="14. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="31. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="31. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Budynek">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="15. nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="15. nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="32. Nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="32. Nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="16. nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="16. nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="33. Nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="33. Nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="18. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="18. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="34. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="35. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="19. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="19. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="35. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="36. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="10. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="10. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="27. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="27. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="11. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="11. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="28. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="28. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="12. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="12. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="29. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="29. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="13. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="13. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="30. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="30. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="PESEL">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="7. Numer PESEL" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node> <type value="+- człon pierwszy+- człon drugi+- człon trzeci" namespace="${osobaNS}" name="NazwiskoTyp"/> </inputLabels> -<choiceLabels> -<node namespace="@@@" name="###"> -<node namespace="@@@" name="###"> -<values> <label/> <label/> </values> </node> -<node namespace="" name=""> -<type namespace="" name=""> <values/> </type> </node> </node> </choiceLabels> -<choiceItem> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> -<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"> <item value="${ref_typ_podmiotu}"/> </node> </node> </node> </choiceItem> -<value>

<!-- adresaci i nadawcy -->

-<node namespace="${instytucjaNS}" name="NazwaInstytucji"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresat_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_nazwa_podmiotu}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node>

<!-- ogólne start -->

-<node namespace="" name="typDaty"> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="opublikowany" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="stworzony" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Czas"> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="${dataPub}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="${dataSt}" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="OpisDokumentu"> <node value="${opisDokumentu}" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="NazwaDokumentu"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="${nazwaDokumentu}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="PESEL"> -<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> <node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="Nazwisko"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> <node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node value="XML" namespace="" name="kodowanie"> <node value="base64" namespace="${strukturaNS}" name="Zalacznik"/> <type value="base64" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> -<node namespace="" name="format"> <node value="text/xml" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Data"> <node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Urzad"> <node value="${ref_nazwaOrganu}" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NazwaUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresat_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node><node value="${ref_nip}" namespace="${targetNamespace}" name="NIP"/><node value="${ref_regon}" namespace="${targetNamespace}" name="REGON"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NumerTelefonu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_telefon}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresEmail">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_email}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node><node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="Dzien-Miesiac-Rok"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="DataZaistnieniaZmian">-<node namespace="${targetNamespace}" name="KorektaDeklaracji">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="Imie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="ImieDrugie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_imie2}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_kod}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresKod}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_poczta}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Ulica">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_ulica}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresUlica}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Budynek">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresDom}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_wojewodztwo}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_powiat}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_gmina}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresat_miejscowosc}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_miejscowosc}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node> <type value="pierwszydrugitrzeci" namespace="${osobaNS}" name="rodzajCzlonuTyp"/> </value> -<footer> <node value="w ramach której, średnio na miesiąc:" namespace="${targetNamespace}" name="OswidczenieDzialalnoscGospodarcza"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PowierzchniaCmentarza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności." namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></footer> -<header> <node value="A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="MiejsceSkladania"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="ObowiazekZlozenia">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node><node value="" namespace="${targetNamespace}" name="KorektaDeklaracji"/><node value="B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="CelZlozeniaDeklaracji"/><node value="A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu"/><node value="C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="RodzajPodmiotu"/><node value="F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI" namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscRekreacyjna"/><node value="F.3. Wyliczenie stawki za zmieszane odpady komunalne" namespace="${targetNamespace}" name="WyliczeniaStawkiOdpadyZmieszane"/><node value="F.4. Wyliczenie stawki za odpady organiczne" namespace="${targetNamespace}" name="WyliczeniaStawkiOdpadyOrganiczne"/><node value=" F.5. Wyliczenie stawki za surowce wtórne" namespace="${targetNamespace}" name="WyliczenieStawkiSurowceWtorne"/><node value="F.6.Wyliczenie stawki za żużel" namespace="${targetNamespace}" name="WyliczenieStawkiZuzel"/><node value="POUCZENIE" namespace="${targetNamespace}" name="Pouczenie"/><node value="G. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE:" namespace="${targetNamespace}" name="LokalizacjaPojemnikowNaOdpadyKomunalne"/><node value="H. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ " namespace="${targetNamespace}" name="Oswiadczenie"/><node value="D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ" namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna"/><node value="D.1. DANE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ" namespace="${targetNamespace}" name="InnyPodmiotZobowiazny"/>-<node namespace="${osobaNS}" name="Imie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="6. Nazwisko i imię" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="35. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="36. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="34. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Ulica">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="31. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Budynek">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="32. Nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="33. Nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></header> -<count> -<node namespace="${metaNS}" name="Identyfikator"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Dostep"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Grupowanie"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Status"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="RodzajDokumentu"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Relacja"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Jezyk"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Kwalifikacja"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Uprawnienia"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node>

<!-- -->

<!-- ogólne start -->

-<node namespace="${strukturaNS}" name="CID"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="OpisDokumentu"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Tworcy"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> <node value="0" namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" name="Signature"/> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Jednostka"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> <node value="0" namespace="${instytucjaNS}" name="Jednostka"/> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Pracownik"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> </node> </node> -<node value="0" namespace="${adresNS}" name="Kontakt"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Pracownik"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> </node> </node><node value="0" namespace="${osobaNS}" name="InnyIdentyfikator"/><node value="0" namespace="${osobaNS}" name="NIP"/>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node><node value="0" namespace="${adresNS}" name="Adres"/><node value="0" namespace="${adresNS}" name="Uwagi"/><node value="0" namespace="${adresNS}" name="TERC"/><node value="0" namespace="${adresNS}" name="SIMC"/><node value="0" namespace="${adresNS}" name="ULIC"/>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node><node value="0" namespace="${adresNS}" name="SkrytkaPocztowa"/>-<node namespace="${strukturaNS}" name="OpisZalacznika">-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZawieszeniaDzialalnosciGospodarczej">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieLikwidacjiDzialalnosciGospodarczej">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LokalizacjaPojemnikowNaOdpadyKomunalne">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node> </count> -<attrRequired>

<!-- ogólne start -->

<node value="after" namespace="" name="rodzajCzlonu"/> <node value="always" namespace="" name="nazwaPliku"/> -<node namespace="" name="kodowanie"> <type value="always" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> -<node namespace="" name="format"> <type value="always" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> </attrRequired> <inputSize/> -<help><node value="Należy wypełnić, gdy składana deklaracja jest deklaracją korygującą" namespace="${targetNamespace}" name="Uzasadnienie"/><node value="Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy" namespace="${targetNamespace}" name="CelZlozeniaDeklaracji"/><node value="należy zaznaczyć właściwą opcję" namespace="${targetNamespace}" name="RodzajPodmiotu"/><node value="należy wypełnić gdy nie wypełniono poz. 23" namespace="${targetNamespace}" name="NrDzialki"/><node value="Należy podać ilość miesięcy w roku w czasie których przebywa się na terenie nieruchomości" namespace="${targetNamespace}" name="IloscMiesiecyPrzebywaniaWRokuKalendarzowym"/><node value="suma pozycji 37, 38, 39, 40" namespace="${targetNamespace}" name="WysokoscOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymiSuma"/></help> -<countCheck><node value="" namespace="${targetNamespace}" name="Informacje"/><node value="" namespace="${targetNamespace}" name="NewElement"/><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="KorektaDeklaracji"/><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny"/><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZawieszeniaDzialalnosciGospodarczej"/><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieLikwidacjiDzialalnosciGospodarczej"/><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="InnyZalacznikPlik"/><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="LokalizacjaPojemnikowNaOdpadyKomunalne"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscRekreacyjna"/></countCheck><validation/>-<valueRequired>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaDzieciWZlobkuPrzedszkolu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczaUczniowStudentow">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaLozek">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaPracownikow">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PowierzchniaLokalu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaPracownikowPozaLokalem">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="IloscMiejscKonsumpcyjnych">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaZatrudnionychMalaGastronomia">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaStanowiskTargowisko">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PowierzchniaCmentarza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataNieruchomoscDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></valueRequired>-<inputHidden><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="WlascicielNieruchomosci"/><node value="" namespace="${targetNamespace}" name="Wspolwlasciciel"/></inputHidden><xfixed/></root>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/305/2013
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 3 kwietnia 2013 r.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

-<root xsi:schemaLocation="http://finn.pl/pfe properties.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://finn.pl/pfe"> <documentNamespace>${targetNamespace}</documentNamespace> -<inputLabels>

<!-- ogólne start -->

<node value=" " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/> <node value=" " namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> <node value="" namespace="" name=""/> <node value="Plik załącznika" namespace="${strukturaNS}" name="DaneZalacznika"/> <node value="Opis załącznika" namespace="${strukturaNS}" name="OpisZalacznika"/>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="18. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="34. Kod pocztowy" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="19. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="35. Poczta" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="17. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="33. Miejscowość" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Ulica">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="14. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="30. Ulica" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Budynek">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="15. nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="31. Nr domu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="16. nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="32. Nr lokalu" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="10. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="26. Kraj" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="11. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="27. Województwo" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="12. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="28. Powiat" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="13. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="29. Gmina" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> <type value="+- człon pierwszy+- człon drugi" namespace="${osobaNS}" name="NazwiskoTyp"/> </inputLabels> -<choiceLabels> -<node namespace="@@@" name="###"> -<node namespace="@@@" name="###"> -<values> <label/> <label/> </values> </node> -<node namespace="" name=""> -<type namespace="" name=""> <values/> </type> </node> </node> </choiceLabels> -<choiceItem> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> -<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"> <item value="${ref_typ_podmiotu}"/> </node> </node> </node> </choiceItem> -<value>

<!-- adresaci i nadawcy -->

-<node namespace="${instytucjaNS}" name="NazwaInstytucji"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresat_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_nazwa_podmiotu}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Ulica"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_ulica}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_ulica}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresUlica}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> <node value="${ref_ulica}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresUlica}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_ulica}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Budynek"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresDom}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> <node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresDom}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_budynek}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Lokal"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresLokal}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node> <node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_lokal}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Kraj"> -<node namespace="${adresNS}" name="Adres"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="${ref_adresKraj}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_kraj}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node>

<!-- ogólne start -->

-<node namespace="" name="typDaty"> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="opublikowany" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="stworzony" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Czas"> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="${dataPub}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="${dataSt}" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="OpisDokumentu"> <node value="${opisDokumentu}" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="NazwaDokumentu"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="${nazwaDokumentu}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="PESEL"> -<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> <node value="${ref_pesel}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="Imie"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> <node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_imie}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="Nazwisko"> -<node namespace="${osobaNS}" name="Osoba"> -<node namespace="${metaNS}" name="Podmiot"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> </node> </node> <node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nazwisko}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node> -<node value="XML" namespace="" name="kodowanie"> <node value="base64" namespace="${strukturaNS}" name="Zalacznik"/> <type value="base64" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> -<node namespace="" name="format"> <node value="text/xml" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Data"> <node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node> -<node namespace="${targetNamespace}" name="Urzad"> <node value="${ref_nazwaOrganu}" namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"/> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NazwaUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresat_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="DataZaistnieniaZmian">-<node namespace="${targetNamespace}" name="KorektaDeklaracji">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="NIP">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nip}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="REGON">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_regon}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="InnyPodmiotZobowiazny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nazwa}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NIP">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_nip}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="ImieDrugie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_imie2}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_poczta}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Miejscowosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_miejscowosc}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresat_miejscowosc}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_wojewodztwo}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_powiat}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_gmina}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NumerTelefonu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_telefon}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresEmail">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_email}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Dzien-Miesiac-Rok">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_data}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="KodPocztowy">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_adresKod}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="${ref_kod}" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node> <type value="pierwszydrugi" namespace="${osobaNS}" name="rodzajCzlonuTyp"/> </value> -<footer> -<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescNaKtorejProwadzonaJestDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności." namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></footer> -<header> -<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="CelZlozeniaDeklaracji">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node><node value="Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. niniejszej deklaracji zamieszkuje:" namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaMieszkancow"/>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LiczbaGospodarstwDomowych">-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkanaPrzezWiecejNiz3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescZamieszkanaNieruchomosci">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części D.2. prowadzonych jest:" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="WyliczeniaStawkiOdpadyZmieszane">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="G.2.1. Wyliczenie stawki za zmieszane odpady komunalne" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="WyliczeniaStawkiOdpadyOrganiczne">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="G.2.2. Wyliczenie stawki za odpady organiczne" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="WyliczenieStawkiSurowceWtorne">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="G.2.3. Wyliczenie stawki za surowce wtórne" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="WyliczenieStawkiZuzel">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="G.2.4. Wyliczenie stawki za żużel" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Pouczenie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="POUCZENIE" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="KwotaOplatyZaNieruchomoscZamieszkana">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="G.3. WYLICZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OswiadczenieOLokalizacjiPojemnikow">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="G. LOKALIZACJA POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE:" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Oswiadczenie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="H. OŚWIADCZENIE OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></header> -<count> -<node namespace="${metaNS}" name="Identyfikator"> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Data"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Dostep"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Grupowanie"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Status"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="RodzajDokumentu"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Relacja"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Jezyk"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Kwalifikacja"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Uprawnienia"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node>

<!-- -->

-<node namespace="${adresNS}" name="Kraj">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="TERC"/> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="SIMC"/> <node value="0" namespace="${adresNS}" name="ULIC"/>

<!-- ogólne start -->

-<node namespace="${strukturaNS}" name="CID"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="OpisDokumentu"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Adresaci"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${metaNS}" name="Tworcy"> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Nadawcy"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> -<node namespace="${strukturaNS}" name="Naglowek"> <node value="1" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> </node> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="DaneDokumentu"/> <node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="OpisDokumentu"/> <node value="0" namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" name="Signature"/> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Jednostka"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> <node value="0" namespace="${instytucjaNS}" name="Jednostka"/> </node> -<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Pracownik"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> </node> </node> -<node namespace="${adresNS}" name="Kontakt"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Pracownik"> -<node namespace="${instytucjaNS}" name="Instytucja"> <node value="0" namespace="${metaNS}" name="Podmiot"/> </node> </node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </node>-<node namespace="${adresNS}" name="Poczta">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Lokal">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node><node value="0" namespace="${adresNS}" name="SkrytkaPocztowa"/>-<node namespace="${adresNS}" name="Wojewodztwo">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Powiat">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Gmina">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Uwagi">-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="DaneUrzedu">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="InnyIdentyfikator">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${osobaNS}" name="NIP">-<node namespace="${osobaNS}" name="IdOsoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node></node>-<node namespace="${adresNS}" name="Adres">-<node namespace="${targetNamespace}" name="OsobaFizyczna">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Wnioskodawca">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${strukturaNS}" name="OpisZalacznika">-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnejGminie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnymKraju">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZawieszeniaDzialalnosciGospodarczej">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieLikwidacjiDzialalnosciGospodarczej">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LokalizacjaPojemnikowNaOdpadyKomunalne">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node> </count> -<attrRequired>

<!-- ogólne start -->

<node value="after" namespace="" name="rodzajCzlonu"/> <node value="always" namespace="" name="nazwaPliku"/> -<node namespace="" name="kodowanie"> <type value="always" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> -<node namespace="" name="format"> <type value="always" namespace="${strukturaNS}" name="ZalacznikTyp"/> </node> </attrRequired> <inputSize/> -<help>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NrDzialki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Nieruchomosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="należy wypełnić, gdy nie wypełniono poz. 23" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="OplataMiesiecznaSlownie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkanaPrzezMaksymalnie3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescZamieszkanaNieruchomosci">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Wpisać słownie kwotę z pola 36" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="StawkaOplaty">-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkanaPrzezMaksymalnie3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescZamieszkanaNieruchomosci">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności." namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkanaPrzezWiecejNiz3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescZamieszkanaNieruchomosci">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Stawka opłaty określona jest w Uchwale Rady Miejskiej w Żywcu w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności." namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="MiesiecznaKwotaOplatyZaGospodarowanieOdpadamiKomunalnymi">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="Opłatę z poz. 44 należy wpłacać w odstępach kwartalnych w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żywcu nr 31124041421111000048266196 : do 31 stycznia danego roku za I kwartał, do 30 kwietnia danego roku za II kwartał, do 31 lipca danego roku za III kwartał, do 31 października danego roku za IV kwartał. " namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></help> -<countCheck>-<node namespace="${targetNamespace}" name="AdresKorespondencyjny">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnejGminie">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZamieszkaniaWInnymKraju">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieZawieszeniaDzialalnosciGospodarczej">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="PotwierdzenieLikwidacjiDzialalnosciGospodarczej">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="InnyZalacznikPlik">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Zalaczniki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkanaPrzezMaksymalnie3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescZamieszkanaNieruchomosci">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NieruchomoscZamieszkanaPrzezWiecejNiz3Osoby">-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescZamieszkanaNieruchomosci">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="CzescNaKtorejProwadzonaJestDzialalnoscGospodarcza">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node>-<node namespace="${targetNamespace}" name="LokalizacjaPojemnikowNaOdpadyKomunalne">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="true" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></countCheck><validation/>-<valueRequired>-<node namespace="${targetNamespace}" name="NrDzialki">-<node namespace="${targetNamespace}" name="Nieruchomosc">-<node namespace="${targetNamespace}" name="TrescDokumentu"><node value="0" namespace="${targetNamespace}" name="Dokument"/></node></node></node></valueRequired><inputHidden/><xfixed/></root>

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »