| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.198.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXVIII/361/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXVIII/361/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudziniec, w częściach określonych w § 1 ust. 1 pkt 3 i 7 oraz § 2 ust. 1 pkt 11 jako sprzecznej z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. Nr 391), zwanej dalej "ustawą" w związku z art. 2 Konstytucji RP.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Rudziniec określiła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podstawę do określenia wymagań stanowi przepis art. 7 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym rada gminy określi, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 .

Uchwała w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części, stanowi akt prawa miejscowego. Oznacza to, że wchodzi w życie co najmniej po upływie 14 dni po opublikowaniu w dzienniku urzędowym oraz stanowi prawo powszechnie obowiązujące na terenie działania organu, który ten akt wydał.

Stanowienie aktu prawa miejscowego wymaga formułowania zawartych w nim postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, pozbawionych jednocześnie powtórzeń przepisów powszechnie obowiązujących, zawartych w innych aktach normatywnych, a w szczególności w aktach rangi ustawowej. Stanowione przez organy jednostek samorządu terytorialnego akty prawa miejscowego winny bowiem regulować kwestie wynikające z delegacji ustawowej w taki sposób, by przyjęte w oparciu o nią normy uzupełniały, wydane przez inne podmioty, przepisy powszechnie obowiązujące kształtujące prawa i obowiązki ich adresatów. Ustawodawca, formułując określoną delegację do wydania aktu wykonawczego, przekazuje upoważnienie do uregulowania wyłącznie kwestii nie objętych dotąd żadną normą o charakterze powszechnie obowiązującym w celu ukształtowania stanu prawnego uwzględniającego m.in. specyfikę, możliwości i potrzeby środowiska, do którego właściwy akt wykonawczy jest skierowany. Zatem z istoty aktu prawa miejscowego wynika niedopuszczalność takiego działania organu realizującego delegację ustawową, które polega na powtarzaniu bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Uchwały podejmowane na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy dotyczą przedsiębiorców, którzy ubiegają się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części. Oznacza to, że uchwała nie może dotyczyć tylko podmiotów, które na terenie danej gminy prowadzą działalność w tym zakresie, lecz skierowana winna być także do podmiotów, które działalność w tym zakresie zamierzają podjąć. W orzecznictwie dotyczącym uchwał w sprawie określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o których mowa zarówno w art. 7 ust. 3 jak i w art. 7 ust. 3a zgodnie podkreśla się, że określenie wymagań, które dotyczą obowiązków przedsiębiorcy w czasie wykonywania działalności już po uzyskaniu zezwolenia, wykracza poza delegacje ustawową (por. wyrok WSA w Gliwicach z dnia 29 września 2010r., sygn. akt II SA/Gl 354/10 oraz wyrok WSA w Gliwicach z dnia 15 września 2010r., sygn. akt II SA/Gl 355/10, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tymczasem przepisy § 1 ust. 1 pkt 3 i 7 oraz § 2 ust. 1 pkt 11 przedmiotowej uchwały zawierają wymagania, które nie mogą zostać zrealizowane przez podmiot ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, lecz przez podmiot prowadzący działalność w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzący schronisko dla zwierząt lub grzebowisko i spalarnie zwłok i ich części, w związku z czym nie powinny one znajdować się w przedmiotowej uchwale, gdyż naruszają w ten sposób przepis art. 7 ust. 3 ustawy.

Na dodatek obowiązki wskazane w kwestionowanych przepisach nie zostały określone w sposób precyzyjny. Trudno bowiem stwierdzić, co należy rozumieć przez "odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenia usług", co z kolei stanowi naruszenie zasady demokratycznego państwa prawnego, wyrażonej w art. 2 Konstytucji RP.

Zgodnie z orzecznictwem, realizacja ustawowego upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego powinna mieć charakter ścisły, precyzyjnie odnosić się do zakresu ustawowego umocowania (wyrok NSA z dnia 8 lipca 2009r., sygn. akt II GSK 952/08, http://orzeczenia.nsa.gov.pl).

Tym samym uchwałę Nr XXVIII/361/2013 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Rudziniec ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności we wskazanych częściach uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Gminy Rudziniec

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Stefanowicz

Dyrektor Zespołu ds. Cła i Akcyzy w KPMG

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »