| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/730/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 4 kwietnia 2013r.

w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt11 i art.50 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( tj. Dz. U. Z 2009r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.)

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje

§ 1. Niniejsza uchwała określa:

1) szczegółowe warunki przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również ich pobierania.

§ 2. 1) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane są na wniosek osoby ubiegającej się o ich przyznanie, jej opiekuna, członka rodziny lub pracownika socjalnego.

2) Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznawanych osobie, która wymaga pomocy, a ponadto miejsce i termin świadczenia usług.

§ 3. 1) Odpłatność za usługi opiekuńcze i usługi specjalistyczne jest uzależniona od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie oraz ilości godzin usług.

2) Dochód, od którego jest obliczana wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i podlega waloryzacji na zasadach określonych w przepisach wymienionej ustawy.

3) Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 10 zł zgodnie z kalkulacją stanowiącą załącznik

nr 1 do niniejszej uchwały.

4) Ustala się następujące zasady odpłatności:

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie

Wskaźniki odpłatności w % ustalone od ceny 1 godz usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej w kwocie 10 zł :

Osoby samotnie gospodarujące [ % ]

Osoby w rodzinie [ % ]

Do542 zł= 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

Powyżej 100 % do 132,5 %

1,50 %

3,50 %

Powyżej 132,5 % do 165 %

3 %

7 %

Powyżej 165 % do 187,5 %

5 %

11 %

Powyżej 187,5 % do 220 %

7 %

15 %

Powyżej 220 % do 237,5 %

11 %

20 %

Powyżej 237,5 % do 255 %

15 %

25 %

Powyżej 255 % do 265 %

22,50 %

32,50 %

Powyżej 265 % do 275 %

30 %

40 %

Powyżej 275 5 do 282,5 %

45 %

55 %

Powyżej 282,5 % do 290 %

60 %

70 %

Powyżej 290 % do 310 %

75 %

85 %

Powyżej 310 % do 330 %

90 %

100 %

Powyżej 330 %

100 %

100 %

5) Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze stanowi iloczyn ceny, o której mowa w pkt.3, wskaźnika odpłatności określonego w procentach, o których mowa w pkt. 4 oraz liczby godzin świadczonych usług w ciągu miesiąca.

§ 4. 1) Osoba nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze jeżeli posiadany dochód nie przekracza dochodu, o którym mowa w § 5 pkt. 2

2) Osoba na rzecz której przyznano usługi, może być, na jej wniosek, jej opiekuna lub członka rodziny lub wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłatności w niżej wymienionych przypadkach :

a) konieczności korzystania co najmniej z dwóch rodzajów usług;

b) konieczności korzystania przez więcej niż jedną osobę w rodzinie z pomocy w formie usług;

c) zdarzenia losowe.

§ 5. 1) Opłaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnoszone są do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi lub przelewem na konto ośrodka w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi.

2) Opłaty za wykonanie usługi wnoszone są przez osobę korzystającą, jej opiekuna, członka rodziny lub osobę świadczącą usługi.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLIV/682/2013 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/730/2013
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 4 kwietnia 2013 r.

KALKULACJA KOSZTU JEDNEJ GODZINY USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Do wyliczenia kosztu jednej godziny usług opiekuńczych na rok 2013 przyjęto :

- plan budżetu na okres IV – XII 2013 roku  150.600,00

- okres realizacji usług opiekuńczych w roku 9 miesięcy

- planowaną liczbę godzin świadczenia usług opiekuńczych w miesiącu  1.670 godzin

150.600,00 : 9 miesięcy

- -------------------------------- = 10,02 zł za godzinę ~ 10,00 zł

1 670 godzin

Przewodniczący Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »