| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.211.2013 Wojewody Śląskiego

z dnia 5 kwietnia 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXIX/448/13 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXIX/448/13 Rady Miasta Knurów z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania, w części określonej w § 1 i § 2 uchwały oraz w załączniku nr 1 do uchwały, jako niezgodnych z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Uzasadnienie

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Knurów określiła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Wydany akt stanowi wykonanie ustawowego upoważnienia wynikającego z przepisu art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela. Przywołany przepis stanowi, że niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.

Z redakcji zacytowanego wyżej przepisu wynikają dla organu prowadzącego - w tym wypadku kompetencje organu prowadzącego wykonuje Rada Miasta Knurów - dwa obowiązki. Pierwszy z nich, dotyczący corocznego przeznaczenia w budżetach odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną, powinien być zrealizowany przez Radę poprzez zabezpieczenie w budżecie odpowiednich środków w drodze uchwały budżetowej. Drugi zaś obowiązek, dotyczący określenia rodzaju przyznawanych świadczeń a także warunków i sposobu ich przyznania, wymaga podjęcia uchwały, która stanowi akt prawa miejscowego w rozumieniu art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.

Z normatywnego charakteru takiego aktu wynika konieczność respektowania zakresu delegacji ustawowej, która ogranicza materię uchwały podjętej na podstawie art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela wyłącznie do określenia rodzaju przyznawanych świadczeń oraz ustalenia warunków i sposobu ich ustalania.

Ustawodawca, kształtując powyższe upoważnienie rady, precyzyjnie wskazał, które kwestie pozostawił regulacji jednostki samorządu terytorialnego. Tymczasem w przedmiotowej uchwale znalazły się regulacje, które nie znajdują uzasadnienia w normie zawierającej delegację ustawową. Zdaniem organu nadzoru postanowienia zawarte w § 1 i § 2 uchwały należy uznać za pozostające poza zakresem ustawowego upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego. Przepisem § 1 Rada Miasta wskazała bowiem, iż w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz że dysponentem tych środków jest Prezydent Miasta. Ponadto przepisem § 2 uchwały Rada określiła podmiot prowadzący obsługę finansowo-księgową oraz administracyjno-organizacyjną funduszu zdrowotnego.

Jednocześnie postanowienia zawarte w załączniku nr 1 do uchwały, a określające wzór wniosku o przyznanie zapomogi zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego dla Nauczycieli należy również uznać za pozostające poza zakresem ustawowego upoważnienia do wydania aktu prawa miejscowego, jakim jest przedmiotowa uchwała.

Organ nadzoru nie uwzględnił zatem wyjaśnień złożonych w toku postępowania przez Zastępcę Prezydenta Miasta pismem z dnia 28 marca 2013r. uznając, że rolą aktu prawa miejscowego stanowionego przez organ gminy nie może być pełnienie funkcji informacyjnej, a wyłącznie wprowadzanie norm zachowań wiążących jego adresatów.

Z uwagi na wymienione nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały, we wskazanej części, jest zasadne i konieczne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego


Krzysztof Nowak

Otrzymują:

1) Rada Miasta Knurów

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) a/a

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dylewska

Prawnik w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »