| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.203.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność całości uchwały Nr XXII/344/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz., 1592)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXII/344/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński w całości jako niezgodnej z art. 30 ust. 6 w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

U z a s a d n i e n i e

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Będzińskiego dokonała zmiany uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński w zakresie dot. wysokości kwoty dodatku motywacyjnego. Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 8 marca 2013 r.

W podstawie prawnej przedmiotowej uchwały wskazano m.in. art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 21 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dalej jako "ustawa". Treść art. 30 ust. 6 ustawy, zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia:

- wysokości stawek oraz szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, z zastrzeżeniem przepisu art. 33 i art. 34 ustawy,

- szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, z zastrzeżeniem przepisu art. 35 ust. 3 powołanej ustawy, oraz za godziny doraźnych zastępstw,

- wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy, o ile nie zostały określone w ustawie lub w odrębnych przepisach.

Zauważyć należy, iż z normatywnego charakteru przedmiotowej uchwały wynika konieczność formułowania jej postanowień jedynie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego, co oznacza, że w jej treści nie mogą znaleźć się regulacje nie znajdujące uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową. Muszą one być zgodne z innymi przepisami i ponadto nie powinny powtarzać kwestii uregulowanych w innych aktach normatywnych.

Przepis art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy upoważnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w regulaminie wynagradzania nauczycieli wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania m. in. dodatku motywacyjnego. Realizując powyższą delegację Rada Gminy powinna uwzględnić regulację zawartą w § 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), dalej jako "rozporządzenie".

Zdaniem organu nadzoru postanowienie przedmiotowej uchwały o następującym brzmieniu: "ustala się dodatek motywacyjny dla nauczycieli w wysokości 70 złotych miesięcznie na etat przeliczeniowy nauczyciela, a dla dyrektorów szkół 400 złotych miesięcznie na każdy etat dyrektora szkoły i placówki oświatowo-wychowawczej" narusza przepis art. 30 ust. 6 w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy. Zdaniem organu nadzoru wyżej przytoczone uregulowanie, które różnicuje wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i nauczycieli pełniących funkcję dyrektora szkoły, należy uznać za wykraczające poza delegację ustawową. Żaden przepis prawny nie upoważnia bowiem Radę Powiatu do ustalenia odmiennej regulacji w zakresie wysokości dodatku motywacyjnego w zależności od pełnionej funkcji. Taką rolę spełnia inny dodatek, a mianowicie funkcyjny. Podkreślić należy, iż wysokość dodatku motywacyjnego nie zależy od zajmowanego stanowiska ale od spełnienia określonych kryteriów, zgodnie z § 6 ww. rozporządzenia. Jednocześnie wskazać wymaga, iż powyższe zróżnicowanie należy uznać za naruszające konstytucyjną zasadę równości określoną w art. 32 ustawy zasadniczej.

Zauważyć należy, iż wprawdzie pismem z dnia 2 kwietnia 2013 r. Powiat skorzystał z przysługującego mu prawa i złożył wyjaśnienia do zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego, jednakże organ nadzoru nie podziela przedstawionej we wskazanym piśmie argumentacji.

Tym samym uchwałę Nr XXII/344/2013 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/284/2009 Rady Powiatu Będzińskiego z dnia 26 lutego 2009r. dot. przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Będziński ze względu na wyżej opisane nieprawidłowości należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Powiatu Będzińskiego

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Bielicka

Prawnik, specjalista w zakresie prawa konsumenckiego, cywilnego i handlowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »